AMIRLI'NIN KAHRAMANLIK DIRENIŞI VE TÜRKMENLER

Yirmibin nüfuslu Türkmen kasabası Amirli'nin, Irak İslam-Şam (İŞİD) terör örgütüne karşı 84 gün süren kaharamanca direnişine maalesef biz Tür ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 684 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fewzi Türker

BASDAŞ

…Gündiz oýnap, mazaly ýadandygy zerarly başyny ýassyga goýan badyna uklandygyna garamazdan Didarjyk gijäniň birmahaly näme üçindir allaniçiksi bolup, oýandy. Ol birbada özüne ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 624 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

GARAŞMAK

…Girdi-çykdy garaşdy. Sekiniň üstünde otyrdy, soň öýe girip, düşegine geçdi, emma ýene-de ynjalyp bilmän, derwezeden çykyp, köçä seredip durdy, ýöne köçäni doldurýan gözedür ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 540 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

BIR SÖÝGINIÑ PURSATLARY

• Birinji pursat “Gazap”

…Ýaňy garaňky ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 623 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

TARYHYÑ IÑ GEÑSI SEKS DESSURLARY!

Jynsy gatnaşyga bolan isleg boýunça pikir alyşmak häli-häzirlerem dünýä jemgyýetleriniñ köpüsinde aýyp görülýär. Muña garamazdan dünýäde jynsy gatnaşy ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 1203 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0)

AÝDAÝ, NÄME ÜÇIN?
    
Eý, gardaş, belki-de, sen meni tanaýan hem dälsiň, emma şu ýazgyny okap, meniň hut özüňe ýüzlenýändigimi duýansyň... Sebäbi men hem seniň hut şu pu ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 574 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Myradow

TARYHYÑ IÑ GEÑSI EMELI UJYTLARY

Gadym zamanlarda bolup geçmedik zat ýok. Ähli gowulyklar bilen bir hatarda adama mahsus ähli haýasyzlyklar hem bolup geçipdir. Käbir adamlar häzirki döwürde ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 702 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0)

TÜRKI KOWUMLARYÑ ASLY KOSMOSLYMY?

Makalanyñ ady köpüñize geñ-tañsy, köpüñize gülkünç eşdilmegi mümkin. Bu geñsi çaklamalary türkmen dilinde size ýetirmegimiz biziñ bulara ynanýandygymyzy ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 567 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0)