ÄRALY PIR

Ýadyñyza düşýän bolsa, geçen asyrda sowet häkimiýetiniñ düzüminde wagtymyz, türkmen halkynyñ taryhyny, medeniýetini, edebiýatyny... Oktýabr rewolýusiýasyndan başlanýan ýaly edip g ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 800 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.03.2019 | Teswirler (0)

DÜNÝÄ HALKLARYNYÑ TARYHYNDAN

▶ LAPONLAR

Laponlar ýa-da Samiler: Norwegiýanyñ we Şwesiýanyñ Demirgazyk sebitlerinde örän gadymy döwürlerden bäri ýaşap gelýän etniki topar. Häzirki wa ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 442 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.03.2019 | Teswirler (1)

FAŞIZMIŇ ELHENÇLIKLERINI AÇYP GÖRKEZÝÄN ESER 

Şu ýyl tomus (2018-nji ýyl, 22-nji iýun) faşistik Germaniýanyň biziň öňki umumy watanymyz SSSR-iň üstüne çozanyna 77 ýyl boldy. Bu uruşda ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 685 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nury Seýidow

SYRDAŞ

Gör-ha, ýene-de köňlüme
Duýgy doldy del-düregeý.
Ýetiş sen meniň dadyma,
Däli dünýäm düldüregeý.

Göwnüm al, köşeşdir meni,
Gel, yzyňa dolan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 528 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kakamyrat Rejebow

DÜŞÜNIŞMEK
    
Bir kitapda-ha okapdym: bolgarlar ylalaşýandyklaryny aňlatjak bolanlarynda, başyny atmaga derek, kelle ýaýkaýarmyşynlar…
Bagşy diňläp oturyşy ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 478 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Myradow

HOŞLAŞYK

Edere ahmyr kän.
Aýrylyşýarys
düwün-düwün syrlarmyzy çözlemän.
Şu gün soňky gezek iç döküşeli,
Bir-birege gaty-gaýrym sözlemän.

Indi anyk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 574 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

SENMI?

Böwürlerne sanjy bolup gijeleñ,
Kä surnugyp, kä ýerliksiz tijenen,
Setirlere sygyp bilmän güÿjelen
Däli duÿgularmyñ eýesi senmi?
Ýykdym-ýykyldymyñ söres ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 524 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Çary Ataýew

PARIŽ ÝALY OWADAN SEN...

Pariž ýaly owadan sen,
Ýüregiň giň, asman ýaly.
Ýörän wagtyň tebigatam
Saňa gulak asýan ýaly.

Guşlar kesip saýramasyn,
Çi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 471 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýazmyrat Çörli

HAT

Harplar el tutuşdy, a sözler bolsa
"Men-de-men" boluşyp gopgun döredýär.
Sözlemlere näme diýjek diýsene,
Bir-birine gyýa bakyp seredýär.

Özgelere öz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 484 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülnar Geldimyradowa

KÄŞGÄ SENI SÖÝMÄN OÑUP BOLSADY...

Käşgä seni söýmän oňup bolsady,
Bolmasady nazaryňda jady seň.
Maňa yşkyň bilen beren derdiňi,
Yşkyň bilen bejersediň ýa-da sen.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 477 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hojaberdi Çaryýew

SAÑA JUDA KÄN GARAŞDYM

Göz-röwşenim, nury didäm,
Saňa juda kän garaşdym.
Aýlardan, ýyllardan idäp,
Saňa juda kän garaşdym.

Gül ysyna “Demiň” diýip,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 484 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetgurban Mämmetgurbanow

DUŞUŞYK YZASY

Bilýän, bizi ýene duşurar bir zat:
Tötänlikmi ýa ýazgydy takdyryň.
Şonda kalbyň iki damja ýaşyny
Göze dözmän, ýene kalba akdyryn.

Seň ýüzüň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çary Ataýew

AWTOBUSLY GÖWÜN GIÑEME...

Talyplygyň baş ulagy – awtobus,
Şu gün ýene mündüm onuň biline.
Bagtyma adamam azyrak eken,
Ornaşdym men boş orunlaň birine.

Ot ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 436 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Italmazow

ÝADYÑDAMY?

Baharyň bir güni ilkinji gezek
Dideler kaklyşan ýol ýadyňdamy?
Ornundan çykaýjak bolanda ýürek,
Sözleri uýaldan hal ýadyňdamy?

Kän arzuwlap, b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Italmazow

MEN DÜNÝÄNIÑ AŞYGY

Men aşyk,
Bu gözel dünýäň aşygy,
Gözlerim hemişe barlyga teşne.
Meniň magşugymyň bir gowy ýeri,
Ýok onda artykmaç näz-u-kereşme.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Italmazow

SENSIZ GÜNLER

Gussadan don geýen agras pikirleň
Yzy ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok.
Kerwen günleň çep gursakda göterlen
Közi ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Italmazow

ERK HAKYNDA GOŞGY

Hemme bilýär — erki bolýar her kimiň.
Meniňem paýyma birisi düşdi.
Göwnüne degmezdim lälik erkimiň,
Şoň üçin aldy-da, daşyma geçdi.

Gün ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

AGLAMA, ÝÜREK, AGLAMA!

Saňa ot salan aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!
Aglasa, galam aglasyn,
Aglama, ýürek, aglama!

Halys irdim puşmandan-a,
Rehim ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 619 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Italmaz Akmyradow

ÖZ TOÝUMDAN ÄHLI TOÝLARA DEGIŞLI REPORTAŽ

Bir görseň – erteki, bir görseň matal:
Ogluňa murt çykyp, bitendir sakal.
Sähedin alarsyň, toýun bellärsiň.
Şo günden başlan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 494 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Gurbannepesow

NAMYS

Ýaradan tebigat haýrandy oña,
Gañraw gûlki alkymynda gaýnardy.
Meñzeşdi dünýäniñ terligne-daña,
Kelleleri bahar bolup aÿlardy.

Asmandaky mukaddes A ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 476 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetnazar Babanazarow

GYŞ AÝDYMY

Wah, bolsady ýüz müñ frankym-pulum,
Alardym men gujak-gujak ter çemen.
Şäherime seçip al-elwan gülüm,
Gyşyñ gamgyn garyn erederdim men.

Meniñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 391 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Moris Karem

BU MEN!

Ak gyşda azaşyp,
Baharyň kalbyndan dömen!
Ýollar ýadadyp azajyk,
Ýene-de gaýdyp gelen...
Bu men!

Gidişim gidiş bolupdyr,
Yzyma gara ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 495 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakamyrat Rejebow

UMYT

Garaýyş ters,
Söýgi biwepa çyksa,
Kyýamat gopanok, bil,
Natuwan-a!
Ynam-yrga,
Dostam duşmanyň bolsa,
Arzuw-Höwes-baky ekiz juwana,
Şi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 555 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ilmet Gurban

■ Zyba gerek

Agalar, ýagşy hatynyň
Kamaty köp zyba gerek,
Biri-birinden zyýada
Altyn saçy syýa gerek.

Ýagşy bir-birine duşsa,
Ryza bile läle guçsa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 614 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanaly Magrupy

ÝALŇYŞMA SÖÝGIM!

Ýekeje dilegim, ýalňyşma, söýgim,
Seniň ýoluň tämizlikde synalar.
Bu dünýede goýup giden yzlarym,
Seň mertebäň, manyň bilen yzlanar.

Ba ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 438 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ylýas Amangeldi

KYBLAM

Dogulamda ele alyp, begenip,
Diýensiňiz: "Enaýyja, tokgaja..."
Ondan soňam ýadymda kän saparlar
Bolanlarym arkaňyza hopbaja.

Ýykylsam elimden tutu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 497 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baky Amanýazow

GAR ADAMSY

Hemmeler “Gar adam” ýasanda gardan,
Men örän isledim “ýasaýsam” diýip –
Uzaklaşyp barýan kişini – ýardan,
Alys düşen äri namysdan-ardan.
Küle siňen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulşirin Gurbanowa

ÝAZAN GOŞGULARÑY OKAP GÖREMDE...

Ýazan goşgularñy okap göremde,
Öz ykbalym gaýtalanýar barynda.
Meñ durmuşum aýdyp berdimi biri,
Maña bildirmäni gijäñ ýarynda.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 456 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sahy Öwezow

KERKÜK'TE YIKTIRILAN TÜRKMEN ESERLERI

Irak Türkmenleri, m.ö 2600 yılında orta Asyadan göç edip Mezopotamyaya gelmişler, Irakı kendilerine yurt edindiler.
Ana yurtları olan Türkista ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 535 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejat Köwserogly

BU SÖÝGI DÄL, ÝÖNE…

Bu söýgi däl, ýöne ýüregim gyssa,
Başga hiç kimi däl, seni ýatlaýan.
Bilýän dälsiň, meni biparh goýmaýar
Seň dünýäň, durmuşyň, gussaň, şatl ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 442 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gülnar Baýlyýewa

14-NJI FEWRAL

Bu agşamda ata ogla käýänok
Nirädir bir ýere gidýäni üçin.
Nirädir bir ýere gidýäni üçin
Ene-de gyzyna bakanok içgin.

Barja diýilýäni: "Wag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 560 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Agageldi Italmazow

ÝÜZLENME

Goý, bilsinler seniň aşygymdygňy
Göwünli däldigiň özge ýarlara.
Çekinme-de tanat bu gün özüňi
Goşgulamdan seni “gözleýänlere”.

Aýdyň bol! Tegmil ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 412 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

GEL, GÖR, MENI YŞK NEÝLEDI

Men ýörerem ýana-ýana, yşk boýady meni gana,
Ne akylam, ne diwana, gel, gör meni, yşk neýledi?

Gäh öserem ýeller kibi, gäh tozaram ýollar ki ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 498 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýunus Emre

MEÑ ÝÜREGIM GYSÝA...

Meň ýüregim gysýa,
ýekeje özüm
Asmanyň astynda içim hümledip,
Otyryn şäheriň bir gyrasynda.

Iller uka gitdi öýli-öýünde,
Olar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 501 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Enwer Nyzamow

IT

Ol ak tüýli, diýseň gowja güjükdi,
Bantigi-de bardy akja esgiden.
Arman, onuň akja ýüzi öçükdi,
Arman, üýrmeýärdi güjük Moska deý.

Iýilende ertir, agş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 436 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

ON IKI SYNAMYŇ BIRI

Ne beýle dymma bolupsyň,
Aňşyramok sebäbini.
Ýene jogapsyz goýýarsyň
Bu irginsiz sowalymy
Kimler saňa ak niýetde
Bakdy, özüňem bilýä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülnar Geldimyradowa

GUÝ, ÝAGYŞ!

Guý, ýagyş! Eziber tallaň saçlaryn,
Geliber müň ýylky ýollaryň bile.
Ýöne dag daşlaryn alyp gaýtma,
Dag başynda ýatan silleriň bile.

Guý sen, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

AH, DÜNÝE...

Ah, dünýe!
Men seni nädip söýmäýin:
Mähriňden ganmak ýok,
Yşkyňdan doýmak.
Ak gyşyň — pähimdar,
Baharyň — şahyr,
Aý-aýdyň gijäň — sü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 494 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

SÖÝGI SYRY

Oglan:
- Älem -jahan läläm niçiksi söýgi,
Şol gözellik içre seni göreýin.
Dūnýäm seń dünýäñe eýleýip bezeg,
Saña Aýy, Güni sowgat bereýin.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 476 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetgurban Mämmetgurbanow

KÜÝSEG

Bilýän,
Seniň meni göresiň geler,
Takat tapman gyz kalbyňa, janyňa.
Söýgä teşne bolup,
Gelesiň geler
Meniň ýanyma.

Islärsiň-de
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 428 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bäşim Ataýew

BAHAR BUŞLUKÇYSY

Gaýalaryň gary eräp bireýýäm,
Pyntyklady pisse bilen badamlar.
Bahar ýeli aýnalary kakyp ýör:
- Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar.

Gol ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 846 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halyl Kulyýew

HER KIMIÑ ÖZ DÜNÝÄSI BAR DÜNÝÄDE...

Her kimiň öz dünýäsi bar dünýäde
(Täleýden, kysmatdan, ykbaldan başga),
Parhy ýok: şu günmi, ertir, düýn ýa-da
Sensiz ýaşap bilýän ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Çary Ataýew

KÖÑÜL OWAZY

Akja patrak bolup duran erikler,
Eje, ýylgyrşyňy ýadyma saldy.
Gülleň durşy ýaýlama görk beripler,
Eje, ýylgyrşyňy ýadyma saldy.

Gülälekler ç ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 421 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýran Seýitmämmedow

ÝAŞANYÑA DEGÝÄN ÝAŞAÝYŞ

(Maksat Çaryýewe bagyşlaýaryn)

Mertebe sütünin guranda iman,
Akyl oña bolsa, iñ uly hemdem.
Kaýyllyk ýazgydy, ýazgytdyr bize,
Saý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Öwezowa

JAN ÝATYR MUNDA

Ýat edeliň Gökdepäniň galasyn,
Jan berip, jan alan jan ýatyr munda.
Döş gerip garşylap ors belasyn,
Ýany ýansyz ýatan ýan ýatyr munda.

Gu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 523 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Weli Kömekow

YNANDYÑMY?

Ganatyny ütüp arzuw guşumyñ,
Ýeleginden ýassygymy dollurdym.
Sowulan ynamyñ ýasyny-ýaslap,
S:ar-sadylla umydymy öllürdim.

Gijeler ýatamda dile ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 506 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Laçyn Öwezowa

GORKMAK GEREK DÄL...

Gorkmak gerek däldir, gara dumandan,
Gorkmak gerek däldir, jübiń boş çagy.
Beýik sepgitlerden gorkmak gerek däl,
Batgalykdan gorkan, zabyz etmez ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 2969 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (20) | Теги: Kerim Hally

EKSPERIMENT

Ýel ugrunda iñläp ýatyr surnaýlar,
Hyllyk akan dodaklaryñ ýanynda.
Sogrulypdyr gil-gilleri kernaýlañ,
Des-derek galmandyr perde sanynda.

Gaha ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 507 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Laçyn Öwezowa

BOLARSYÑ

Özüň öwseň ile “Belki?!” bolarsyň,
Has dogrusy köpräk gülki bolarsyň,
Aga gara, çyn garada ak diýseň,
Özüň deý kişileň mülki bolarsyň.

Päk sakla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýlar Atajanowa

MEN BU GÜN ENÄNI GÖRDÜM / bir aýdymyñ taryhy

Gadym zamanlarda Ahal topragynyň günorta-günbatar çetinde bir oba bardy. Onuň ilersi daglyk gaýrasy giden düzlikdi. Ýaz çykyp, toprak janlananda ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 447 | Добавил: Gurban | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýusup Berdiýew

BIZIÑ ILLERDE

Kesearkaçdyr oturymmyz — aslymyz,
Dowan diýmiş — çyn türkmeniň asly biz.
Gowşut hanyň, Gurban Durdyň nesli biz,
Aňryňy duýarlar biziň illerde.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 474 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atajan Tagan

ARZYLY DAMJA

"Maňa bir damja gözýaşyň suraty gerek"
M.Hudaýberdiýew

Maňa bar gerek zat ýekeje damja,
Dury damja - maňlaýym dek tagamy.
Ýany ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülnabat Hurşidowa

YKBALYM

Ýaşlygymy ýada salsam, gara gözler çyglanýar,
Gara gözli dost-ýarlarym, käbäm enem aglaýar.
Ölen ýagşy, emma, welin şolar ýolum baglaýar,
Indi meniň soňky bir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwez Gelenow

BAGT AÝDYMY

Men bilmezden aşyk boldum dünýäňe,
Göz ýeterden daşda galdy ýekelik.
Sen maňa şeýle bir höwes eçildiň,
Bagt eçildiň tutuş ömre ýeterlik.

Bir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 516 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

DUÝMAK

Gidip barýan,
Töwerek-daş çolardy,
Ümsüm ýollar ykrar edýär şahyry.
Heý, özüňi inkär edip bolarmy-
Seň barlygyň-
Meniň dünýäm ahyry.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 474 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýgül Pirliýewa

HÜÝRSYPAT GYZA

Gözleň çydamymy synaga salýar,
Sözleň gülle bolup ötýär içimden.
Saňa duşup, haýallady hyýallam,
Saňa duşup, galdym wagtyň göçünden.

Ömrüm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 523 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

DOSTUMA

Ykballara ýanaly biz,
Derdi gizläp geçirere
ömür çäkli.
Şonuň üçin,
Otur, dostum, içeli-le.

Gel, meý bilen ýuwudaly
Kalba agram ber ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 483 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

WASP

Gaýypdan indi-de bir perişdejik,
Ylhamyma berdi ullakan gaýrat.
Şol perişdäň jadysyna baglanyp,
Ýüregim bir ýerde duranok saýrap.

Saýlap iň päk sözl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 517 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

INDI GIÇ

Köpler maňa: "Ýazmaňy goý!" diýdiler.
Eýýäm giç!
Men eýýäm göwreli duýgularymdan,
Indi hiç,
Hawa,
indi hiç
Köpleň maňa "ýazma" diýen sar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 454 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Zergül Ylýasowa

ÝÜREGIME DÜŞÜNMEDIÑ...

Ýüregime düşünmediň,
Kesdiň gitdiň kese-kese.
Günämidi ýürek pahyr
Boluşyňa düşünmese?!

Sözleriňe yşkdyr öýtdi,
Yşkdyr öýtd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 520 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

AÝDYM-SAZYÑ NURYLARYNA

Adyň Nury bolsa, ýa Nurum bolsa,
Saz çalarsyň ýa-da aýdym aýdarsyň.
Degişme bolansoň meniň bu goşgym,
Belki, ony ýalandyram öýdersiň.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Atajan Tagan

TALYP GYZ

Talyp gyz, didäňe didämi dikip,
Bukup ýüregimde gizlinje yşky,
Seň göwnüňe ýetsem diýip, şu gije
Bagyşladym saňa sadaja goşgy.

Kine etme menden ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 588 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

HOŞLAŞYK

Zordan daň atypdy — Gün ýaşdy birden,
Zordanjyk gelipdim — ýene-de gidýän,
Ýaňja öpuşmäge ýetişdik zordan,
Eýýämden hoşlaşyk sözün eşidýän,
Ömrüm, jan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 525 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şandor Petýofi