IÑ BEÝIK SENETKÄR ALLATAGALADYR!

Durmuş käte görýän-u-eşidýän zatlarymyza täzeden akyl ýetirmegiñ wagtyny gözleýär. Şol wagt birnije zatlar aýan bolýar. 
Geñ galmak adam ogluna m ... Doly oka»

Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 433 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bahadyr Ýenişehirliogly

SÖZÜÑ OÝNY

Sona daýza hemişekileri ýaly, daň atmanka oýandy. Agtyjaklary bolsa süýji ukuda ýatyrdylar. Uluja agtygy Gülnarjyk ukudan oýanan hem bolsa, düşekden turman diňşirgenip ýatyrdy. Ş ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 429 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Mähriban Hudaýgulyýewa

HAN AKYNYÑ SUNGAT SÖÝEN BALASY, TÜRKMEN HAS ZEHINLI GULBABASY

Hawa, Gulbabajyk hakynda ozalam kän-kän gezekler söhbet edilipdi, bu ýene-de dowam eder. Çünki Gulbabajyk ýaňy 4 ýaşly çagajyk ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 496 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Yklym Babanyýazow

ADAMZADYÑ KOSMIKI GELEJEGI

ABŞ-nyñ Nýu-Ýork Döwlet taryh muzeýiniñ "Dünýäniñ daşynda: Kosmosy özleşdirmegiñ gelejegi" atly bölümine gireniñde, edil häzir gum-gukluk çöl bol ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 458 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0)

GURBAN

Gurban şahyr XX asyryñ başynda Türkmenistanyñ günorta-günbatar sebitinde ýaşap geçen şahyrdyr. Onuñ kakasyma Nazar diýer ekenler. Gurban şahyr, Gyzyletrek, Gürgen, Çendir, Şarlawuk e ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 414 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: A.Nurýagdyýew

TÜRKMENLERIÑ HINDISTANDAKY ÝEÑIŞ MINARASY

Türkmen soltanlary tarapyndan Hindistanda bina edilen ymaratlara aýratyn nepislik, howaly giňişlik täsin seleňlik, dabaraly belentlik we& ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 488 | Добавил: Gurban | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (10) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ÝEKE-TÄK DOSTUMY GÖRESIM GELÝÄR

Aljyrasam ilki söýäm, söýenjim,
Ýykylamda direg bolan daýanjym,
Aýry däldir gynanjym hem begenjim.
Ýeke-täk dostumy göresim gelýär.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 573 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (6) | Теги: Sanjar Annagylyjow

RADIOHULIGAN

SSSR-de 60-njy ýyllaryñ ortalarynda "radiohuliganlar" hereketi örç alyp ösüpdi. Olar 50-nji ýyllarda peýda bolup, hususan-da on ýyllykda werziş bolnan pişä õwrül ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 459 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Rýahin

DÜNÝÄNIÑ IÑ BAÝ ADAMLARY

■ Bill Geýts

1955-nji ýylda ABŞ-yň Waşington ştatynyň Sittle şäherinde doglan Wilýam Henri Bill Geýts amerikan kompýuter programmisti, telekeçi, maýa goýumç ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 500 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annabibi Öwezmyradowa

MUKADDES MIRASA SARPA
    
Jemgyýetçilik durmuşymyzda taryhy-medeni mirasymyz, ýadygärliklerimiz geçmişi we geljegi, döwürleri hem-de däpleri birleşdirýän köpri hökmünde ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 409 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Garajaýew