2. ÝYLGYNLYKDA

Penji depderden ýyrtylan bir tagta kagyza iki-üç sany jümle ýazyp, aşagyna gol çekdi. Ol soňra kagyzyň «Merýem men seni söýýärin Penji» diýen ýazgydan başga ýerini ýyrtyp ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 635 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Akmyrat Şir

TÜRKMENLERIŇ ÖZBAŞDAK DÖWLETI
(1917 – 1919 ý.)

Ak patyşanyň hökümet başyndan aýrylmagy bilen ýurduň tabynlygyndaky ähli ýerlerde tolgunyşyklar başlandy. Halk özbaşdaklyk, garaşs ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 664 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMEN HALKYNYŇ BAKNALYK ÝYLLARY
(1881 – 1991 ý.)

Taryhda ýedi yklymda şalyk süren türkmenler mongollardan soňky 800 ýylyň dowamynda ykdysady taýdan bir-birlerinden üzňe, syýas ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 977 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Ymam Gazalynyň ogluna nesihatlary

- Oglum! Şu üç ybadatyňda hökmany suratda kalbyňy gorap sakla, aklyň we kalbyň başga ýerde bolmasyn! Ylaýta-da Kurany-Kerim okýarkaň, Rebbiňi zikir edýärkä ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Gazaly

Jelaleddin Horezmşa bilen mongollaryň arasyndaky söweş (taryhy ýazgylardan)

Horezm ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 601 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet ibn Wasyl

Fransuz korolynyň gulagyndan çeken Soltan Süleýman
   
Osmanly döwletiniň araçäkleri Ýewropanyň ortalaryna çenli uzanan “Ajaýyp Süleýman” döwrüniň Fransiýasynda &n ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 530 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0)

SAKIP SABANJYNYÑ SÖZLERI

•    Başgasyndan, aýratynam syýasatçydan medet hantama bolmaň.

•    Mynasyp ýanýoldaş saýlap bilmeýän adam öz oňarja ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 519 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sakip Sabanjy

ŞOR JÜMLELER

- Adamlar siziň deriňizi düşek edinýärler, biziňkiden bolsa telpek tikinýärler – diýip, goýun-a öwünýärmiş, geçi hem bu gyjyda kemsinýärmiş.

***
... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 642 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BIR SÖWEŞIŇ TARYHY

Balkan welaýatynyň günbatar sebitinde, Garabogaz aýlagynyň g ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 722 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИТВЫ

Религиозный туризм в Туркменистана становится все более популярным за последние годы. Священные места, куда стекаются каждый год миллионы верующих, очаровательны сами ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 894 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BAKJALY JÜLGESINIÑ HEKAÝATY

Degre-daşy uçut gaýalar bilen gurşalan Barsly jülgesiniň çeşmeleri gyşyn-ýazyn şirrildäp akýar. Ýyl ýgally gelende olaryň suwy has-da köpelip başlaýar. Çeşmel ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 502 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

Merkezi Aziýada aşel döwri irki (mikulin) buzluk döwrüniň ahyrynda, takmynan, 80–75 müňýyllyklaryň sepgidinde tamamlanýar. Şondan soň irki daş asyrynyň orta ýa-da mustýe döwri başlanýar. Ol d ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 824 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GOÑŞY HAKY

Atajan gapdalynda oturan on-onbäş ýaşlaryndaky ogly Şatlyga öwüt-nesihat berip, ertirlik çaýyny içýärdi.
- Senem indi kiçi däl, toýa-tomga barybermeli oglum, sadaka beýl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 584 | Добавил: Garadag | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

* * *

Tilki ümürli gün bolanda hemişe çagalaryny äkidip, olara alaka ýa-da bedene awlamagy öwrederdi. Ümre dulanylyp edilen aw diýseň gyzykly hemem şowly bolardy. 
Alaka hakykatd ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 547 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

1. TOGAPGÄHIM

«Inede men. Orta ýaşan adam, özümem syrkaw ýatyryn. Sen hakda pikir etýän. Merýem ! Ýaşlygymyzy ýatlamaga howlugýan. Köp zat ýatdan çykypdyr, wagt öz emrini ýöretýär»... ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 766 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Akmyrat Şir