NOHUR HOJALARY

(hoja tiresiniñ taryhy kökleri we hojalaryñ görkezen keramatlary baradaky rowaýatlar)

■ Hoja tiresiniñ gelip çykyşy

Türkmen halkynyñ taryhy gelip çykyşyny öwr ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 1025 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Wladimir Basilow

EJE, SENI KÜÝSEÝÄN!

(Durmuşa çykýan gyzyñ öz ejesini küysäp ýazan ýürek beýany )

Haýran galýan darlygyna bu dünýąñ,
Göwnim bir ullakan mâhir küyseýar.
Nije ýyldyr b ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 534 | Добавил: Gurban | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Söhbet Orazmuhammedow

DERÝA BOÝUNDA

Dünýäniñ bar gözelligin özünde
Jemlän gyz derýanyñ boýuna çykdy.
Derýa bolan guwanjy bar gözünde,
Durup, tolkunlara nazaryn dikdi.

Gyzy gören de ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Gurban | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şyhymyrat Abdyllaýew

TOGRUL BEG TÜRKMEN

Togrul beg, doly ady Rukneddin Ebu Talyp Muhammet Togrul beg ibn Mikaýyl.
Beýik Seljuk-türkmen imperiýasynyñ düýbüni tutujy we ilkinji soltany.
990-njy ýylda ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 569 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0)

Geliň, indi ýalan dünýä baradaky aýdan setirlerine ser salalyň:

Tur säher Magtymguly, bu gün öz halyňa ýygla,
Erte ol magşar güni, derläp utanmazdan burun.

Çalyndykça jahan çy ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 555 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myratdurdy Gazy

Aly babam turup nazar etdiler,
Bir käse meý berip, içgin diýdiler.

Elbetde, akyldar Pyraga berilen meý-muhubbet (söýgi) meýi, muhubbet şeraby bolmaly. Ony içen adam ählidünýädäki zatd ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myratdurdy Gazy

UNDULMAJAK DUŞUŞYK

Gyş paslynyň hökümini ýöredýän günleriniň birinde, Garabogaz şäherçesinde myhmançylykda bolup, deňiz kenaryna gezelenje çykdym. Şemal öwsenokdy. Daş-töwerek tutuksy gör ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 506 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

"Bärpa boldy bu dünýa" diýen şygrynda bolsa:

Kadyr Allah gudratyndan ýaranlar,
Käp nundan bärpaboldy, ýaranlar.
Hulk eýledi iki mahy-lakany,
Anyň öwşadyndan dold ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 644 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myratdurdy Gazy

GYLYÇ ARSLAN
... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 442 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

ДЕФЛОРАЦИЯ, Инопланетянин.

ИНОПЛАНЕТЯНИН
Из рассказов Леры за рюмкой с абсентом

Это случилось, когда мне минуло пятнадцать.
Наш сосед по площадке, дядька тридца ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 450 | Добавил: Medinilla | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eduard Snežin

ЗЛАЯ ШУТКА / ПОДАРОК ОТ ЕДИНОЙ РОССИИ

Сотворил я недавно с приятелем злую шутку. Приятелями стали мы, когда вместе лежали в терапии, а был Семёныч пенсионер, - всё жаловался, что теперь н ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 363 | Добавил: Medinilla | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eduard Snežin

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЕЧКО СЕКСУАЛЬНОЙ ЛЮБВИ В СССР

Все помнят крылатую фразу из первого телемоста "СССР - США":
"В СССР секса нет!"
Но, как раз последние годы существования СССР хара ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 454 | Добавил: Medinilla | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (4) | Теги: Eduard Snežin

MENI

Yşk ýüregimde gaýnap, ýandyrdy derdi meni,
Tütünim bada berip, buluda gardy meni,
Pelek bilegim towlap, çarhyna sardy meni,
Hyrydar gözi birle kim gelip gördi me ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 436 | Добавил: Мylayym | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Magtymguly Pyragу

"Samada belli" diýen eserinde:

Kyrk günden ozaldan ýapragyň düşer,
Öldi diýip at beriler samada belli-

diýýän şygryna girişsek, behiştde tuby agajyň ýapragyna ähli a ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 609 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myratdurdy Gazy

DEMIR ÝOL MENZILI

Men ýene ýolda, ýene men ýolda,
Märekesi güwläp duran menzilde.
Otyryn bir çetde täk özüm-tenha,
Salam, tanyş menzil, dolandym ine.

Dyz epeýin, g ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 396 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra Hudaýguly

BIR LEBI GUNÇA...

Bir lebi gunça, ýüzi gülzar diýseñ ine sen,
Gam-haryñda andalyb-y zar diýseñ ine men.

Lebleri meý, saçy sümmül, ýañagy gül ýapragy,
Bir semen-syna ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 366 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mahmyt Abdylbaky

AGLAPMYDYÑ ÇALAJA?

Ylahydan seýrek zehinli jigime bagyşlaýaryn

Ýapyşmyşam galama, ýürejigim tütänden,
Beýle pursatlar gelýär, öz-özünden tötänden,
Sähelçejik eý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 479 | Добавил: Мylayym | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (2) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

JEÑ AÝDYMY

Duşman ýene watanyma el atdy,
Mazaryndan posly gylyç uzatdy.
"Ýöre" diýýär, Haky zulum ynjatdy,
Atillanyñ oglusyñ sen unutma!

Medeniýet diýme, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 382 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Zyýa Gökalp

BEDEN FARKI

Serin bir yaz sabahıydı. Günün ilk ışıklarıyla yatağından kalkan Emre, Üsküdar sahilindeki sabah sporunu tamamladıktan sonra Cambazali Sokak’taki evine döndü kan ter içinde. S ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 452 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýunus Emre Erogly

MENDEN NÄME GALAR...

Giň asmanyň arasynda, 
Birje ýyldyzym-da ýok. 
Onlar gezek görünsem-de, 
Hiç kim meni tananok. 
Ýüregmiň bukjasyn açyp seret ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 457 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Abdyrahman Düýeji

KATİLİN YALANI

Kışın bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü çok soğuk bir 31 Aralık günüydü. Kirli beyaz bulutlarla dolu olan gökyüzü sanki iyice alçalmıştı. Arada bir serpiştiren karın ruhumu iy ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 391 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Genjoý Sümer

ŞAİR SOYGUNU

Yeni Moskova adlı şiir kitabıyla kısa sürede tüm dünyaya adını duyuran şair Yiğit Kerim Arslan’ı imza gününde kaçırmak için, çocukluk arkadaşım Reis Biçer ile beraber gümüş r ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mete Karagöl

AKWARIUMDAKY BALYJAK
  
Akwariumda ýaşap ýören balyjak,
Seniň dünýäň şeýle kiçi, şeýle dar.
Sen nädip ýaşaýaň bir garyş ýerde,
Men seni göremde ýüregim gysýa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 450 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdyrahman Düýeji

AZATLYGYÑ AÝDYMÇYSY

Doganlyk belorus halkynyñ şöhratly gyzy Eloiza Stepanowna Paşke ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 409 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

CESETLERİN DİLİ

EMNİYET AMİRİ ATIF KARA YAŞADIKLARINI İFTİHARLA SUNAR
Yazmak için harika bir saat dilimine hoş geldim… Ömrümüzden bir günün daha geçtiği ve yeni bir güne merhaba de ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 437 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Melih Tomak