15:26

Ýediñde ýazylan goşgy

Категория: Goşgular | Просмотров: 306 | Добавил: Geldimyrat | Теги: Geldimyrat Seýidow | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Aşgabat / Goşgular - 29.05.2024
Hoş örütdüň / Goşgular - 29.05.2024
Nohuryñ / Goşgular - 11.06.2024
Jojak zalym / Goşgular - 11.06.2024
Ýadyňdamy, ajalyň?! / Goşgular - 19.07.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Dünýa hakda / Goşgular - 29.06.2024
Alla dälmidir / Goşgular - 16.05.2024
Dag säheri / Goşgular - 15.07.2024

Teswirleriň ählisi: 6
0
1 Moderator  
1471
Geldimyrat eke. Belent Allatagala ýüregiñe giñlik bersin.
Nesip çekdi, birnäçe gezek duzuny iýdik. Şeýle mähriban, şeýle nurana, güler ýüzli, hoş sözli, myhmansöýer aýaldy.
"Ondan geldik, Oña-da gitmeli..."
Muña bize diñe boýun sunmak we edenine şükür etmek galýar.
Mundan soñ biliñi bek guşamaly borsuñyz. Ýekelik agyrdyr. Her kes çekebilmez. Üstüñizi dert basdyrmajak bolsañyz, diñe ýazyñ, ýazyñ, ýazyñ!
Ýeññemiziñ hem ýatan ýeri ýagty bolsun, iman äkidenlerden bolsun we perişdeler ýaranlyk etsin!
Siziñem gowy goşgularyñyzyñ we ýatlama ýazgylaryñyzyñ yzy üzülmesin, ylaýym!
Janyñyz sag, ömrüñiz uzak bolsun!

0
2 Geldimyrat  
1596
Sag bol, inijik, görjegiñ gowulyklar bolsun!

0
3 Garadag  
128
Geldimyrat aga, yzy ýarasyn!
Gelnejemize iman baýlygyny diläli, agam!
Gaýrat ediñ, agam! Bendeçilikdir.
"Bu ölmek-aýrylmak galypdyr öñden" diýýä, Pyragy pir.
Hemmämiziñkem ahyrymyz abat etsin, Allajan.

0
4 Geldimyrat  
1596
Minnetdar, Garadagym!

0
5 Moderator  
1471
Geldimyrat aga, ýeňňemize iman, maşgalaňyza, size gaýrat bersin.
Geldimyrat aga, ýeňňemiziň ornuny hiç zat tutmaz. Ýöne durmuş dowam edýär. Size Alladan kuwwat diläp, Sizden gowy döredijilige garaşýandygymyzy hem ýatlatmak isleýärin. Alla kuwwat bersin, galamyňyz ýiti bolsun, ýaşuly!!!

Döwletmyrat ÝAZGULYÝEW.

0
6 Geldimyrat  
1596
Döwletmyrat, inim, ýakymly sözleriñ meni kuwwatlandyrdy, görjegiñ gowulyklar bolsun!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]