WATANÇYLYK DUÝGUSY
    
Watansöýüjiligiň, edermenligiň nusgasy bolup, taryhda yz goýan beýik türkmen serkerdeleri öz goşunlaryna kabul edýän ýigitleriniň watançylyk duýgu ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 405 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletgeldi Hallygylyjow

AHAL ILI BIR BOLUP
    
● Ahal welaýatynyň täze merkezi barada oýlanma 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, gadymy Ahal sähra ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Ataýew

OSMANLI IMPARATORLUĞUNU KURAN KARAKEÇILI TÜRKMEN AŞIRETI, OYMAĞIDIR

Türkmen Oğuz Boyu ve tüm YÖRÜK, Türkmen Oymak Aşiretleri Türk Milletinin şah damarında gezen kanıdır, gücüdür, varlığıd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 501 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sadun Köprüli

NÄRAZYLYK

Ýaz!
Kelläň telegraf sütüni bolup
güňlesin,
ýazmakdan gurasyn goluň.
Agşam ýazan oňat setirlerňizden
Säherler oýanyp närazy boluň.

Siziň ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 373 | Добавил: Gurban | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

IRAK'TA TÜRKMEN MIRASI: HÜSEYN* BIN ALI BIN EBU TALIP RAVZASI

Hz.Hüseyn Ravzası, Kerbela kentinin Hair1 bölgesine düşer. Hz.Peygamberin kızı Hz.Fartm'yla amcaoğlu Hz.Ali'nin oğlullarından ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 520 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejat Köwserogly

SOLTAN WE GYRNAK / Möwlanadan tymsallar

Gadym zamanlarda bir soltan bar eken. Hem baýlygy köp eken, hem köňli baý eken. Bir gün dostlary bilen awa çykypdyr. Ýoldan barýarkalar onuň bir ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 584 | Добавил: Gurban | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Jelaleddin Rumy

GAÝYP BOLAN GYZ HAKYNDA ROWAÝAT / poema

Oguz ýaýlasynda etekläp dagy,
Bir şalygyñ dünýä düşenmiş çawy.

Bagty agzybirlik, baýlygy erkmiş,
Ynamdan gurulan galasy ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 684 | Добавил: Nurdan | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (4) | Теги: Gülşirin Hanowа

HOŞ GAL.. 

Hoş gal, ters täleýim, durma duwlanyp,
Hoş gal, ýeriň dört künjüni sermänim.
Hoş gal dünýäň gap biline towlanyp,
Ýere-göge ýerleşmedik armanym.

... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 442 | Добавил: Gurban | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şähribossan Geldimämmedowa

SESLERIÑ ADAM ORGANIZMINE EDÝÄN TÄSIRI

Biz nirede bolsagam elmydama, dürli sesler bizi gurşap alýar: öýüň ýanyndaky guşlaryň sesleri, geçip barýan maşynyň sesleri, aýdyp duran aýdymyň sesi, ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 506 | Добавил: jumagylyjovao | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulaman Jumagylyjowa

JELALEDDIN 

Geçmişim, şu günüm hakda oýlanyp,   
Göz öñüme getiremde geljegi.   
Añymda janlanýar keşbiñ bada-bat,  
Şany dünýä dolan türkmen ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 460 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Döwletmyrat Nuryýew

KERAMATLY GÖZLI ATA KELAMY / hikmetli hekaýatlar

■ AZAŞSAÑ TEBIGY ÇELGÄ BAK

Mañgyşlagyñ çölüni aralap gelýän Gözli atanyñ öñünden ugruny ýitirip ýören kerwen çykýar. Hasasyna söýeni ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 580 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sabyr Arazkulyýew

"GORKUT ATALY" EDEBIÝAT 

• ýa-da onuñ sowet döwründe gören görgüsi

Sowet ýyllarynda biziň milli edebiýatymyzyň, klassyky edebiýatymyzyň "Gor ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 504 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nargylyç Hojageldiýew

GADYMY TÜRKMENLERDE POLISIÝA

Adamlaryñ asuda jemgyýetde ýaşamagyny üpjün etmek meselesi olaryñ azatlygyndan has irki döwürlerde ýüze çykan we has öñde tutulýan wezipedir. Jemgyýetler müñl ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

DÜNÝÄM!

Nargylyç Hojageldiýewe

Men sensiz ölerin, Dünýäm!
Orta ýolda şehit bolup.
Alnym gara gyşdyr bilýän -
Özüñ ýetiş behişt bolup!

Elendim ýördüm t ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 511 | Добавил: Nurdan | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýram Jütdiýew

SÄHRA BILEN SÖHBET

Ýene gujagyña salama geldim,
Öpeýin gülleriñ çöküp dyzyma.
Tanadyñmy sähram jigerbendiñi?
Men yşkyñda saýrap ýören gyzyñ-a.

Özümem ýeke däl ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 457 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

KALBYMYÑ OWAZY

Ser sämedi, dünýäm geldi lerzana,
Ýar kamaty ygtyýarym alanda.
Ýürekleriň tary bir jübüt bolup,
Heniz diňlenmedik mukam çalanda,
Galdym bir görgä ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: Azady | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azymberdi Kakaýew