4. Keseden gelen basybalyjylara
gaýtawul bermek. Massagetleriň uruşlary

Miladydan öňki 558-nji ýylda Eýranyň günorta-günbatar taýpalaryna Ahemenlerden bolan Kuruş patyşa (ýunança &nda ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 459 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MÄHIR

Siz Asman şalygynda hatar gurap uçup barýan durnalary ençe sapar synlansyñyz. Ol hatar tebigy tarapdan şeýle mäkäm, üýtgewsiz düzülendir. Şonda õñden baryan durnanyñ hereketinde enä ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 558 | Добавил: Janan | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Şagulyýew

ANNAGURBAN AŞYROW

Annagurban Aşyrow türkmen edebiýatyny, folkloryny seljermekde, neşir edip halk ýetirmekde iňňän köp iş eden uly hem zehinli alymdyr. Türkmen halkynyň ajaýyp eseri “G ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 541 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

MIRASA SARPA

Ýagmyryň ady diňe bir onunjy synpda däl, tutuş mekdepde dilden düşürilmän gelýärdi. Onuň bu täsin tapyndysy hakynda etrap merkezinde, hatda welaýat derejesinde-de gyzyklanýanla ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 485 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

BABA WELIÝEW

Türkmen halkynyň çylşyrymly we özboluşly taryhynda kemala gelen gylyk-häsiýetleri siňen, pähim-paýhasy bilen eýlenen, geçmişde halkyň ruhy durmuşynyň esasyny emele getiren mill ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 519 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

3. Atly goşunyň döreýşi

Dürli gazuw agtaryş işleriniň barşynda tapylýan, ilki başdaky suduryny ýitiren demir bölekleri miladydan öňki II müňýyllygyň iň soňky döwrüne degişlidir. Täze metal ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 534 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

HALYK GÖROGLY

Halyk Güseýnowiç Görogly 1919-njy ýylda Aşgabatda dünýä inýär. Şol ýerde orta bilim alandan soň 1952-nji ýylda Moskwanyň M.B.Lomonosow adyndaky döwlet uniwersitetini tamamlaýa ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 629 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

OGUZ HAN EÝÝAMY

(miladydan öňki V müňýyllyk – miladynyň
650-nji ýyly)

1. Ezeli eýýamda ilkinji ýarag guraly

Türkmenistanyň çäklerinde baryp mundan 800 müň ýyl &n ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 460 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GIRIŞ

Adamzat taryhynyň dowamynda türkmen topragy müňlerçe ýyllap köp gezek gandöküşikli jeňleriň meýdanyna öwrüldi, gazaply uruşlary başyndan geçirdi. Her hili saýrywan basybalyjylar türkm ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 941 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

SÄHRAGÜL ANNANUROWA

Milli golýazmalar institutynyň golýazmalar hazynasynda türkmen folkloryna degişli 902-903-nji çeşmelerde belli folklorçy Sähragül Annanurowanyň halkyň arasyndan toplan e ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 556 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

DÜÝŞ
        
Ir säher hopugyp oýanan Hoşgeldi sesiniň ýetdiginden “Eje!” diýip  gygyrdy.
- Näme boldy, balam?!- diýibem oglunyň çirkin s ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 521 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

“NANAM NAN, OWUNTYGAM NAN”

Şu nakyl hemişe maňa bir wakany ýatladýar. O döwrüň mekdeplerinde  häzirki ýaly garbanyşhanalar bolmazdy. Onsoň her kim ýany bilen çörek, peýnir, ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 486 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow