ARABIÝA 

Mek­dep sa­pak­la­ry­nyň tamamlanýan pur­sa­tyn­dan baş­ga wagt De­mir­ga­zyk Riç­mond kö­çe­si üm­sümlikdi. Kö ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 470 | Добавил: Durdyyewа | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Jeýms Joýs

UMMANYM SEN!

Kalbymy joşdurýar, didäň uçguny,
Dünýäme girdiň sen baharyň bilen!
Bu hakykat, däl jahyllyk joşguny,
Köşeşmez ýüregim gaharyň bilen!

Gaýtyba ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 387 | Добавил: Azady | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

***
Sowaşyp barýasmy, birek-birekden,
Ýa-da öwrenişdikmi juda ezizim.
Yşgym dyňzap çykanok-la gursakdan,
Düşdükmi söýgüden jyda ezizim.

Näma üçin geçen güni ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Raýdaş | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanazar Rejebow

GORKÝAN MEN

Seni indi söýmäge-de gorkýan men,
Içimden gaýtalap söýgi sözlerin.
Öňem yşkdan ýanan bir gowy şahyr
diýer eken:"Entek-entek sönmerin!".

Saňa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 460 | Добавил: Мylayym | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

ÝELLERDEN SORA!

Jadylapdyr neçüýn beýle söz meni,
Heý, söýgiden iren barmy, söý meni!
Men uçar giderin, şonda sen meni,
Aýak yzlam galan ýerlerden sora!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 419 | Добавил: Мylayym | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

*  *  *

Şäheriň gohundan dolýar göreçler,
Onsoň göwün sähralary küýseýär.
Men bir gül getirjek synan söweşden,
Baýdagym bar gül reňkine suwsaýan.

Indi kä ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahat Şyhyýew

SENI ÝIGRENMÄGE HAKYM ÝOK MENIÑ...

Seni ýigrenmäge hakym ýok meniñ!
Hakym ýok, daragtyñ güýji kökünde!
Ýetişmeris hatda gynanmaga-da,
O pikirler bilimizi bükende.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Мylayym | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

TARHANLAR

Türkmenlerde sylagly bir kişä: “Sen tarhansyň, edeniňi ediber” diýmek ýörgünli. Orta asyr dilçisi Mahmyt Kaşgarly “tarhan” sözi ilkibaşda “beg” ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 417 | Добавил: Gurban | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0)

DEŇAGRAMLYK PELSEPESI

Giň ummanyň gözelligini synlap,
Gaýyga atlanyp ugradym seýle.
Heý, öňünden bilýän barmy,
alnynda
işleň boljagny beýle...

Ine ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 440 | Добавил: Azady | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

ŞAHYR BILEN ULUS-ILIÑ ARASY

Ülkäm güýz paslynda neneň ajaýyp!
Ajap onuň giç açylan gülleri.
Saralan ýapraklar howada gaýyp,
Uçup ýör atlanyp ýüwrük ýelleri.

A ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 430 | Добавил: Gurban | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

AÝRALYK

Adam bar yerinde derdu-bela bar. Bilmedik, nirden ýolukdy, sargaryp-solup barýar oglum. Alaç ýok, keselhana ýerleşdirmeli. Onda-da aýak bitip, yañy zybana gelen çaganyñ ýeke özüni ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 493 | Добавил: Nurdan | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Halmyrat

MEN AMANAT

Men saňa ýalbarýan, ýalbarýan ykbal,
Lagnat daşyn asma meniň boýnumdan.
Humar oýunlaňdan galyp men ahmal,
Giderin sogrulyp seniň goýnuňdan.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Nurdan | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulşeker Hojaýewa

SAZLAŞYK

Goý, ýazsynlar gussa çekýäň kän diýip,
Näme, ýürek kada garap durmaýar.
Serediň, çalymtyl, beýikden-beýik
Asmany gulaçlap ötýär durnalar.

Güýz ýene e ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 429 | Добавил: Gurban | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

ATA-BABALARYMYZYÑ PAÝHASLARYNDAN
 
- Awçy ýaragsyz, ekin bagbansyz bolmaz.
- Bir elde bäş barmak bar, ýöne olaryň her biriniň wezipesi bar.
- Taý atyň yzyndan ýörär.
... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 524 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

MYŞ-MYŞLY PARASATLAR
 
- Gympaý keýtigiň üstünden gülermiş.
- Pişik murtuna, tilki guýrugyna guwanarmyş.
- Gurt gören itler birleşermiş.
- Sürüden galan goýny möjek ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 552 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

HİKAYE: SIRADAN HAYAT

Zehra tükenmiş halde çaresizce buzdolabının kapısına dayadığı titreyen vücudunu, tıpkı kor aleve atılmış maden gibi eriyerek, yavaşça yere bıraktı. Oysa yanağındaki ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 425 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Emrah Poýraz, Ulaş Özkan

GOTİK HİKAYELER: MALİKANE

1878 yılında İskoçya’da Clyde nehrinin kıyısında küçük bir köyde doğdum. Çocukluğum Milton adındaki bu köyde geçti. Çılgın bir bilimsel gelişme ve endüstrileşme ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 401 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejwa Esen

KISA BİLİMKURGU HİKAYELERİ: TANIK

“…Ve bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü.” – T.S.Eliot –

Türkiye – 2178

Remzi, dokuz çilek ve iki küçük şeker kamış ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 427 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Günaý Gafur