KIÇIGÕWÜNLILIK WE BILIMIÑI
ARTDYRMAK BARADA

Oglum, bilip goýgun, hünärsiz adamlar sütüni bolup, kõlegesi bolmadyk mugilan agajy ýaly peýdasyz bir zatdyr, olardan ne õzlerine peýd ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 521 | Добавил: Nurdan | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Keý-Kowus

GAZY GAZYP, ÝAP ÇEKILSE
    
Suw gurluşygy biziň döwrümizde kuwwatly tehnikalar arkaly kämil enjamlar bilen öňünden barlanylyp geçirilýär. Suwuň haýsy ýere nähili akjagy, ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 466 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şöhrat Abdyýew

TÄJIR ÝIGIT WE DANA GOJA
    
Günlerde bir gün bir işi ugrugyp başlan ýaş täjir ýigit maslahat soramak üçin obanyň kethudasy bolan dana gojanyň ýanyna barypdyr. Ýaş täjir ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 383 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletgeldi Hallygylyjow

NOELIÑ TARYHY KÖKLERI

Lord Raglan diýen alymyñ "Dinleriñ asly" ("The Origins of Religions") diýen kitaby Rim imperiýasy döwründe dini jemagatlaryñ däp-dessurlary barad ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 457 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Harputly Yshak Efendi

"OMAR JENNET JEMAGATYNYÑ YŞYGY WE YSLAMYÑ NURUDYR!"

Hezreti Omaryñ (r.a) halyflyk döwründe bir söweşden köp olja getirilipdi. Bu oljanyñ bäşden bir bölegi haky barlara paýlanyp du ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýit Eýýup ibn Syddyk

OSMANLI SALNAMELERINDE TELAFER VE KERKÜK

Salname nedir:
Sal: yıl; name ise kitap anlamını ifade eder. Genel anlamıyla, salname bir yıl veya geçmiş yılların bütün olaylarını, her tü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 523 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aly Koçak

ÇANAKKALE SAVAŞINDA DÜŞEN TÜRKMEN ŞEHITLERINDEN

▪︎ Çanakkale Geçilmez İnancının 102. Anısı

Çanakkale savaşı, son yüzyılların savaş tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 460 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejat Köwserogly

ULY ÝAZYJYLARYÑ ÝAŞ ÝAZYJYLARA SARGYTLARY

"Ýazyp oturan eseriñizi iñ gowy ýerinde taşlañ we ertesi gün gaýtadan stol başyna geçýänçäñiz bu barada pikir etmäñ".

Siz ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 415 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0)

KUSTO MUSULMAN BOLDUMY?

Käbir musulmanlar tanymal bir ýewropalynyñ ýa-da amerikalynyñ musulman bolandygy barada gowur turuzyp jedelleşmegi diýseñ halaýarlar. Gynansakda, bu dereksiz we gere ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 519 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (2)

ÖZÜM BILEN IKIÇÄK

Kowalama bagty!
Ol geljek bolsa,
Özi seň yzyňdan kowalap ýeter!
Ýazaly galamym ýazaly gowsy,
Bolmanda, şu şygryň dowamyn gutar!

Ý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 452 | Добавил: Azady | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

Müdimilik galjak eser:

OMAR HAÝÝAMYÑ RUBAGYLARY

"1909-njy ýylda Londonda iki sany kitap taýýarlaýja dünýäniñ iñ gowy kitabyny taýýarlamak tabşyryldy: Elbetde ol O ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 1033 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (4) | Теги: Ýubin Behrad

SEN INDI ÝOK...

Sözler meniñ ýalñyşlygym bilen däl,
Ýalñyzlygym bilen çykdy dilimden.
Meñ gitmän galanym owarram welin,
Sen-ä gitmegi-de gelmän eliñden.
Her ho ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 510 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kahraman Täzeogly

SÜRI DAGADY: KIM HAÝSY TARAPDA?

Dünýäde dowam edýän we dowam etmek üçin çytraşylýan ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 455 | Добавил: Medinilla | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülnäz Eliaçyk Ýyldyz

GÜLLER YNJARMY?

Äleme gözeller patyşa bolsa,
Oňa hyzmat eden gullar ynjarmy?
Pesden uçan daşdan daşa atylar,
Tolkuny zor bolsa, siller ynjarmy?

Munda göz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Мylayym | Дата: 09.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garajaoglan