IBNUL ARABYNYÑ DAŞOGUZLY ALYM FAHREDDIN RAZÄ ÝAZAN HATY

Bismillâhirrahmânirrahîm…
Her şeye yeten Allah’a hamd olsun!
Salât ve selâm, onun seçtiği bütün peygamberlerin üzerin ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 471 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibnül Araby

ALAJAGÖZEN

...“Gurbangül daýza Gökýaýla obasynda ýaşaýar. Arada “onuň towuklarynyň dördüsi ketegikde boýny kertilgi tapylypdyr” diýen gürrüň ýyldyrym çaltlygynda ýaýr ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 607 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

GARAGOÝUNLY TÜRKMENLERIŇ DÖWLETI
(1378 – 1469 ý.)

Mongol basybalyşlary adamzat taryhy üçin iň uly heläkleýji zarbalaryň biri boldy. Mongollar adamzat taryhynyň ösüşine uly zyýan ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 701 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AKGOÝUNLY TÜRKMENLERIŇ SOLTANLYGY
(1350 – 1502 ý.)

Akgoýunly türkmenleriň döwleti 1350-nji ýylda akgoýunlylar tarapyndan bina edildi. Akgoýunlylaryň ýurdy Anadoludaky Diýarbekir ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 561 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GURLY TÜRKMENLERIŇ SOLTANLYGY
(1148 – 1215 ý.)

Hyrat bilen Gaznanyň arasyndaky daglyk ýerde bolan Gur welaýatynda irki döwürlerden bäri az sanly, ýöne hakyky özbaşdak nesilşalyk ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 509 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KÖNEÜRGENÇ TÜRKMENLERINIŇ ŞALYGY
(1077 – 1231 ý.)

470 – 628 hijri              1077 – 1231 milady

Türkme ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 658 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

SELJUK TÜRKMENLERINIÑ DÖWLETI
(1038 – 1157 ý.)

Türkmen halkynyň iň şöhratly hem-de beýik döwletleriniň biri Beýik Seljuk imperiýasy adyny göterýär. Beýik Seljuk imperiýasy türkm ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 1248 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AWŞAR TÜRKMENLERINIŇ (NEDIR ŞANYŇ) HÖKÜMDARLYGY
(1736 – 1796 ý.)

Orta asyr taryhçylary türkmenleriň taryhyny ýazanlarynda olaryň taýpa-boý gurluşyna uly üns beripdirler. Bi ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 603 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMEN  MERTLIGINIŇ  TARYPY

• Türkmenleriň dogabitdi häsiýetlerine ba ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 638 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

SEFEWI TÜRKMEN DÖWLETI
(1501 – 1736 ý.)

Sefewi döwletini esaslandyran türkmen taýpalaryna gyzylbaşlar diýlipdir. Gyzylbaş adyny olara Anadolyda ýaşaýan türkmenler beripdir. Gyzy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 749 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETI (962 – 1186 ý.)

Oguz han Türkmeniň iň uly agtygy Gaýanyň nesilleri taryhyň dowamynda özleriniň döwlet gurujylyk ukybyny görkezdiler. Gaýa han Gün hanyň uly ogl ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 1040 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

YNSABYŇ JEZASY

Meretguly Myradowiç etrapdaky uly gurluşyk edaralarynyň biriniň başlygydy. Işgärleriniň sany-da tüweleme, barmak basyp sanardan köp. Etrabyň içinde gurulýan ululy-kiçili ymar ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 531 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Ýazweliýew

JEMGYÝETÇILIK DURMUŞY WE HABARLAR ULGAMY

…Iki sany dükan ýanaşyk dur. Biri çörek dükany, beýlekisi gazet dükany. Çörek dükanynyň satyjysy işsizlikden ýaňa dişlerini ýaldyradyp, palla ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 649 | Добавил: Bagabat | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

JEÝTUNYŇ TARYHY (miladydan öňki VI müňýyllyk)

■ Türkmen medeniýetiniň ilkinji ekerançylyk – oba esasy

Taryh rowaýaty düşündirýär. Rowaýat taryhy düşündirýär. Ýö ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 554 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MÄHIR SALLANÇAGY

Haltäç ogluny-gelnini işe ugradyp, öý-içeriniň hysyrdysy bilen güýmenip ýörşüne şol gezek näme bolandygyny hakydasyna getirjek bolup, beýnä agram berdi. Ýöne şunça pikir öw ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 578 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

NIREDE SEN HUMAÝ GUŞUM?!

Soradym men gülgün ýazdan-eý, näzenin gözel ýaz!
Gördüñmi meñ humaý guşum, nirede eder perwaz? -

Bahar jogap berdi maña göterip, agras başyn ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 554 | Добавил: Мylayym | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogultäç Nazarowa

TÜRKMEN DÜNÝÄSI

Men seniň kalbyňda gopýan harasady badabat duýdum-da, oňa düşünmek isledim. Ýöne her häçe jan etsemem seň dünýäň gapysyny açyp bilmedim. Sen ony şeýle bir gaty ýapypsyň weli ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 574 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

9. Taryhyň bitewüligi we öwrenişiň bitewüligi

Bu mesele taryhy öwrenijiniň şahsyýeti meselesidir. Öwrenijiniň şahsyýeti meselesi islendik ylymda-da juda möhüm zatdyr weli, taryh babatda bu ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 612 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE