11:19

Müdimilik

MÜDIMILIK

Leýli-Mežnun ýazylypdyr añyma,
Obadaşym ýaly, ildeşim ýaly.
Şondan bäri ýigrenjime öwrüldi,
Aýyrjak bolýanlar ýar bilen ýary.

Gudratyndan beýik daglar elenen,
Baýnamaz çyn söýgä togap etmedik.
Ony doga kimin göterip ýörler,
Myradyba ýeten,
Oña ýetmedik.

Müdimi zatlary üýtgedip bolmaz,
Üzülip gitmezler gysga ömür deý.
Ýyldyzyñdyr, dogry ýoly görkezer,
Ýörän ýaly bolmarsyñ sen ümürde.

■ Söýgi

Mähirsiz, söýgüsiz oñmaýar adam,
Hemmäniñ umydy söýgä ýetmekdir.
Ol bolsa täze bir menzil geçensoñ,
Hyruçlanyp ondan añry gitmekdir.

Ynha, bir ümsümje ojak-maşgala,
Özüniñ alada-işine gümra.
Men bu öýe beýik söýgi diýýärin,
Ýagşylyklar ýaran, ak niýet hemra.

Onuñ ýönekeýje bosagasyndan,
Şeýtan daşda gezer, belalar depdir.
Gözmonjugy ýaly perzentler bolsa,
Söýgä gurlan ajap ýadygärlikdir.

Sygyn oña, Hak gursagña salandyr,
Sygyn, bir ýerlerde atyñ büdrese.
Başym gurban bolsun, söýgi diýilen,
Ýürek bolup urup duran gudrata.

Tirkeş GARLYÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 407 | Добавил: Нawеran | Теги: Tirkeş Garlyýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Зарница / Goşgular - 02.02.2023
«Нисходит сумрак ночи бледной…» / Goşgular - 31.01.2023
Ностальгия / Goşgular - 08.02.2023
Ölmezinden öñ ogluna ýazylan hat / Goşgular - 22.01.2023
Gideli gara daglara / degişme-goşgy / Goşgular - 04.02.2023
Täze ýylyň iň ilkinji goşgusy / Goşgular - 03.01.2023
Göwün ýüwürtme / Goşgular - 06.01.2023
Kölege / Goşgular - 31.01.2023
«В часы недавнего паденья…» / Goşgular - 16.01.2023
Сон пророческий / Goşgular - 19.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]