ZENAN HÄSIÝETI

Çagalykdan gelnejemiň elinde galdym. Aslynda ol ýaramaz aýal däldi. ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 754 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (5) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

ÖMÜR KYSSASY

Kä ynanyp ýalanlara
Soñ janymy gynadym men.
Hakdyr diýip oýlanymyñ
Paklygyna gynandym men.
Halallaryñ köpdügine
Päkligine ynandym men.
Sylad ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 630 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

BAGYŞLA... 

— Bägül, saňa näme boldy? Ýüzüň ak tam-la!. Ejizläp süňňi gowşan gyz ýüzüni galdyrdy. Onuň gözlerinden ýaş paýrap gaýtdy.
— Bägül beýdip örtemesene, aýt-d ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 765 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

GARAŞARYN ...

Aýyn bolmasa, Aýnur ýene gyzlar ümä üýşdigi, şol bir söhbetine başlaýar: „Wah, wah, jeňe gidip jeňde galan gerçekler ata ýurdynda beýle düzgünleri, beýle-beýle derejeler ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 717 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

GÖWHER GAŞLY ÝÜZÜK

Döwran täzelikde özüne berlen ikinji gatdaky iki otagly öýüniň aýnasyndan daşary seredip, oýa çümüp durdy. Çagalar öýünde ösüp ulalan, ýokary bilim alyp, iki ýyl bäri uly ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 632 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

BOLMAGYN

Dünýä ýükün alan bolsaň egniňe,
Ýöreseň gadam ur iliň deňinde.
Minnetli aş goýulsa öňüňde,
Duzdan pes bol, artyk datjak bolmagyn.

Şükür Alla, Bi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 620 | Добавил: Gurban | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýazmyrat Mämmediýew

HOWANDARLYK

Tomus pasly öz kada-kanunyny ýöredip başlan bolsa-da heniz jöwza düşmändi. Öýläniň salkyn çagynda duldegşir goňşymyz Halymlaryň telärinde mesawy gürrüň edip otyrdyk.          ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 583 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

5G TEHNOLOGIÝASYNDAN NÄMÄ GARAŞMALY?

Ilki bilen, tizlik babatda düýpgöter ösüş bola ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 617 | Добавил: Gökböri | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Guwanç Mämiliýew

SENIÑ ÝAŞYÑDA
    
Kutbeddin Muhammet kämil çykan wagtynda oguzlaryň begdili boýundan bolan Anuşteginler neberesiniň esaslandyran Beýik Horezmşalar döwletini 31 ýyllap do ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 683 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

AHWAL

Durmuşyň bagtdan, şatlykdan, lezzetden ybaratdygy hemmä mälim. Ýöne Haktagala her ynsana rowa görenini peşgeş berýär. Ykbal bizi asla pikir etmedik menzillerimize ýolagçy edýär. El ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 594 | Добавил: Raýdaş | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulmeñli Ýaraşowa

ZENANLAR WE NEŞE

Tebigat tarapyndan zenan maşgalalara adamzat neslini dowam etdirme ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 632 | Добавил: Raýdaş | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0)

GAÝDYP GELEN KÄKILIKLER

Akjaguýma obasy Bereket etrabynyň çäginde ýerleşýär. Obadan uzak bolmadyk ýerde Arçynguýma çöketligi bar. Degre-daşy gum depeleri bilen gurşalan bu ýerde ir zamanl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 516 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

KIRPLIJIK

Ýylgynly ýaýlasynyň ilersinde Täzeguýy obasy ýerleşýär. Obalylar haşar edip, oýtaga ýagyş suwyny tutý arlar. Mes toprakly meýdanda kemala gelen düme ekinleri bitginli we datly b ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 562 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

MUKGY  ÇOPANYŇ  MEKIRLIGI       

Obanyň dowarlaryny bakýan Mukgy çopana kömek bolsun diýlip ýardama iberilen oglan bir aý çemesi wagt bolansoň oba geldi. Ol horlanypdy.        
Bu ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 643 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

HEÝKELTARAŞ WE GASSAP        

Uzakly gün tokaýda aýlanan ýaş heýkeltaraş ahyrsoňy gözläp ýören agaç böleginiň üstünden bardy. Ony çala ýylmaşdyryp, egnine atdy. Keýpihon halda oba gaýdyp ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 546 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly