10:32

Türki tebipnamalardan melhemler -3/ dowamy

TÜRKI TEBIPNAMALARDAN MELHEMLER

51. Kirpini gaýnadyp iýeniñ gözi röwşen, köñli sap bolar.

52. Kirpi ýüregini iýen kişi ýürekli bolar.

53. Kirpiniñ ödüni sürten ýeriñe tüý çykmaz.

54. Eger atyñ süýdünden üç mysgalyny yzygiderli gaýnadyp içse, aşgazan sap bolgaý, gursak agyry dep bolgaý, şöhwet (jynsy meýil) hem zyýada bolgaý.

55. Gatyr toýnagy tütedilen ýerde syçan durmaz.

56. Eger gatyryñ ýüregini hamyladar aýal iýse, dogurmasy añsat bolar, hergiz muşakgat we zähmet görmegeý.

57. Her kim öküziñ ýagyny tezegi bilen goşup baglasa, akýan ýara saklanar.

58. Öküziñ ödüni ithamaky (ýabany gawunyñ bir görnüşi) bilen garyp ýüzüne sürteniñ ýüzi hiç renç görmez (ynjamaz).

59. Eger kişiniñ içi ýöremese, ýüzärligi göbegine çalsa şypa tapgaý, derhal rowana bolgaý.

60. Öküziñ ödüni sirke bilen gaýnadyp gulaga damdyrmak kerlige dowa bolar, gulak agyrysy hem dep bolar.

61. Her kimsäniñ burnunyñ gany durmasa, öküziñ tezegini ýumşadyp çalsa, derhal saklanar.

62. Her kim miweli daragta öküziñ ödüni sürtse, ir bişer.

63. Eger mazluma aýal öküziñ ödüni endamyna çalsa, Hudaýtagala perzendi salyh (adalatly, dogruçyl) eda kylar.

64. Bir kişiniñ teninde ok galan bolsa öküziñ ýagynh tezegi bilen gaýnadyp içirse, derhal çykar.

65. Her kimiñ içiniñ ýeli bolsa, düýäniñ ödüni taranjubin (ýandakşeker) bilen goşup içsin.

66. Eger kimsäniñ bagry agyrýan bolsa, düýäniñ öýkenini iýibermelidir, dep bolar.

67. Eger kişiniñ gözi agyrýan bolsa, hiç närseden peýda tapmasa, düýäniñ öýkenini ýapsyn. Öýkende häsiýet köpdür. Perzent bolmaklyga hem ýardamy deger.

68. Her kim owlak ödüni gaşyna sürtse, gaşy gara bolar.

69. Owlagyñ etini ýapyp, ýylan-içýan çakanu halas edip bolar.

70. Her kim gyzyl geçiniñ bagryny ýumşadyp gözüne ýapsa röwşen bolar. 

71. Her kim gabyz bolan bolsa, gyzyl geçiniñ ödüni göbegine sürtübersin, rowana bolar.

72. Gyzyl geçiniñ ödi kofur (kamfora) bilen garylyp, damdyrylaa gulak açylar.

73. Her kimsä ters ýa-da öte derman berlen bolsa, geçiniñ ganyny süýde bişirip iýse dep bolar.

74. Her kim dag geçisiniñ derisini ýara, çykuwa ýapyp goýsa emi şoldur.

75. Her kim dag tekesiniñ ýüñüni ýassygynyñ aşagyna goýup ýatsa, zenanlar her ne syry bolsa düýşünde beýan kylarlar. 

(dowamy bar)...

Категория: Medisina | Просмотров: 593 | Добавил: Нawеran | Теги: Türki tebipnamalardan melhemler | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Medisina bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]