ARYLY WAKA
  
Şo gezek bize aryň öýjügini gozgamak nämä gerek boldy diýsene?! Aryň öýjügi köne agylymyzyň diwarynda, ýykyk-ýumruk bolup oturan çig kerpiçleriň arasynda ýerleşý ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

OSMAN AGA GAÝDYP GELDI...

www.kitapcy.ga edebi-çeper we taryh saýtymyzyñ agzybir kollegiýasynyñ we Türkmenistanyñ at gazanan medeniýet işgäri, ajaýyp zehinli şahyrymyz Oguljemal Çaryýewan ... Doly oka»
Категория: Gutlaglar | Просмотров: 837 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (9) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

*****

…Döwran gürrüňiniň arasyny şarpa kesdi-de, agyr-agyr dem alyp, dymdy. Jennet onuň gepiniň arasyny üzül-kesil bölüp dymmagyndan özüçe many alyp, onuň aşa tolgunandygyny çaklady. Ol D ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 630 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

…Sergiler öýüniň günbatar diwary tutuş aýnadan bolandygy sebäpli, sergä çykarylan suratlar hem, olary üns bilen synlap, aýlanjyrap ýören birlän-ikilän tomaşaçylar hem pyýada ýodasy bilen geçip barýan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 700 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Serdar Ataýew

MYNASYP DAÝZA

…Bedewi pellehana ýetiberenräk ýaşululaň ýerlikli-ýerliksiz: “Yssalyn ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 733 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

…Çägesöw kenar tolkunlaryň getiren balykgulaklaryndan doly. Hamana, misreňk çägä balykgulak ekilen ýaly. Kenardan ýüz ädime golaý daşlykda, deňziň içinde, bassyrmaly täler bar. Ol kaşaň myhmanhanada ý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 677 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

ALTYNAÝYŇ ARZUWY

Şol günki biologiýa dersinden mekdepden daşary guralan goşmaça sapak “Ýüpek gurçugy, onuň halk hojalygyna berýän peýdasy” atly tema bagyşlanyldy. Altynaý ýüpek ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 580 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

10.

Milletiň özeni onuň aňyýetidir. Milletiň ähli maddy we ruhy barlygy – dili, dini, medeniýeti, döwletliligi, jemgyýeti – bary şol özeniň üstünde gurnalýar. Bu özen bolmasa, b ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 722 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GARALANÇ SAKGYJY

Keremiň obadan geleli bäri onuň kakasyndan soran zatlarynyň hetdi-hasaby bolmady. Kakasy hem özüniň oguljygynyň aşa soranjaňlygyna begenýärdi, şonuň üçinem onuň sowallaryna ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 514 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Goçy Annasähedow

GARAŞSYZ, BAKY BITARAP TÜRKMENISTAN DÖWLETI

1.

XX asyryň 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan türkmeniň taryhynda iň täze eýýam – Garaşsyzlyk we baky Bitaraplyk eýýamy başlanýar ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 784 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KAKAMYŇ  SOWGADY

Hersi goşa ýumruk mysaly, şahalara agram salyp, Sumbar jülges ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 519 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow