LÄLÄM SÖZLERIŇ

Güler ýüzüñ nur saçýar - hünji dişleriň
gürläňde dür saçýar l ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 537 | Добавил: ahallydan | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (6) | Теги: Amangözel Gurbanowa

Gözlerde uçgun ýok, kellede göçgün,
Hyýalbent arzuwlar uçup gidipdir.
Eýýäm mekan eýläp baky dünýäni,
Deñ-duşlañ käbiri göçüp gidipdir.

Illeñ göçüp giden taşlandy ýur ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 586 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

13. MÜŇKÜRLIK

Gaty bir yssy düşäýmänkä gaýdyp gelmek niýeti bilen irdenjik turdum-da, burny gara, özi burnundanam gara, gara ýer ýaly ýuwaşja taýharjygymy münüp, ota gitdim. Iki ýüzünem gow ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 656 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

Söýgüli Pygamberimiziň (s.a.w) öýlenenlere 100 wesýeti

Üç zatdan gork: Allahdan, nebsiňden, Allahdan gorkmaýanlardan.

ÖÝLENMEGIŇ FAZYLETI

1. Hezreti Aýşa razyýal ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 877 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet pygamber

Iň gowy dost

Kitap — biziň dostumyz, syrdaşymyz. Nämäni bilmek, öwrenmek islesek, kitaba ýüz tutýarys. Eýsem, siz dünýäniň iň gowy çagalar kitaphanalarynyň haýsylardygyny bilýärsiňizmi?! ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 587 | Добавил: Raýdaş | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Baýmyradow

HAKYKY YNSANLYK - WATANA SÖÝGI

Biziň her birimiziň ýüregimizde eziz Watanymyza wepaly bolmak, ertire mynasyp nesilleri kemala getirmek borjy duýulýar. Her bir ynsanyň mertebesi onuň il-gü ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 608 | Добавил: Raýdaş | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bägül Annabaýewa

HALKALY GARGA

Gyş paslynyň öňüsyrasynda, howa sowap ugranda, etrabymyzyň çägine dürli guşlar gyşlamaga geldiler. Her kowum bir ýerde öý-öwzar edinse, gargalar, esasan, seýilgähleriň miwes ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 528 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

OÑAÝLY SÖWDA

Obadaşymyz Jumat aganyň  gapysynda daýaw öküzi bardy. Goja ony iým-suwa zar etmezdi. Ýöne ol öküziň ýakymsyz  häsiýeti bardy. Her gün irden eýesi “gezim etsin”diýip boşadyp g ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 507 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

11. UÇAR ENTEK ASMANDA

«Üýtgedip gurmaklygyň» jeýhun döwri ölüm halynda ýatan oglanjygy alyp, asmana galan uçar göni Aşgabada tarap ugur aldy. 
Ýerli ilat tarapyndan ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 656 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

GYZ BOLMASA

Diýipdirler: "Gyzyl ýùzli ýigidiñ,
Diýipdirler: Gyz dogany bolma ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 573 | Добавил: Ermeni71 | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gülälek Nurberdiýewa

WATANA

Gygyrmaryn söýýän diýip,
Damak ýyrtyp Watan seni.
Ýa bolmasa jandan Eziz
Gõrýän diýip Watan seni.

Oña derek topragyñy
Suwarayyn altyn derden
Ak ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 538 | Добавил: Ermeni71 | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülälek Nurberdiýewa

10. NINA DAÝZA DOGRY AÝDAN EKENI

Student döwürlerimizem ol biziň aramyzda iň bir sypaýylarymyzyň biri hasap edilýärdi. Köýnegini her gezek täzeden ýuwup geýmese, jalbaryny «peýkamy&ra ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 629 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly