Eý Rebbim, Perwerdigär,
Eý Allam,Ýa Biribar
Ýüzlensem umydygär,
Nazaryňdan aýyrma.

Aýyrma il-günümden.
Dogsun aýym-günüm hem.
Berip bagyr awudan
Jig ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 536 | Добавил: jumagylyjovao | Дата: 23.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Ogulaman Jumagylyjowa

***
Menem bir gün seniň ýaly bolaryn,
Özüň idemeseň idäbem durman,
Özge birniň gözlerine dolaryn,
Onsoň ölüp-öçüp küýsäbem durman.

Şondan soňra özüňe-de belli ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 469 | Добавил: Raýdaş | Дата: 23.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

PETDE PUL

...Ýolda ýatan bir petde puly...
...Juma bilen Jarçy ikisi tapdylar.
Ony edäýmelisi, öz göwnüňi aldaýana çalymdaş, “depme halallyk” üçin, içiňdene ýakynrak birküç ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 578 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

GYZYÑ ÝAGLYGY

...Çeşmeli-bagly jülgede gezim edip ýördüler welin, gyzyň ýaglygy uçdy-da gitdi...
...Şemalyň badyna barybam, beýik çynaryň şahasyna ilişdi galaýdy.
Aljyran gyz, i ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 568 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew