PERS KRALI BÜYÜK KYROS’UN (MÖ 559-530) ORTA ASYA SEFERLERİ VE ÖLÜMÜ

Antik Çağ ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 479 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eraý Karaketir

KRAL ODİN’İN TURKLAND’DAN İSKANDİNAVYA’YA GÖÇÜ

İskandinavya kültüründe Türklükle ilgili öğelerin aranması kuşkusuz uç bir fikir olarak görülecektir. Ama hem bu bölgenin Avrasya jeopolitik ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 519 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman Karataý

Seyid Mahmudlu Oymağı; Arasbar’da Çayırlı köyünde kışlar ve ziraat yapardı.

Molla Fazıllu Oymağı; Arasbar’da Kaşga, İncili, Gelinci ve Çobanbegli köylerinde kışlar ve ziraat yapardı.
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 512 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Sinan Bilgili

AZERBAYCAN TÜRKMENLERİ TARİHİ

Azerbaycan coğrafyası, dünya tarihinin en müstesna kavmiyle daha milattan önce tanıştı. 7. yüzyılda Sakalar, ardından Uzlar, Akhunlar, Bulgarlar, Hazarlar, S ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 588 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.01.2019 | Teswirler (4) | Теги: Sinan Bilgili

Şecere; Türkmenin Soyağacı

İnsan topluluklarını millet haline getiren kültürleridir. Ancak ve ancak aynı dili konuşan ve haliyle aynı tarih, din, örf, adet ve gelenekleri yaşayan topluluk ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 611 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Soltanşa ATANYÝAZOW

"Şapka günahtır" diyen kadın, deli diye tımarhaneye kapatılmıştı!

Bu köşede, arşivl ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 622 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Bardakçy

Müştak Baba!

Dün, yeni senenin yaklaşması üzerine basınımızda başgösteren “N ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 640 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Bardakçy

NOSTRADAMUS MASALI

Yeni yıl geliyor ya, gazetelerde ve internet sitelerinde 2019’un ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 564 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Bardakçy

Kudüs’ü Haçlılar’a Yâr Etmeyen Kılıç Arslan

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olarak kabûl edilen; Kutalmışoğlu Süleyman Şâh’ın oğlu ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin ikinci sultânı ol ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 511 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sefa Ýapyjyogly

Amerika’yı Piri Reis bir esirden öğrendi

Amerika’yı 1492’deki keşfinden kısa bir sü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 494 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erhan Afýonjy

160 yıllık Batı yalanı: Siz Avrupalısınız

1856’da Paris Antlaşması’yla Osmanlı ilk kez Avrupa devletleri içinde yer almış ve toprak bütünlüğü güvence altına alınmıştı. Ama 20 yıl sonra 93 ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 501 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erhan Afýonjy

Taht kavgalarından bölünen Türk(men) devletleri

İktidar mücadeleleri, Türk(men) dev ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 516 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erhan Afýonjy

Başkan seçemediğimizden birçok Türk(men) devleti yıkıldı

Türk(men) devlet geleneğinde devlet başkanlığı seçiminde bir sistem yoktu. Tanrı’dan kut aldığına inanıldığı için hanedanın her üy ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 499 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erhan Afýonjy

HALEP VE SELÇUKLU'LAR

Kuzey Suriye'nin tarih boyunca en önemli şehri olan Halep, yolların kavşak noktasındaydı. Ticaret kervanlarının uğrak noktası olması sebebiyle büyüdü. Milattan önce ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 525 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erhan Afýonjy

MEVLID KANDILI TÖRENLERINI BIR TÜRK(MEN) HÜKÜMDARI BAŞLATTI

Bundan tam sekiz asır önce Irak’ta hüküm süren Beğteginli Beyi Kökböri’nin düzenlettiği muhteşem mevlid törenleri bütün İslâm ü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 519 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erhan Afýonjy

TÜRKMENLER DOKUZ ASIRDIR HALEP'TE

Suriye’de bugünlerde Türkmenler’den sıkça söz ediliyor. 1060’larda Suriye’ye gelen Türkmenler bir zamanlar bu toprakların kaderine hükmediyordu. Suriye’d ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 528 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erhan Afýonjy

SAÝÝARA

Elýetimden,
Dilýetimden uzakda
Gözýetimde,
Tüm garañky şäheriñ
Asmanyny sarsyp dogdy bir ýyldyz,
Ýok, ýyldyz däl,
Aýry dünýä,
    ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 737 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (5) | Теги: Has Türkmеn

Mosulda ylmyň ýagdaýy

I Ylmy edaralar

Medreseler. Galalar. Hadys aýdylýan ýerler.

II Atabegligiň döwründäki şyhlar

I. Ylmy edaralar

Medreseleriň ýüze çykmagy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 515 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reşit al-Jemili


Azady gyzlaryň biri pianinonyň başyndan turuzdy. Onuň ýerine garaýagyz gyz geçdi. Şol uzyn ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 601 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

EZIZ DOSTUM

Yurdaman sazandanyň gapysyny kakanda, tolgunyp içerden  çykjak &nb ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 686 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

Begenjiň gelmejegi hakyndaky ajy hakykaty-da, ondan umyt üzüp kimdir biri bilen ýaşamaly boljakdygy hakyndaky ynanjy-da, Maralyň boýnuna alasy gelenokdy. Durmuşa çykyp oturyberse, Begenç bilen bagl ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 708 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

Eýýäm ýerinden galan Aknur daýza «Sazyň bolsa gapdalyňdaka çalyp beriber. Onuň haly teň görünýär» diýen manyda oglunyň ýüzüne seretdi-de, çykyp gitdi.
–– Özüň bilen de ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 654 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

DIRILIK

Ol goja tuda ýaplandy-da, içi-içine sygman sojady. Galpyldady. Dyňzap gelen agysyny daşyna çykarmakdan ätiýaç edip ejir çekdi.
Gelniň ýüreginde ençeme ýyllap gubar baglap gide ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 775 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

BAŞY JYGALY — ATABEG SEÝIS

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Adybeg soltanyň, Jygalybegiň, Göroglynyň we beýleki gahrymanlaryň watanperwerlik, ynsan ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 550 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmät Garly

HAJYMUHAMMET AGA

Öwez şäherde doglup, önüp-ösen bolsa-da, ata-baba aňrysy Garrynohur obasyndandy. Ol ýerde daşgynrak garyndaşlary hem ýaşaýardy. Seýregräjigem bolsa, gatnaşygy ýitirenokdyla ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 564 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

HEÝWERE

 1.     

Uzakdan gara gämi göründi. Oňa gözleri düşenden, adamlaryň ýüregine gorky aralaşdy.  Ol heýwerä uçranlary ada alyp gidýän gämidi. &nbs ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 637 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

HÜÝPÜÝPIK

 1.     

Hüýpüýpigi görüpmidiňiz?
Diýseň owadan guş. 
Halys garrap dünýäden öten enesiniň soňky wesýetini berjaý etmek oňa aňsat ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 608 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

HYÝAL GUŞY

Men doglanymda äpişgämiziň öňünde ösüp oturan belent agaja üýtgeşik bir guş gelip gonupdyr. Özem ol hakyt maňa seredýärmişin. Onuň haýsy guşdugyny bilmek üçin kakam oňa golaýland ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 539 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

JADYLY KÖK

Ýyrtyjylaryň şasy — ýolbars, guşlaryň şasy — bürgüt hasaplanyşy ýaly, ösümlikleriň şasy hem ženşen hasaplanýar. Hytaý dilinde «jen—adam» «şen& ... Doly oka»

Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 681 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR