TARYHYÑ GEÑ-TAÑSYLYKLARY

■ 1800-nji ýyllarda adamlaryñ ölüp-ölmändigini anyk bilmek üçin tabydyñ içine jañ mehanizmi oturdylypdyr. Eger jaýlanan adam ölmedik bolsa, özüne gelensoñ çykaryl ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 613 | Добавил: Medinilla | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Suraý Ataýewa

TARYHA ÝAÑ SALAN ÖZ JANYÑA KAST ETME WAKASY

■ "Eger soñ bu zatlara soñ gynanyp ýörjek bolsañyz, derhal otagy boşadyñ!"

1987-nji ýylda ABŞ-nyñ Pensilwaniýa ştatyn ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 626 | Добавил: Medinilla | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Suraý Ataýewa

DÜNÝÄNIÑ IÑ TÄSIN ÖZ JANYÑA KAST ETME SYNANŞYGY

Çakdanaşa ýokary derejede ölümi arzuwlan fransiýaly bir raýat öljek bolup elinden gelenini etdi... Ýöne onuñ bu dünýäde azajygam bo ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 653 | Добавил: Medinilla | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Suraý Ataýewa

ÝAGŞYDYR

Salam berip barsaň döwletli öýe,
Duz dadyp, dyzyňy epseň, ýagşydyr.
Söz – kerem-gudratdyr,
ruhlara söýe,
Süýji-süýji söhbet etseň, ýagşydyr.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 485 | Добавил: Azady | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

EDEBIÝAT BOÝUNÇA HALKARA BAÝRAKLAR

■ Nobel baýragy

Şwed inžener-himigi Alfred Bernhard Nobeliň adyny göterýän bu baýrak dünýäniň iň abraýly baýraklarynyň biri hasaplanýar. Ol ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 409 | Добавил: Medinilla | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dünýä edebiýaty

HOŞLAŞYK

Duşuşyp günleriň täzesi bilen,
Hoşlaşyp günleriň könesi bilen,
Şujagaz ömrümde, gysga ömrümde
Ajy, süýji günleň känisi bilen
Hoşlaşdym. Hoşlaşdym baş S ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 560 | Добавил: Gurban | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Gurbannepesow

PENJIRE

Ol garrydy,
Belki, juda garrydy,
Gününiň köpüsin geçirdi öýde.
“Penjiränem ýapyp bolarmy, heý-de,”
Şudy onuň ogullaryna sargydy.

Gün ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 405 | Добавил: Gurban | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

GELJEGI GÖREN ROMANLAR

Käbir açyşlary ylmy-fantastiki žanrda eser döredýän ýazyjylar öňünden çak etdimi ýa-da açyşlar şol eserlerden ylham alnyp döredildimi, muny anyk bilmek köplenç hala ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 612 | Добавил: Durdyyewа | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýazgül Kakageldiýewa