1 2 3 4 »
YOU SPEAK ENGLISH?

Kän-kän tejribeleriñ görkezişi ýaly döwlet dilinden daşgaryn ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 216 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

TÜRKMEN DILI GÜNI

Türkiýede ýaşaýan Owganystan türkmenleri ilkinji gezek 24-ji sen ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 295 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Esedulla Oguz

PALINDROM SÖZLER
(Belki, şahyrlara peýdasy deger)

Palindrom – adalgasy, gadymy grekçe πάλιν — “yza, gaýtadan” we ρóμος — “ylgaw, hereket” diýen sözlerden gelip çykyp, sagdan çepe w ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 847 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.08.2021 | Teswirler (49) | Теги: Serdar Ataýew

СПИСОК РУССКИЙ СЛОВ С ТЮРКСКИМИ КОРНЯМИ. УДИВИ СЕБЯ

По разным оценкам ученых-лингвистов, от трех до пяти процентов слов современного русского словаря имеют тюркское происхождение.
... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 321 | Добавил: Haweran | Дата: 28.06.2021 | Teswirler (0) | Теги: Alýona Postelnýak

DILIMIZ ÜZERINE

Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil, ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 273 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.06.2021 | Teswirler (0) | Теги: Nurullah Ataç

DILIN CANLANDIRMA GÜCÜ

Maksim Gorki, fırıncı çıraklığı yıllarında, Tolstoy’un bir hikayesini okurken, öylesine kendinden geçer ki, acaba kağıdın içinde büyülü bir şey mi var diye havaya k ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 246 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.06.2021 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Kaplan

ILKINJI SÖZLÜKÇINI ÝATLAP...

1892-nji ýylda Sankt-Peterburg şäherinde «Краткое практическое руководства для ознакомления с наречием туркмен Закаспийской области» («Zakaspi oblastynyň tür ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 349 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.03.2021 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ZERGÄRÇILIGE DEGIŞLI KITAP

Golaýda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň «Ylym» neşirýatynda dilçi alym Gyzylgül Kyýasowanyň «Türkmen diliniň zergärçilik leksikasy» atly kitaby neşir edi ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 388 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.03.2021 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

TÜRKMEN ALYMYNYŇ SÖZLÜGI

Belli rus etnografy N.I.Nadeždin öz işleriniň birinde şeýle ýazypdy: "Geografik atlar Ýeriň dilidir. Ýer bolsa geografik atlar arkaly adamzadyň taryhy ýazylan bi ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 439 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.03.2021 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

TÜRKÇEYE DÜŞMANLIK TÜRK’E DÜŞMANLIKTIR!

Gazeteci Murat Bardakçı’nın, İBB’nin geçtiğimiz 17 Aralık günü düzenlediği “Şeb-i Arus” etkinliğinde, sergilenen Semâ Ayini’ndeki Arapça ve Farsça ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 312 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.01.2021 | Teswirler (0) | Теги: Ömer Saglam

ENE DILI – GUWANJYMYZ

Ene dilini goramak hem onuň ýaşaýandygyny baýram etmek häzir öz ýurdundan çetde galanlaryň aladasyna öwrüldi. Ene diline janköýerlik edýän döwlet ýa-da hökümet däl-d ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 419 | Добавил: Mahymm | Дата: 04.12.2020 | Teswirler (0) | Теги: Нudaýberdi Нallyýew

IRAN SAHASI NOHUR AĞZININ TÜRKMEN DIALEKT ALANI IÇINDEKI YERI

• ÖZET

Ağız bilim çalışmalarında Türkmen ağızları tarihî ve etnik özellikler, coğrafî özellikler, dil öze ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 326 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.10.2020 | Teswirler (0) | Теги: Zeýnep Ýyldyrym

TÜRKMEN ÖLÇEG BIRLIKLERI

Uzynlyk ölçeg birlikleri:

1. Ýatymlyk ýol – takmynan 25-30 kilometrlik, ýükli düýäniň bir gündizde geçýän ýoluna deň bolan uzynlyk ölçegi;
2. ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 1597 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.08.2020 | Teswirler (14) | Теги: Serdar Ataýew

SÖZ MANYSYN AÑAR BOLSAÑ...

JÜRE

Degen malynyñ añyny-mañyny bermän almaga çalyşýan gylýal keseli. Özem öýken çişme-gara lebse kysmy. Jürä ýolugan ýaby derläbilmäns ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 459 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.06.2020 | Teswirler (0) | Теги: Ümür Esen

“TÜRKÇE FERMANI” HAKIKATEN KARAMANOĞLU MEHMET BEY'E MI AIT?

Karamanoğlu Mehmed Bey ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 344 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.06.2020 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Bardakçy

SÖZ AGTARMA

Hiç bir adam gepleýän ene diliniñ hemme sözüni bilip bilmez. Dilçi alymlaryñ-da bilmeýän sözleri bar. Meniñ özüm-ä wagtymy türk dili bilen gyzyklanyp geçiýärin. Ýygy-ýygyda ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 421 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.05.2020 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Bijan Erjilasun

SÖZ ASLYNA ÝET ÝAGŞY...

Mine

Galla harmany döwülensoñ, şemally gün ony agaç çarşak bilen atýarlar (sowurýarlar). Şonda däneden saýlanan saman ýeliñ ygyna gidýär. Iri ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 388 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.05.2020 | Teswirler (0) | Теги: Durdy Hajymyrat

SÖZLERIŇ MANYSY WE DILIŇ TARYHY

Häzir bäş müňýyllyk taryhy bolan halkymyzyň milli mirasyny, gadymy ýadygärliklerini, edebiýatyny, baý we şirin dilini öwrenmäge ähli mümkinçilikler bar. ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 783 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.04.2020 | Teswirler (4) | Теги: Myrat Penjiýew

İNGİLİZCEDEKİ TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZCÜKLER

İnsanların birbirleriyle olan temasları dillerin teması anlamına gelmektedir. Dil temasları; iki ya da daha fazla dilin sözcüklerinin birbirleriyle ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 432 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.03.2020 | Teswirler (0) | Теги: Irek Bikkinin

"EJE"-den AÑYRDA SÖZ ÝOK

Bolar-bolmaz sözleriñ türkmeniñ sada, arassa çeper diline aralaşyp, siñip barýandygyna içimi tutup, gynanyp ýörenime ençe ýyl dolandy. Bir zady akyl terezisine sa ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 540 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.03.2020 | Teswirler (6) | Теги: Tatar Üýşmekow