GUDAÇYLYK GÜRRÜÑI

Aýyň bölegi ýaly bolup ýetişen Aýbölegi görmäge göz gerekdi. Syrdam boýy deregi ýatladyp duran gyzyň gyýma gaşalary dartuwy ýeten ýaý ýalydy. Geplän mahaly onuň mylaý ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 603 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

GUDRATLY GÜÝÇ

Ömür arabasynyň yzyny yzlap, ýola düşdüm. Şonda men saňa gönezligi ulugyzyň näzini ýatladyp duran ak baharda gabat geldim, onda-da tötänden. Tötänlik diýen zada ynanmasamam, b ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 492 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

OBA OGLANY

Men ýene-de seniň şol gürrüňiňi hakydama getirdim. Şonda sen “şol birmahalky wakany  hiç ýadymdan çykaryp bilemok” dieniňe düşünmändim. Seniň näme üçin oña giç g ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 957 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ATLAZ KÖÝNEK

Agtygymyň toý sähedi bellenenden, bazara köýneklik almaga gitdim. Täze ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 966 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ÖMÜR KEŞDESI

Çeper  gaýap oturan keşdesini ýene bir gaýta synlady. Onuň öwrüm-öwrüm gaňyrçaklaryny höwes bilen sypap goýberdi. Simden çekilen ýaly keşdeler onuň göwnüni göterdi. Birsel ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 541 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

SARPA

Ogulsabyr eje agtygynyñ alyn saçlaryny sypalap, onuñ giñ mañlaýyndan mähir bilen öpdi. 
- Balamyñ balasy, balam. “Iki aýakly iki günde” diýlenleri-dä. Ýañydy jä ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 599 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

SÜÝJILIK SUWY

Sen maňa  “Geçen bireýýäm geçip gitdi, şu günüň bilen ýaşamaly” diýýämiň? Başaryp bolsa, oňa ýetesi zat ýok. Ýöne käte-käte  geçeni ýatlamak, şol süýji g ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 551 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

GÖZELLIK

Men  güneşli ülkämiziñ gözelligini hut şol ajaýyp keşpde gőz őñü ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 537 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

BAHARDA

Ynha, ýene-de sähra gezelenje çykdym. Belki, bu baharyň joşup gelen çagynda göwnümiň şo-ol bir pursaty küýseýänligindendir. Şunuň ýaly ajaýyp pursatlarda, dünýä gül-gülälege büren ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 557 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

BAGTYÝARLYGYÑ BAŞLANGYJY

Men şol pursaty hiç unudyp bilemok. seniñ bagtyýar nazaryñdan çogup çykýan mähriñ meni nähili ezizleýändigini söz bilen beýan edip bilemok.  Dogrusy, şol pursa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 508 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

PIKIRIÑ YZASY

Gijeki başlan ýagyş güni bilen diňmedi. Iki ýyllap ibaly ýagybilmedigine ahmyr edýän ýaly şu ýyl-a ýagyş özüniň bardygyny bildirdi. Şemaly, gary bilen bile geldi onda-da. Ýags ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 992 | Добавил: Kiparis | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (11) | Теги: .vkus.granata.

Adını Yeraltı Edebiyatına Altın Harflerle Kazımış 14 Yazar

Yeraltı edebiyatı her ne kadar şu sıralar popüler kültürün çılgın pençelerinin arasında kıvransa ve ikonik bir boyuta ulaşsa/ula ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 485 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gamze Öztürk

BAKMA

Çyn aşyklar ah çekmäge ýaramaz,
«Aşyk men» diýeniň ahyna bakma.
Dünýäde ýürege höküm ýöremez,
Özgeleriň ýürek şasyna bakma.

Demir bolsaň, magnit bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 1016 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Italmaz Akmyradow

Laçynyň diňe bir leksiýalardan däl, bilesigeliji talyplardanam öwrenýän zatlarynyň aňyrsy – bärisi ýok. Olaryň arasynda gör, näçe dürli juwan bar. Olar biri – birine meňzemeýän häsiýetl ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 852 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

BIJE

Azaşyp geldiñmi,
Ýalñyşyp geldiñ.
Öz aklyñ bilenmi,
Ýa akylsyzlyk...
Parhy näme köñül kildiñ çözdürip,
Mähre teşne gurap giden synañy
Meniñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 743 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (4) | Теги: Has Türkmеn

AÝDYLMADYK SÖZLER

Bazar aýlanmagy halamasam-da, durmuşyň adatyndan sypalgam ýok. In ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 605 | Добавил: Raýdaş | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Jumaýew