EJEME

Tebigata gyşyň demi ýaýrady,
Ýodalarda buzlar döndi düşege.
Mähribanym, ýene senden jaň geldi:
"Balam, sowuk. Ýyljak geýin, üşeme!"

Ýok, eje jan, t ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 613 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadоw

АDY ÄLEMDE DESSAN

Görogly. Bu ýekeje sözi agzap bildigiň Ýewropa bilen Aziýa yklymyndaky halklaryň aglabasynyň göz öňünde watanperwerligi bilen ady äleme meşhur bolan edermen, gaýduwsyz, ug ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 610 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmät Garly

BAŞAŞAK
    
Bu ýerlerdäki dag-derelerde başaşak diýip bir güljagaz barmyş diýýärler. Onuň gunçalary röwşenlik döredýärmişin. Owaňa agşam goýsaň, ertesi gözüň ýagtylyp gi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 540 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bägül Annabaýewa

Nobel baýragy barada

Mälim bolşy ýaly, meşhur fizik Alfred Nobeliň adyny göterýän bu baýrak bilen ylmyň dürli ugurlarynda, has takygy fizikada, himiýada, fiziologiýada hem medisinada, yk ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 509 | Добавил: Raýdaş | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maýsa Şükürowa

YENI YIL

1968’İ 1969’a bağlayan gece…
Asıf Bey, Anadolu’nun ücra bir köşesin ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 603 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn

KUSURSUZ PLAN / dedektif hikaye

Yılın son gününde Tarık, aklından patronunun her yı ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 545 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn

BAŞA BELA DILDEN GELER / tymsal   

Bir howludaky ýatakda goýun bilen geçi ýaşapdyr. Bu arryk galan dowarlary hojaýyn sürüden getiripdir. Wagtly-wagtynda iými ýetirilen goýun we geçi tizde ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 564 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BALYKÇY WE  ÝYLAN    

Kellesi gabaraly sypal papakly bir adam deňiz kenaryna balyk tutmak üçin gelipdi. Çeňňegine gurçuk baglap suwa taşlan kişiniň bu pişe bilen he ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 539 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

ÇAPYKSUWAR WE AT / hekaýat

Gadymdan gelýän şeýle bir gürrüň bar. Ir zamanlarda ençeme toýy baglan ýüwrük ata münen çapyksuwar goňşy obalaryň birine ýola rowana bolupdyr. Ol ýerde ýüwrük a ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 535 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

Sahaba Abdyrahman ibn Awf (r.a)

(590 ? -32/652)

Resulallanyň (s.a.w) Jennet bilen buşlanan on sahabasyndan we ilkinji musulmanlardan biri. Kureýş taýpasynyň Beni Zühre tires ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 545 | Добавил: Durdyyewа | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sahabalar

TÄZE KITAP

▶ YSLAM TARYHYNDA WE MEDENIÝETINDE MERW ŞÄHERI

Beýik Ýüpek ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 551 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mesut Jan

Pelek, özüň aklap, çekilme gyra,
Ynsanlary ýuwdup, barýarsyň nirä?
Beýle ýowuzluguň çen-çaky bor-a!
Ýene kimiň janyn almaga barýaň?

Bir eliň hanjarly, bir eliň ganly, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 617 | Добавил: Garaýolly | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (11)