HÜDAYI CAN ILE KITAP ÜZERINE

Kitap Haber ekibi olarak kitap severler için yeni bir çalışma başlattık. Her ay bir yazarımızı konuk alıp; onu tanımak, kitaplar üzerine konuşmak ve fikir alı ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 407 | Добавил: Medinilla | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeniz Aýaz

GÖZÝAŞ

Hojaýyn täze gelen hyzmatkär aýala:
– Diliň anadolylaryňka-ha meňzänok welin, Rum ilinden-ä dälsiň? – diýdi.
– Erfiçäniň obalarynyň birinden. Maňlaýyma ýazylanydyr-da ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 447 | Добавил: Nurdan | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halit Refik Karaý

BAHAR MEÝLISINDÄKI SÖHBETLER
    
Näme üçindir bahar barada söz açylanda, ilki bilen, esli menzil yzda galsa-da, aýdylany etmezek çaga ýaly, yzymdan galman gelýän oglanly ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 422 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Hudaýguly

LÄLEMIDIR, ALMYDYR?

Bir çeçek açyldy Bilal özünde,
Lälemidir, sünbülmidir, gülmüdir?
Ülpül-ülpül eder ýaryň ýüzünde
Zülüpmidir, käkilmidir, telmidir?

Egn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 419 | Добавил: Мylayym | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garajaoglan

HЕZRETI PYGAМBERIMIZIÑ TÜRK(MЕN) EGINDEŞLERI WE YSLAMYÑ ILKINJI ŞЕHIDI BOLAN TÜRKМЕN ZЕNАNY

Нäzir musulmanlаryñ 100-dеn 20-si türki kоwumlardyr. Şоl sandа häzirе çеnli Pygаmberimize (s.а.w) ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 528 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman Arslan

BOLMASA

Bu şygry ýazmam hökman däl,
Bir ýürege nep bolmasa.
Okajak kän, diňlejek kän,
Ýöne gybat-gep bolmasa.

Akyl ynsana görk bolar,
Kowmy polatd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 493 | Добавил: Azady | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azymberdi Kakaýew

ERBIL'IN GERÇEGINI ANLATAN IKI KITAP

Bundan birkaç gün önce, eli öpülen değerli Hocam Ata Terzibaşı'nı evinde ziyaret ettim. Sohbetimiz sırasında Hocam, Erbil'de yeni yayımlanan iki kitap ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 524 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejat Köwserogly

AŞYKLAR

On sekiz müň älemde, haýran bolgan aşyklar.
Tapmaý magşuk soragyn, sersaň bolgan aşyklar.

Her dem başy örgülip, Haka gözi telmuryp,
«Hüw-hüw» diýu, hürk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 418 | Добавил: Мylayym | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hoja Ahmet Ýasawy

GYRMYZY

Bir jüp bilbil geldi, gondy çemene,
Başy ýaşyl, aýaklary gyrmyzy.
Bal akyp dur dillerinden, lebinden,
Alma kimin ýaňaklary gyrmyzy.

Meniň ýarym h ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 895 | Добавил: Мylayym | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garajaoglan

BAŞYNA TILKILER BUŞUGÝAN NÄRSEDENEM HUDAÝ BORMY...

Raşid ibn Abdyrabby (r.a) şeýle rowaýat edýär:

Birnäçe taýpanyñ çokunýan Süwa bir puty bardy. Bir gezek şol taýpalaryñ biri menden ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 509 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdyrahman Jamy

TÜRKMEN DÜÝŞ ÝORGUTLARY

Aslynda düýş diýilýän zady nämä ýorsaň şol bolar diýipdir Pygamberimiz, şonuň üçin düýşleri diňe gowluga ýormalydyr. Göwnüňe ýaramaz düýş gören wagtyňyz derrew sadak ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 21840 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (3)

ÝALAN KASAM EDÝÄNLER

♧ Pygamberimiz bir gezek: "Musulmanyñ baýlygyndan nähak bölüp alan adamy Hudaý jennete girmekden mahrum eder we dowzaha salar" diýipdir. Adamlar muny eşidip: ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 517 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Reýhan Horezmi

ÖMRÜME SOLTAN ENE

Gel, ylham, şu gün dost bolaly ýene,
Men şu gün enemiň waspyny ýazjak.
Hanha, oguljygmy üwreýär enem,
Gidýär-gelýär ömür ýaly sallançak.

Bu howlu ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Agageldi Italmazow

ATAMYÑ GÜRRÜÑLERINDEN

Muny atam gürrüň beripdi has ir,
Käte-käte ýada düşýär bu waka.
Ilerki obada ýaşapdyr bir Pir,
Gije-gündiz tagzym edipdir Haka.

Oňa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 415 | Добавил: Azady | Дата: 08.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azymberdi Kakaýew