10:19

Kalbymyň owazy

KALBYMYÑ OWAZY

Ser sämedi, dünýäm geldi lerzana,
Ýar kamaty ygtyýarym alanda.
Ýürekleriň tary bir jübüt bolup,
Heniz diňlenmedik mukam çalanda,
Galdym bir görgä.

Aýňalmaklyk iş boldy-la heserden,
Söýgä erkin berdi baş bermez durkum.
Bu takdyryň edýän täsin oýnuny,
Bilmedik bolup ýör, bilse-de her kim.
Geldik biz bergä.

Özüň bilýäň Allam, näme etjegiň!
Näme berseň gaşym çytman alaryn.
Goldow berýär maňa her bir pursatda,
Gudrata eýleýip beren galamyň,
Bereňok hemmä...

Käte-käte serler sämäp örteýär,
Arzuwlary alys ýollar getirmiş.
Gyssasa-da, gynasa-da bir daýym,
Ahyrynda ajap bagta ýetirmiş,
Öwrüp telbä.

Islänimçe işler etsem ajaýyp,
Zähmetimi ýyllaň goýnunda ýaşat!
Ýalňyz Allam, senden ýeke haýyşym:
Baýlygy göremde durkumy gagşat,
Gul etme teňňä!

Ber maňa pursaty, aýdym ýazaýyn,
Timarlap-timarlap kalba nagş etjek.
Gazananmy, ähli dünýe malymy,
Hany-manym höwes bilen bagş etjek,
Galam gaş selbä.

Kynçylyklar taplar eken durmuşda,
Sarsmaz ynam gerek eken her göwne.
Boýuntyryk salyp, daňyp nebisi,
Geregimi gözläp taparyn,
ýöne
Rysgymy kemme!

Azymberdi Kakaýew

Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023
Я дома / Goşgular - 05.01.2023
«В часы недавнего паденья…» / Goşgular - 16.01.2023
«День идёт…» / Goşgular - 08.01.2023
«Мировое началось во мгле кочевье…» / Goşgular - 14.01.2023
Musa Jelile / Goşgular - 15.02.2023
Истина / Goşgular - 02.01.2023
Git! / Goşgular - 09.02.2023
Первый шаг любви / Goşgular - 06.01.2023
«Мой милый, будь смелым…» / Goşgular - 07.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 jumagylyjovao  
88
Siziň gowy goşgularyňyz bar, Azymberdi. Galamyňyz kütelmesin!

0
2 Gumlygelin  
8
Gowy goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]