14:16

It

IT

Ol ak tüýli, diýseň gowja güjükdi,
Bantigi-de bardy akja esgiden.
Arman, onuň akja ýüzi öçükdi,
Arman, üýrmeýärdi güjük Moska deý.

Iýilende ertir, agşamlyk şamy,
Boýnun burup, sessiz emenenokdy.
Ýokdy janaweriň damarda gany,
Aslynda, ol itiň damary ýokdy.

Şagalaňly köçelerde ykmady,
Tekjäniň üstünde geçdi her güni,
Oň iýmiti üçin ýal gerkmedi,
Puluň özi bilen bakdylar ony.

Bedasyl pişigiň berýän kötegne
Gulajygyn sallap, çydam edýärdi,
Işi — hojaýynyň berýän köpügni
Agyz däl-de, ýeňse bilen ýuwdýardy.

Onuň bolsa, özge itler mysaly,
Üýresi gelýärdi uzyndan-uzyn.
Oň hyýaly — ähli itleň hyýaly —
Itiň güni diýseler-de, örän kyn.

Oýun. Ygmak. Söýmek. Undup bar zady,
Adam nebsin saklan bir betbagt itdi.
Ol öz täleýinden şeýle närzady, —
Tas jansyz halyna ýöräp gidipdi.

...Köçede keýp bilen it üýrse batly,
Onuň daş ýüregin oda daglardy;
«Üýrüber, doganym, sen örän bagtly,
Üýrüber, doganym!» diýip aglardy.

Gurbannazar EZIZOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 433 | Добавил: Мylayym | Теги: Gurbannazar EZIZOW | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Siziñki / Goşgular - 30.01.2024
Atsyz goşgy / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]