AÝ DOLANDA GÖRÜNÝÄN GEÑSI JANDAR

Filippinleriñ Sibale adasynda eldeki haýwanlaryñ nämälim şekilde öldürilmegi ýerli halkda gorky döretdi. Ýaşaýjylaryñ aýtmagyna görä käbir "jandarlar&q ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 631 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Geñ-tañsy jandarlar

AGAGELDI ALLANAZAROWYÑ "KALBYMA HEM ALYSA SYÝAHAT" KITABYNY OKAP...

Agageldi, sen bu goşga mätäç däl,
Goşgym mätäç, özi ýanyña bardy.
Ol neneñ barmasyn,
Deñ-duşl ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 491 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbanýaz Daşgynow

IÑ ULY DINOZAWRYÑ AÝAK YZLARY TAPYLDY

Gobi çölünde titanozawra degişli aýak yzlar tapyldy. Okaýama uniwersitetiniñ paleontologiýa professory Şinobu Işigakiniñ we onuñ toparynyñ Mongoliýanyñ ... Doly oka»

Категория: Haýwanat dünýäsi | Просмотров: 511 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (2)

AGAGELDI ALLANAZAROW

Çygly güýz,
Süýt säher.
Gündizlik al-ýaşyl şuglasyn saçdy.
Türkmen Agageldi Allanazarow
Neüçin şu pursatda ýadyma düşdi.

Tagaşyksyz, tuk ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 451 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gennadiý Kosminin

GÜNDELIK ÝÖRETMEK HAKYNDA

— "Gündelik ýöredýän adamlar bir ömri iki sapar ýaşaýarlar"
Jessamin West.

— Gündeligimi elime alyp, ýazgylarymy müýnli ýa ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 563 | Добавил: Ayhan | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (12)

OÑAT ÇYKALGA
    
Men agşamara öz awtoulagymda öýe tarap gidip barýardym. Howa bolsa gar-ýagyşly, gök gürläp, ýyldyrym çakyp durdy. Öňümdäki duralgada üç adam ýagşyň diňm ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 448 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirli Hudaýnazarow

NOWRUZ — MILLILIGIÑ NUSGASY
    
Milli mirasymyza täze öwüşgin, täze mazmun, täze ömür berilmegini buýsanjy kalbyňy pürepürleýär. Watanymyzda pederlerimiziň örän çu ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 427 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Baltaýew

GOJA ÝAŞLY JUWAN NOWRUZ
    
Milli bahar baýramy ruhy terbiýäniň we ruhy gözelligiň baýramydyr. Bu ajaýyp baýram häzirki döwürde döwrebap mazmun bilen baýlaşdyrylyp, ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 444 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Janbekow

DÖWÜRLERIÑ GÖZGÜSI
    
Häzirki zaman maglumat jemgyýetinde medeniýetiň jebisleşdiriji hyzmaty barha artýar. Jebisligiň bar ýerinde bagtyň hem rysgal-berekediň boljakdygy ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 410 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdimyrat Bäşimоw

GELIN BARADA

Ýok gizlejek bolyp meýilem etme,
Men buny bilýänem, öňdenem aňýan
Ýöne bir gün öziň aýdarsyň öýdip
Bu hakda henizem agzaman oňýan.

Belki erkim al ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 612 | Добавил: Gurban | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Ata Atajanow

SALAM BERÝÄN KÄN

Salam almak nämelerne gerek-kä,
Salam berilmese almaň-da näme,
Akyl bermek nämelerne gerek-kä,
Ýaşy uly bolduň-bolmaň-da näme.

Aýny bols ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 469 | Добавил: Raýdaş | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanazar Rejebow

ENE-ATALAR ÇAGALAR BILEN ARAGATNAŞYGY DOLY GURAMALY

Maşgalada ýetginjek çagalar bilen ene-atasynyň arasynda düşünişmezlikleriň bolýandygy gizlin zat däl. Muny olaryň ýaş aýratynlyklary, d ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 564 | Добавил: jumagylyjovao | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Ogulaman Jumagylyjowa

GENIMI ýa-da DÖWÜRDEN ÖÑE GEÇIP GIDEN TELBE?

Nýu-Ýork, Ist-Hýuston köçesi, 48-öý. B ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 540 | Добавил: Yusup | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Bay.men