MUHAMMET PYGAMBERIŇ  WESÝETLERI

Giň göwrümli boluň, şonda adamlar hem şeýle bolarlar.

Bu dünýäde adamlara agyr azap berýänlere Alla kyýamat güni agyr jeza berer.

Bäş sa ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 602 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet pygamber

RUBAGYLAR

O daglaryñ depesinde gary bar,
Deresinde teşne intizary bar.
Baldaklaryñ burçy baglan güllerde
Bu pelegiñ bilmedim ne ary bar.
                 
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 428 | Добавил: Мylayym | Дата: 03.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Salyh

ÖMÜR

Elli ýyl öň ýokdum men,
Elli ýyl soňra ýene ýok.
Asmanda müňlerçe ýyldyz görünýär,
Olar haçan dogupdyrlar,
Haçana deň ýaşajaklar
Asla bilemok.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 381 | Добавил: Мylayym | Дата: 03.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdyrahman Düýeji

GARGALAR WE GURBAGALAR

Ol gün öýlän gurbagalar,
Bäsleşige giripdi
Gargalar bilen.
Biz-de emin hökmündedik,
Çagalar bilen.
Gijara deň gutarmady,
G ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Мylayym | Дата: 03.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdyrahman Düýeji

SENIÑ GÖZLERIÑ

Ýol aşjakdym, garap-garap egledi,
Wah, käte halymy harap eýledi,
Bela-beterlerden halas eýledi,
Seniň gözleriň.

Ykbal diýdi: "Öz günüňi gö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 410 | Добавил: Мylayym | Дата: 03.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

ÝÜREK ESERINI ÝAZAN SYÝANY...

Her gelen hasrata asla dözmedim
Ýöne, neçün has daşlaşdy aralyk?!
Kalba hemdem hatlaryňy gözledim
Ýatyr olar ýapraklar deý saralyp.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 412 | Добавил: Мylayym | Дата: 03.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

RUBAGYLAR

Yzlaryň käbedir-sagadat maňa,
Ýüzleriň kybladyr-ybadat maňa,
Hoş bolar boşatsaň, ger bendilikden,
Edip yhlas birle hemaýat maňa.

Şäherde şowhun ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 394 | Добавил: Мylayym | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Baýram Han

NUREDDIN ZEÑÑI

Beýik Seljuk-türkmen imperiýasynyñ Mosuldaky we Halapdaky şöhratly türkmen atabegi. 
Doly ady: El Mälik-ül Adyl Nureddin Ebulkasym Mahmyt ibn Ymadeddin Zeññi. 1118 ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (1)

TÜRKMENISTANYÑ MUZEÝLERI / Aşgabat şäheri boýunça

■ Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniñ baş binasy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýini ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 545 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0)

TÜRKMENISTANYÑ MUZEÝLERINIÑ TARYHY

Türkmenistanda ilkinji muzeý toplamasy 1894-nji ýylda ýygnalyp başlandy. Eýýäm şol ýyllarda ol esbaplar türkmen halkynyň taryhyna, arheologiýasyna, etnogr ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 434 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0)

MERTEBÄNIÑ SARPASY
    
Gadym eýýamlarda baýlyk, ylym we mertebe üçüsi bir saçagyň başynda jem bolup, özara gürrüňe gyzypdyrlar. Baýlyk özüni magtap başlapdyr: «Men ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 428 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ezizhan Işangulyýew

SENSIZLIK
    
Aramyzda bolan soňky düşünişmezlikden soň, maňa özümi dürsemek biraz kynrak düşdi. Öňküligimiň ýoklugyny hiç kime duýdurmajak bolup, öý işlerine gümra bold ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 439 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Käbe Sarenko

TÜRKMENISTANYÑ IÑ GADYMY SUWARYŞ ULGAMLARY
    
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ylmyň dürli ugurlarynda düýpli işler taryha we medeni mirasym ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 389 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurgözel Bäşimowa

ŞYGYR OKAP BERSENE!

Zemini sübselän saba ýelleri,
Ýazlar hakda şygyr okap bersene!
Sökensiñiz aññat-aññat çölleri,
Çöller hakda şygyr okap bersene!

Oka, salam ýoll ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Salyh

GOÑŞULARYM BAR MENIÑ

Arkalaşyp özara,
Gerek zadyň sorara,
Gitsem öýüm gorara,
Goňşularym bar meniň.

Käte çyksa zeruryň,
Soraý, kelte etmez diliň,
Daňma ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 391 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Salyh

NOHURYÑ

Şeýle beýik daglary bar, 
Howasy şypadyr Nohuryñ. 
Bal miweli baglary bar, 
Miwesi dermandyr Nohuryñ.

Beýik-beýik ahunam bar, 
Mo ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 396 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Amanow

BORIS AKUNIN

Tanymal detektiw ýazyjysy, filolog, edebiýat tankytçysy, dramaturg, ýapon dili boýunça terjimeçi.

Grigoriý Şalwowiç Çhartişwili (edebi lakamy Boris Akunin) 1956-njy ýyl ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 381 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Boris Akunin

DOST ÝARALANDY
                 
Meni ussat saýyp, hormat goýanym,
Hormat içre ýalñyz dogan saýanym,
Maña derdin aýdyp, köñül ço ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 474 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Salyh

ŞEMAL

Daşarda salkyn şemal öwüsýär,
Bilmedim ne bu hal.
Meniñ bolsa içim gysýar,
Gam-gussa yzda gal!

Salkyn şemal duýmady halymy,
Bu ykbalymyñ ýarymy,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 376 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Hajy

FAZYL HÜSNI DAGLARJA    

Fazyl Hüsni Daglarja, meşhur türk şahyry.

■ Ömri we döredijiligi

Fazyl Hüsni Daglarja 1914-nji ýylyñ 26-njy awgustynda Stambulda harby gul ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 361 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fazyl Hüsni Daglarja

DÜNÝÄNIÑ IÑ TÄSIN KANUNLARY

Gazet-žurnallarda we teleýaýlymlarda berilýän gündelik habarlarda häli-şindi täze-täze kanunlaryñ çykýandygyny görýäris. Çykýan käbir kanunlara bolsa "Heý, ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 575 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (1)

SÖHBETLI GOŞGULAR

■ Söhbet Orazmuhammedow barada

Söhbet Orazmuhammedow 1994-nji ýylyñ 24 nji oktýabrynda Daşoguz welaýatynyñ Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyñ "Ak altyn" ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Söhbet Orazmuhammedow

DAGLARYÑ KEŞBI

Depesi gar, buz bürenen,
Deresi bar uz bürenen.
Jülgesi owaza dolan,
Erem, keramatly daglar.

Sende ynsanyñ keşbi bar,
Göçgün köñülleñ köşgi ba ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Salyh

REHA OGUZ TÜRKKAN

Reha Oguz Türkkan, meşhur türkçi ideolog, türkolog alym, ýazyjy, taryhçy, antropolog, psiholog, ssenarist, futurist, ýurist, ordinarius professor.
12.10.1920-nji ýyl ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 416 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reha Oguz Türkkan

"EL-YGTYBAR" - YGTYBARLY ÇEŞME

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitabynda meşhur arap serkerdesi Usama ibn Munkuzyň ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 365 | Добавил: Gurban | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahmet Gylyjow

NAMYS

Ýagşy günleriň ýolunda
Müň sany ýaman ýatyr.
(Gündogar pähimi)

I.

Orakmy, aňňalmy,
Synnymy, keser,
Eýermi, gaňňamy,
Howutmy, çelek,< ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 658 | Добавил: Gurban | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (3) | Теги: Kerim Gurbannepesow

TELEKEÇINIÑ ETIKASY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda eziz Diýarymyzy ähli ugurla ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taganmyrat Goçyýew