4. GÖLE SAÝLANJAK

Ferma müdiri Göle kontora şunça ir geldimmikäm diýse-de, äpişgäniň öňünden geçip barýarka, partorgyň eýýäm telefonda biri bilen gürleşip oturanyny gördi. Onuň:
― &la ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 613 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Juma Hudaýguly

AKJA TOWUK

Ogulnur enemiň kän towugy bardy. Goňşymyz Täzegül ejäniňem towugy biziňkiden azdy. Ýöne olaryň bary bir ýerde, sürlenişip gezenlerinde, olary biri-birinden tapawutlandyrmak kyndy ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 515 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ŞAMUHAMMET HALMUHAMMEDOW

Edebi-çeper gymmatlyklary toplamakda, neşir etdirmekde, folkloryň dürli-dürli žanrlaryny seljermekde önjeýli işlän belli folklorçy alymlaryň biri-de Şamuhammet Halm ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 647 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

TEÝENELI SÖZLERIÑ MANYSYNY ANYKLAMAGA UKYPLY EMELI AÑ ÖNDÜRILDI

Hawa, hawa! Ýalñyş ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 591 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

Polisiye Hikaye – Camda Eriyen

Toker eczanesi et ve balık kurumu tatlıses çiğköfte her ayın onunda yüzde elli bedava kıvanç lostra salonu ayakkabı ve çanta tamiri yapılır stüdyo akın beş ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 532 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jenk Çalyşyr

3. ÝÜREKLERE BARÝAN ÝOL

Raýkomyň birinji sekretary Akmyradow penjireden daşaryk seredip durşuna, ýuwaşja gürledi:
― Ekişi gutarsaň otag, otagy gutarsaň ýygym, onsoň sürüm, soň ýene ek ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 625 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

UÇARDA

Nygmat bu äpet uçary esli wagtlap synlap durdy. Ol henize çenli şeýle uly uçary häzirkisi ýaly ýanynda durup synlamandy, Ýöne oňa münüp görmegiň welin mydama arzuwyny edip ýördi.Ol a ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 565 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

KÄBE NEPESOWA

Mirasgär Käbe Nepesowa TYA-nyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ömrüniň ahyryna çenli ylmy işgär bolup işleýär. Şol döwürde ol Balkan welaýatynyň ençeme etrapl ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 597 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

MÄHIR SIÑEN ŞEKILLER

■ Orta asyrlarda rowaç alan suratkeşligiň «Türkmen mekdebi» barada söhbet

Orta asyrlarda Türkmenistanda, Merkezi Aziýanyň beýleki ýerlerinde, Eýrand ... Doly oka»

Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 771 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

KIMIŇ ATY OZAR?

Ekizler Hydyr-Ylýas dynç günlerinde at çapyşyklarynyň telewizorda g ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 529 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ŞÄHRIM  BOSSAN  IÇINDE

■ ýa-da Türkmenistanyň Orta asyr şäherleriniň hojalygy barada söhbet

Islendik döwletiň, jemgyýetiň ýaşaýşynda ykdysady durmuşa hemişe-de aýratyn uly ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 758 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

2. GARYN TANSY

O döwürler her hepdede bir gezek Raýkomyň Birinji sekretary kolhoz başlyklaryny, edara ýolbaşçylaryny ýanyna çagyryp, ýygnak geçirýärdi. Mahsus bolşy ýaly, golastyndakylara d ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 630 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

ALLABERDI ORAZTAGANOW

Halkyň arasynda gezip iň köp folklor mirasyny ýygnap alymlaryň biri-de Allaberdi Oraztaganowdyr.
TYA-nyň Milli golýazmalar institutynyň golýazmalar hazynasynda m ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 753 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

DÖWLET GURSAŇ TÜRKMENI ÇAGYR

• Gadymy we orta asyr türkmen döwletleriniň dolandy ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 670 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

GUDRATLY KENAR

Her ýylyň halkara  aýdym-saz festifalynyň Türkmenistan döwletin ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 576 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

BABYŞ MÄMMETÝAZOW

Belli folklorçy, filologiýa ylymlarynyň doktory Babyş Mämmetýazow türkmen folkloryny ýadawsyz agtaran, toplan, seljeren uly alymlaryň biridir. Ol halk mirasyny ýygnamak üç ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 678 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

DÖRDÜNJI TOPLUM

«EL SOŇY ELLI AŞYK...»

■ AWTORDAN

Bu toplum öňdäkiler ýaly kökenli hekaýatlardan ybarat däl. Ýagny, ol ýa-da başga bir sebäbe görä biri-birleri b ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 705 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Juma Hudaýguly

OWAZYŇ ÇYN-MAÇYN, DAGLAR AŞASY...

• Türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň taryhy kökleri ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 766 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

AÝAZBABANY HEMMELER GOWY GÖRÝÄR 

Täze Ýyl agşamynda çagalar birkemsiz bezelen ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 657 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow