20:23

Kepderiniñ nesihaty

KEPDERINIÑ NESIHATY
    
Günleriň birinde baýguş bilen kepderi pete-pet gelipdir.
– Ugur nirä? – diýip, kepderi sorapdyr.
– Başga oba barýan – diýip, baýguş jogap gaýtarypdyr.
 Näme üçin birden özge mekany saýladyň? – diýip, kepderi onuň ýakasyny goýbermändir.
– Goňşularym meniň sesimi halanoklar. Şu sebäpli gaýry biri ýere göçmegi karar etdim.
Kepderi başyny ýaýkap, şeýle diýipdir:
- Onuň ýaly bolsa, sesiňi üýtgetmeli ekeniň-dä. Sesiň şu bolsa, täze baran ýeriňde-de adamlar seni halarlar öýdemok.

■ Ýel bilen sazak

Gumda daş-töweregine gözellik paýlap, bir sazak ösüp oturanmyş. Ýeliň her gezek sazagy görende, oňa rehimi iner eken. Ahyry bir gün ol sazagyň ýanynda dil ýarypdyr.
Özüň bir görk-görmekli ösümlik, ýöne bu çölde tomsuna epgege bişip, gyşyna sowuga çydaman oturyşyňa geň galýan. Men bir ykmanda ýel, dagy-düzleri aýlanyp ýörýän. Isleseň, seni özüm bilen alyp gideýin... 
Sazak pürlerini yrapdyr: 
– Sylanyňa sag bol, ýöne men bu ýerden gitmäýin...
– Näme üçin?
- Men bu ýerde lezzet aljak bolup oturamok, şu çägelige görk berjek bolup otyryn...
 
Taýýarlan Mämmet ARAZALYÝEW, 
talyp.

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 389 | Добавил: Нawеran | Теги: Mämmet Arazalyýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Halk döredijiligi we rowaýatlar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]