KAKALY BERKELIÝEW

Belli alym türkmen folklory bilen bagly köp iş eden Kakaly Berkeliýewiň Türkmenistanyň dürli künjeklerinde bolup, halkyň arasyndan toplan edebi mirasynyň aňyrsy-bärisi ýok ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 724 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

AMANMYRAT BAÝMYRADOW

Amanmyrat Baýmyradowyň ýurdumyzyň dürli-dürli welaýatlarynda, etraplarynda we goňşy halklarda ylmy saparda bolup ýygnan folklora degişli dessanlary ertekileri, hekaýatd ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 827 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

6. ÝARYŞ

Amanguly aga toýy şu ýerde, indi telim ýyldan bäri özüniň ymykly oturan ýeri bolan gara mallar fermasynda geçirjekdigini geňeş güni garyndaşlaryna çürt-kesik aýtdy. Oňa garşy bolja ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 614 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

ÝOLDA DÖRÄN ARZUW

Bu mahal şäheriň köp gatnawly köçeleriniň biriniň ýanýodasyndan ýöräp barýan ataly-ogul özara gürrüňe gyzyşypdy. Olar bu ýere şäheri etekläp oturan obalaryň birinden, doga ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

GELDI NAZAROW

Türkmen edebiýatynyň folklorynyň geçmiş taryhyna nazar salnanda, edebi-çeper mirasyň toplanyp, timarlanyp şu günki günlere etmeginde uly hyzmatlary bolan mirasgärleriň, meşhur ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 632 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

5. PERZENT

Soňky wagtlarda Gadam aga bilen Tuwak eje ikisi bir azajyk ynjalyksyzlanyp ugradylar. Çünki ogullary Geldiniň oba gara salmaýanyna indi seredip otursaň, tegelek dört ýyl bolupdyr ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 656 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

SÄHET AGANYŇ AGTYGY

Obada Sähet aganyňam, onuň ýanýoldaşy Sapargül ejäniňem il arasyndaky sylag-sarpasy uludy.
Körpe ogly Amanyň özbaşdak maşgala bolup şähere göçüp gidenine üçünji ýy ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 489 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

MYRATMUHAMMET ÇARYÝEW

Türkmen folkloryny toplamakda ýadawsyz işlän belli alym, folklorçy Myratmuhammet Çaryýewiň Milli golýazmalar institutynyň hazynasynyň 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 785 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa