12:09

Saýran tillerim

SAÝRAN TILLERIM

Arap, Ajam her bir zada goşuldy,
Sanly düzgün bilen saýran tillerim.
Kem-kem özün çekip ýoga daşyldy,
Indi din öýunde haýran tillerim.

Biri bar diýr, nämedigin bilenok,
Bagt uklap köňül çagyň bolanok,
Ýalbarýarys, bize görnüp gelenok,
Biri bar salgymna ýortan tillerim.

Hiç milletin gulagyna ýokanok,
Dogry diýsem zamanama ýakanok,
Kemin ýazsam, doly many çykanok,
Güň bolupdyr şindi saýran tillerim.

Çistan bilen bir dilegi içerde,
Goýup ýazsam onda açylmaz perde,
Dilim yarylypdyr, galmyşam derde,
Ýene-de gelermiň her yan tillerim.

Näler sanyñ aldym jüzler dolduryp,
Okuw açyp her millete bildirip,
Bu gün indi pelek seni öldürip,
Kuranyň astynda çüyrän tillerim.

Şeýdaýy diýr kelam, mantyk eyesi,
Indi ony hiç kim gelmez diýesi,
Arap dili boldy sözler güýesi,
Dartyşyp dört ýana süýrän tillerim.

ŞEÝDAÝY.

Категория: Goşgular | Просмотров: 564 | Добавил: Нawеran | Теги: Şeýdaýy | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Saňa duşmazdan ozal / Goşgular - 27.01.2023
Ода на истребление в России звания раба Екатериною Второю, в 15 день февраля 1786 года / Goşgular - 15.02.2023
«Пурпурный лист на дне бассейна…» / Goşgular - 26.01.2023
Послание П.Н.Каратееву / Goşgular - 11.02.2023
«Туман скрывает берег отдалённый…» / Goşgular - 12.01.2023
"Bu ne apat, gazabymy Allanyň? / Goşgular - 12.02.2023
Gyş / Goşgular - 01.01.2023
Güýzdäki düýş / şol bir şygryň iki äheňi / Goşgular - 02.02.2023
Эпитафия себе заживо / Goşgular - 06.01.2023
К ней / Goşgular - 17.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]