HİKAYE: HAYAL TAKSİ

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru yararak caddeye çıktı. İlk gördüğü taksiye el kaldırdı ama nafile, taksi geldiği hızla yoluna devam etti. İki, üç, dört… Neredeys ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 446 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýasin Ýyldyz

HİKAYE: SAKSAĞAN

Tavanı seyrederek geçiyor günler. Bir ağaç dalı gibi birkaç kola ayrılan çatlağı alçı ile doldurup tavanı yeniden boyamak istiyorum. Karşı duvara, denizde süzülen yelkenl ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 447 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Funda Menekşe

GULAŞ ŞAHYR

Gulaş şahyr 1836-njy ýylda Gazanjygyñ Uzynsuw diýen obasynda dünýä inýär. Şahyryñ kakasy Durdyguly Jepbaryñ dört ogly, iki gyzy bar eken. Gulaş ýaşlykda eneden ýetim galýar. 13- ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 418 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: A.Nurýagdyýew

HİKAYE: BEDELLİ

Üç katlı müstakil evin bahçesine adımımızı attığımızda Olay Yeri İnceleme Şubesinden Oktay Komiser karşımıza dikildi: “Yassah hemşerim! Giremezsiniz!”

İyi gec ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 412 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Reha Awkyran

HİKAYE: GABRİEL

Kralların kralı, yüce majesteleri Ahmar bir gün ustam Demyan’a “Âlemin bir haritasını çiz,” dediğinde ustamın dili tutulmuş. Başını önüne eğmiş. Düşünceli bir kaç hafta ge ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 357 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejati Göksel

SEÝITNAZAR SEÝDI

Seýitnazar Seýdi, takmynan 1760-njy ýylda (öňki maglumatlara görä 1775-nji ýylda) Lebap welaýatynyň häzirki Garabekewül etrabynyň Lamma obasynda eneden dogulýar. 
... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 582 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Seýitnazar Seýdi

TÜRKI TEBIPNAMALARDAN MELHEMLER

26. Her kim turpy, goýun ödüni asal (bal) bilen gaýnadyp içse, kükreginde üsgülewük goýmaz.

27. Turpy ýenjip taranjubin (ýandak-şeker) bilen goşup iý ... Doly oka»

Категория: Medisina | Просмотров: 561 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Türki tebipnamalardan melhemler

YŞK

Sen neneñ şahandaz, eý bagtly durmuş,
Göreş edýän gije-gündiz sen diýip.
Geçir meni käýän bolsam ,,şekliñe"
Iki-ýeke ýalhoruñdan pent iýip.

Husnuñy g ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Gurban | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kakabaý Ylýasow

GURBANDURDY ZELILI

Gurbandurdy Zelili Gürgeniň Garaguzy obasynda 1779-njy ýylda eneden dogulýar we 1846-njy ýylda aradan çykýar. 
Onuň kakasyna Mämmetjuma, ejesine Hurma (Magtymg ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 572 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Zelili

GÖMLEN GURRUK / rowaýat-poema

Bir gije nikasy gyýylan naçar,
Guşak çözüp durka bir nagra çekdi.
Diýeninde ’’Gara bagtym günäkär"
Agzyndan çabyrap ot ýalyn ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 478 | Добавил: Gurban | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Italmaz Akmyradow

ABDYLLA ŞABENDE

Abdylla Şabende (1720-1800), takmynan, 1720-nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň golaýyndaky Was diýen ýerde eneden bolýar. Şahyryň çyn ady Abdylla bolup (käbir ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 675 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Şabende

HAZAR ÝOLUNYÑ UGRUNDA, DEHISTANYÑ BAÝRYNDA
    
Gadymyýetde Hazar deňziniň gündogar kenarynda ekerançylyk üçin amatly, tekiz, mes toprakly ýerlerde 3500 ýyllap üznüksiz ý ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 456 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgeldi Aşyrow

■ Dogan harplar
    
Günlerde bir gün harplar üýşüp, özara jedele giripdirler. Olaryň hersi özüni iň gerekli harpdyryn öýdüp, döşüne kakyp öwnüpdir.
— Araňyzd ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 451 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Ykbal

OGLANJYK WE ONUÑ SAÝAWANY HEM-DE GURJAKLY BOLAN GYZJAGAZ BARADA KYSSA
    
Saňa aýtmaly bir sözüm bar. Men ony sözüň göni manysynda ýeke söz bilen hem aýdyp bilerdim: Yna ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 447 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Myradow

BÝAMBIN RINÇEN

Rinçen Bimbaýew (ýa-da Rinçin-Dorži Radnajapowiç Bimbaýew) ady bilen giñden tanalan mongol ýazyjysy, terjimeçi, pedagog, etnograf, Mongoliýanyñ ilkinji akademigi, professor Ý ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 382 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Býambin Rinçen

TÜRKMENIÑ AHWALY

Ýandakdan pes dagdan belent,
Boldy türkmeniň ahwaly.
Aýak astynda oba-kent,
Öldi türkmeniň düyp ýoly.

Eý ýumrulmyş köne dünýä,
Kimler saňa b ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 608 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeýdaýy

SAÝRAN TILLERIM

Arap, Ajam her bir zada goşuldy,
Sanly düzgün bilen saýran tillerim.
Kem-kem özün çekip ýoga daşyldy,
Indi din öýunde haýran tillerim.

Biri bar diý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 565 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeýdaýy

HÖWWEZ-HUTDYNY

Aşyk Myrat müşgil sorag ýazypdyr,
Bilmeýärin ebjet, höwwez-hutdyny;
Sen maña deginip, päliñ azypdyr,
Nesip etsin, örän ýagşy tut dini.

Sañ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 513 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeýdaýy

GÖZEL ÝIGRIM BÄŞ

■ Köne türkmen elipbiýi we Şeýdaýy

Köne döwürde türkmenleriñ öz elipbiýi bolupdyr. Ol elipbiý tä XVIII asyra çenli kem-käsleýin bolsa-da, ulanylypdyr. Soñra arap el ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 889 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeýdaýy

BETKÄRLER

Bes biliñ, bu dem ganymatdyr bize, eý ýarlar,
Bamuhapbet bolgaly, şirin suhan güftarlar,
Bilbili eýlär höwes her dem güli-gülzarlar,
Hajaty bilbil imes gül degre ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeýdaýy