17:50

Bir söýgüniň pursatlary / hekaýa

Birinji pursat “Gazap”

…Ỳaňy garaňky gatlyşyp, ỳyldyzlar gyrpyldaşyp ugrapdy.
Oba mekdebiniň gür baglyga beslenen howlusynda uçurymlaryň gutardyş toỳunyň şagalaň-şowhuny dik göge galỳardy. Mekdebiň howlusy dürli reňkli çyralaryň ỳagtysyndan ỳaňa “gündizlik gaỳra dursun” diỳdirỳärdi. Bezenip-beslenen ỳaşajyk gyzlar, gögele jahyllar toỳ-tomaşanyň serhoş ediji täsirine has hem güỳç berỳän aỳdym-saza goşulyp raks oỳnaỳardylar.
Olar bigamdylar. Çünki olar ỳaşdylar. Damarlarynda gyzgyn ganlary at çapỳardy. Uç-gyraksyz, bimöçber duỳgulara eỳlenen pikirleri bolsa serlerini sämedỳärdi. Olaryň öňlerinde özüniň ähli mümkinçiliklerini, ỳöremeli ỳollaryny, eỳe bolunmaly bagtlryny sereşläp Durmuş ỳaỳylyp ỳatyrdy. Heniz ajyny-süỳjüni duỳup görmedik, şatylara döz gelmek synagyny çekmedik çagasöw göwünleriň hemmesi üçinem ol durmuş diňe bagtdan hem ajaỳyplyklardan doly ỳaly bolup görünỳärdi. Bu duỳgy, bu ynam bolsa olaryň kalbyna hasam ganat bekledỳärdi. Göwünlerini heỳjana getirỳän ỳagty duỳgulary zerarly-da ỳaşlar biri-birine şowhun berip, gyzygyp, raks oỳnaỳardylar, çapak çalỳardylar, gülüşỳärdiler.
Emma bir çete çekilip, doňňara-daş bolup duran Didar welin, göỳä bu şady-horramlyga dahylly däl ỳalydy. Onuň raksçylar bilen-de, bagşy-sazandalar bilen-de, oỳun-gülki bilen-de weji ỳokdy. Onuň bar küỳi-köçesi özünden on-on bäş ädim daşlykda joralary bilen raks edỳänleri synlap duran Maỳsadady.
Ol tutuş düỳrmegi bilen göze öwrülip bägül gunçasyna çalymdaş gyzyň her bir hereketini sypdyrman synlaỳardy. Pisse dodaklarynyň enaỳy gülümsireỳşini, alma gözlerini süzende galam gaşlarynyň birgeňsi bolup terpenişini, maňlaỳyna düşen zülpüni ỳürek gopduryjy näziklik bilen yzyna gaỳtaryşyny, raksçylaryň gülkünç hereketine seredip, gyz gülkisi bilen tenine siňdirip, uỳaljaň gülende göwüsleriniň täsin titreỳşini gözleri bilen gapyp alyp, kalbynyň iň ỳaşyryn, iň arzyly gymmmatlyklar saklanylỳan jümmüşinde ỳetmiş ỳedi gulpuň astynda gizläp goỳỳardy.
Maỳsa ỳene-de bir gezek ỳylgyranda Didar onuň ỳaňaklarynda emele gelen çukanajyklara gözi düşüp ysytma tutỳan dek gagşap gitdi. Ony şeỳlebir ümmülmez takatsyzlyk gaplap aldy. Edil ỳöne çydar dagy eder ỳaly bolmady.
“Alla jan, Alla ja-a-a-n!”
Didar on iki süňňi bilen sandyrady.
“Näme üçin beỳle bolỳarka, Taňrym?! Sen-ä ony görseň edil ỳöne bir ölüp bilmeỳärsiň. Onuň bolsa azaryna-da däl… Ỳa duỳmaỳarmyka, ỳa syzmaỳarmyka? Biler, aňarça-da bolandyr. Men bir ỳyl bäri yzynda ser-sepil bolup ỳörün ahyry. Ỳa bilmedik bolỳarmyka? Ỳa-da belki bilesi hem gelỳän däldir?!”
Bu pikiri eden dessine Didary şagga der basdy. Onuň üçin şundan aỳylganç zat ỳokdy. Şonuň üçinem olbahymrak bu gorkunç çaklamany kalbyndan kowmaga çalyşdy.
“ Ỳok-la! Beỳle däldir-le! Näme üçin bilmedik bolsun? Asla nireden bilsin? Näme bir ỳyllap yzyna düşenimde oňa ỳeke gezek bir lak atdymmy?! Ỳaşytdaş bolsa-da, beỳleki synpda okasa-da, ỳeke gezek bir öz ỳagdaỳymy düşündirip oň hat ỳazdymmy?! Ỳöne öz-özümçe jöwlan urup, daşynda peỳker deỳin perwana boldum ỳördüm. Onsoň ol näme düỳşürgäp bilsinmi? Ỳa ol Agaỳunus perimi dyrnagyna garanda dünỳäni göräỳer ỳaly? Ỳok şu gün hökman gürleşmeli. Öň-ä näme-de bolsa günde mekdepde görüp ỳüregimi sowadỳardym. Indi bolsa mekdebi hem tamamlaỳarys. Ony günde iň bolmanda bir gezejik bir görmesem nädip oňaryn ahyry?! Tukatlykdan ỳaňa ỳüregim çat açmazmy? Häzir. Hökman gepleşmeli. Şu gezek gepleşmesem hiç haçan hem gepleşip bilmerin.”
Şol pille edil “Hudaỳ berse guluna getirip goỳar ỳoluna” diỳlişi dek Maỳsa jorasy bilen töweregindäki gyzlardan saỳlandy-da mekdebiň derwezesine tarap ỳöneldi. “Suw içmäge barỳarlar öỳdỳän” diỳip Didar çen etdi. “Şundan amatly pursat bolmaz, ỳet yzlaryndan, şu pursaty sypdyrsaň seniňem erkek bolmadygyň.”
Öz-özüne gyjalat berse-de Didar ỳöwselläp näme etjegini bilmän sermisal halda galdy. Birdenem näme bolsa şol bolsuna salyp, gyzlaryň yzyndan ugrady. Ol şeỳlebir erbet tolgunyp başlady. Ỳüregi gürsüldäp döşüni ỳaraỳjak bolỳardy. Içindenem ỳetişibildiginden hem Hudaỳa ỳalbarỳardy, hem Maỳsa diỳjek sözlerini has owadan, has täsirli diỳmek üçin pikirlerini çugdamlamaga çytraşỳardy.
“Alla jan, Hudaỳ jan, özüň gaỳrat berewer, jan Allam, senden medet! Şu sapar bir masgara etmäweri!... “Maỳsa” diỳerin, “Men seni dünỳäde ähli zatdan beter gowy görỳärin” diỳerin… Alla jan, özüň kömek et, özüň gaỳrat ber, Päk Perwerdigär! Ỳok, beỳle diỳmäỳin, iň gowusy: “ Men seni söỳỳän, söỳỳän! diỳeỳin. Hak Hudaỳym, diỳjegimi dilime salgy ber, ỳardam et, Taňrym!... Ỳok beỳle diỳsem-ä juda suwjuk bolỳar. Gowusy: “Sensiz ölüp barỳanymy aňmaỳarsyňmy?!” diỳeỳin… Äỳ ỳok bü-ỳä hemmesindenem beter nakys eşidiler…”
Didar aljyrady. Kelebiniň ujuny ỳitirdi. Ol: “ Yzyma dolanaỳsammykam?” diỳip oỳlanmaga başlady. Şol wagtam ol mekdebiň baş binasynyň künji bilen saga sowuldy welin, garaňky öwrümde Maỳsa bilen jorasyna pete-pet geldi. Bada-bat onuň huşy başyndan uçdy. Dili äňine ỳelmeşip, lam-jim boldy. Beỳnisi boşap, gurruk guỳa döndi. Ỳekeje sözem, ỳekeje pikirem galmady. Ol elini-aỳagyny ỳitirip gyzlaryň göni-gabat garşysynda söm-saỳak boldy duruberdi.
Oslagsyzlykdan ỳaňa gyzlar gorkan hem bolsalar syr bermediler. Onuň ses-sedasyz dikilgazyk bolup durmagyny bolsa süwümsiz degişme hasaplap, eşidiler-eşidilmez hüňürdeşdiler-de, deňesinden sowlup ötüberjek boldular. Emma gyzlaryň gitjek bolỳandyklaryny gören Didara dil bitdi. Ol bolanja gaỳratyny jemläp, özüne zor salyp bogazyndan gyryljak ses çykardy:
-Maỳsa, aỳak çeksene! Gürleşeli-le!
Ỳagta tarap ỳöräp ugran Maỳsa heniz dil ỳarmaga ỳetişmänkä jorasy jedirdedi:
-Maỳsanyň seniň bilen gürrüňi galanok.
Didaryň ỳüzüne urlan ỳaly boldy. Ol tasdanam hyrra yzyna öwrülip gidỳärdi. Emma özüne erk edip saklandy hem ỳene-de howlukmaç gep gatdy:
-Maỳsa, men seniň bilen gürleşeli diỳỳärin!
Maỳsanyň jogaby onuň ỳüzüni demir darak bilen darady.
-Garaňky burçda gyzlary peỳläp, kilçerip ỳörme-de işiň bilen bolsana!
Didar doňup galdy. Ol nädip gyzlaryň gidenini hem duỳmady. Asla ol daş-töweregindäki ähli zady saỳgarmagyny goỳdy. Gözleri görmeỳärdi. Gulaklary eşitmeỳärdi. Göwresi hem dik durmy, otyrmy, ỳatyrmy ỳa-da howada gaỳyp barỳarmy—asla aňşyrmaỳardy. Aňynda bolsa Maỳsanyň soňky jümlesi ỳüzlerçe-müňlerçe gezek nagara kakyp, ỳaňlanyp, gaỳtalanỳardy.
“Işiň bilen bolsana! Işiň bilen bolsana! Işiň bilen bolsana!...”
Jümle gaỳtalandygyça-da onuň beỳnisi ỳel berilỳän dek çişỳärdi. Jümle gaỳtalanỳardy. Beỳni bolsa çişip barỳardy, çişip barỳardy… Birdenem Didaryň beỳnisi partlana döndi. Onuň damarlary baran ỳerini ỳakyp gelỳän, lasyrdap duran gaỳnag gandan doldy.
“Alla jan, men bigünäni nätdiler ahyry!” diỳip oỳlanan Didar gözlerini ỳumanda gözlerinden nem syzmady. Diňe depesinden şaglap aỳaklaryna inen gyzgynlyk zarbygyp, ỳaňadan yzyna uranda göz owalary çygjardy.
“Alla jan, men onuň üçin ölmäge taỳyndym ahyry! Ol bolsa maňa “işiň bilen bolsana” diỳdi. “Owarra bolsana!” diỳdigi ahyry” Kemsidilmekdan ỳaňa ot bolup ỳanỳan Didar hyrra aỳlandy-da ümdüzine tutdurdy.
Ylgaşlap barşyna göwnüne bolmasa hemme zat, asman, ỳyldyzlar, jaỳlar, tutlar, köçe—barça zat: “Serediň oňa! Görüň ony nätdiler! Ha-ha-ha… Nädip oňat edip kemsitdiler, görüňsene ony!!” diỳip üstünden gülüp, yzyndan gykuw berỳän ỳalydy. Ol bu seslerden, kemsinçden, ỳakyp barỳan özünden gaçmak üçin barha beter haỳdaỳardy. Onuň hyrçyny dişläp: “ Unutmanmy?! Unudaryn. Asla şu günden beỳläk ỳeke saparam ỳatlamaryn.” diỳỳän pyşyrdysy bolsa aỳaklarynyň astyndan assalyk bilen göterilỳän kirşene gatyşyp-garyşỳardy. Şeỳdip gidip barşyna-da ol mekdepden barha uzaklaşyp, ahbetinem garaňkylyga siňip ỳitip gitdi…

Ikinji pursat-“Ynam”

…Mermer şäher baỳramçylyk lybasyna beslenipdi. Bezemen geỳnüwli mähelleden ỳaňa şäher merkezinde daş atsaň ỳere düşjek däldi. Baỳramçylyk märekesiniň içinde öž ỳoldaşlary bilen Didar hem bardy. Olaryň harby gullukdan gelenlerine heniz bir aỳ hem dolmandy. Bu baỳramçylyk bolsa olaryň gullukdan gelenleri bäri garşy alỳan ilkinji baỳramçylyklarydy. Şoňa görä-de olar ỳörite göwün açmak üçin we ulus-iliň toỳ-baỳramyna tomaşa etmek üçin şähere gelipdiler.
Öz maỳdallaryna gezmeläp ỳörüşlerine Didar gullukdan öňki işlän ỳerinde işe başlandygyny hemdemlerine gürrüň berip barỳardy. Daş-töwereklerini synlamak bilen başagaỳ ỳoldaşlary bolsa ony göwni üçin ünsli diňleỳänden bolỳardylar. Didar muny aňşyrman ỳetişibildiginden içini dökỳärdi:
--Şeỳlebir mähnet enjamlar bar. Agzyňyzy açarsyňyz. Olaryň her birine onlarça adam hyzmat edỳär. Ỳüz müňlerçe adamlar bolsa şol enjamlaryň öndürỳän elektrik togundan mugt peỳdalanỳarlar…-diỳip Didar biparhlyk bilen çepine garady. Seredeni hem şoldy welin, ỳüregi jigläp gitdi. “Şolmuka?” diỳen pikir ỳyldyrym çaltlygynda onuň kalbyndan parran geçdi. Ol gürrüňini tapba kesdi. Ỳüzüniň terzi üỳtgedi. Ỳüregi gürsüldäp tiz-tizden urup başlady. Ol ỳagdaỳyny ỳoldaşlaryna bildirmezlik üçin assa-ỳuwaş ökje ogurlap ugrady. Hernä töwereklerindäki gyzyl-çyzyla gümra ỳaş ỳigitler Didara üns bermediler.
“Maỳsamyka? Maỳsamyka?” diỳip garda-gaỳda galan dek galdyraỳan Didar kalbyna siňen eziz jemaly görendirin öỳden tarapyny ỳeke pursatda gözleri bilen gyzyl-dörjük edip çykdy. Emma tapmady. “Ỳa ỳalňyşaỳdymmykam?!” diỳip böwrüne diň salanyndan soňra ol az-kem ynjalyp ugrady. “Hawa-la, ỳalňyşandyryn.” Ol şeỳle oỳlandy-da, janyny barlap görmekden ötri şol tarapa ỳene-de bir gezek gözüni aỳlady. Bada-badam sodaja şemala gyrmyzy köỳnegini ykjadyp barỳan iki gyz onuň nazaryna ildi.
“Maỳsa! Jorasy bilen.”
Olary tanan Didar nädip gyzlaryň yzyndan ỳönelenini hem duỳman galdy. Ỳöräp barşyna-da ol geçen dört ỳylyň ỳüz müň sany duỳgusynyň, ỳüz müň sany pikiriniň ỳüz müň sany ỳatlamasynyň ỳüz müň sany gussasynyň öz kalbyny gara tüweleỳiň demine düşen ỳaprajyga dönderip barỳandygyny duỳdy. Öz bolşundan onuň özi gorkdy. Özüne zor salyp köşeşmäge, yzyna dolanmaga dyrjaşdy. “Nirä barỳarsyň? Dur ahyry! Geçen gezek söỳgüňi ret edende nä güne düşüpdiň?! Hasratdan ỳaňa tas däliräpdiň ahyry. Ỳadyňa sal, ỳadyňa sal, şol hasraty ỳeňip geçip, ỳaşamagy dowam etmegiň neneňsi kyn düşenini, ỳadyňa sal! Ỳene-de şeỳle güne duçar edilmegiňi isleỳärsiňmi? Oňa-ha bildirip durmaz. Öňki gezekkisi ỳaly, ỳene-de biperwaỳ zalymlyk bilen: “ Owarra bolsana!” diỳer goỳberer. Ondan soň sen nädip ỳaşarsyň ahyry, nädip?!” diỳip Didar özüni gorkuzmaga çalyşỳardy. Emma kalby ony diňlemegem islemeỳärdi. Aňy onuň delillerini kabul etmeỳärdi. Aỳaklary bolsa göwnübir ỳaly gyzlaryň yzyndan haỳdap barỳardy.
Sebäbi onuň köňlüniň töründe gumrykeşp Maỳsanyň mähirli gözleri göỳä äpet goşa ỳyldyz deỳin hemişe lowurdap, ỳanyp durdylar. Ol gözleriň şöhlesi geçen dört ỳylyň dowamynda ỳeke pursadam öçmändi, kütelmändi, könelmändi. Gaỳta gün-günden şuglalanyp, onuň kalbyny yssy mährine çoỳupdy. Onuň bedenini bolsa gyşyň aňzaklarynda ỳyladypdy, tomsuň jöwzasynda salkynladypdy. Argynlygyny unutdyrypdy. Ukusyzlygyny gandyrypdy. Ine bu wagt bolsa şol şamçyraglaryň nury onuň agyryly tejribesiniň dogry pikirleriniň sesini sem etdirỳärdi. Erkine garşy gyzlaryň yzyndan ỳöremäge mejbur edỳärdi.
Şeỳdip öz-özi bilen başagaỳ bolup barşyna Didar nädip gyzlaryň deňesine ỳetenini hem duỳmady. Ol beỳdip aỳak goşup ỳöräp barmagy-da, sesini çykarman ozup, geçip gidibermegi-de uslyp bilmän, gyzlara salam berdi:
--Salam, gyzlar! Gowymysyňyz? Baỳramyňyz bilen!
Hälden bäri onuň öz yzlaryna düşüp gelỳändigini görendikleri üçin gyzlar tolgunmadylaram, tisginmedilerem. Maỳsa sesini çykarman baş atdy. Jorasy bolsa göwünli-göwünsiz:
--Salam! Seniňem baỳramyň bilen. --diỳdi. Maỳsanyň bolşy Didaryň bagryna ot bolup ỳapyşdy. “Salamymy hem almady. Gepläsi gelmedik bolỳar. Özüni nämedirin, kimdirin öỳdỳärkä?!”
Didaryň ỳeňsesi gyzyp gitdi. Emma ol dessine özüne basalyk berdi. “Ỳuwaş! Ỳuwaş, näme boldy şu wagt? Bu Maỳsa ahyry! Maỳsa! Meniň elỳetmezim, genji-hazynam, iki dünỳäm, goşa ỳyldyzym! Meniň Maỳsam ahyry!”
Didar kelam agyz gepläsi gelmese-de özüne zor salyp dil ỳardy:
--Gezelenje çykdyňyzmy? Belki men size ỳoldaş bolaryn?! Aỳdym-sazly dabaralaryň naỳbaşysyn-a petek almagyň hötdesinden gelerdim?!
Bu sözleri diỳen badyna Didar öz gürrüňinden özi utanyp gitdi. Gaharlanyp dilini dişledi. “Eỳ Hudaỳ, meniň akmakdygymy! Nämä gerek, şeỳdip güwlempaç, nakys geplemek?! Başga gep gytmy diỳsene?”
Birbada gyzlaryň hiç birinden jogap bolmady. Emma bäş-üç ädim ädenlerinden soň Maỳsanyň jorasy ỳene-de jandurmazaklygyny edip dillendi:
--Didar, bize dabarada gerek däl, ỳoldaşam. Biz gaỳdyp barỳarys.
Didaryň ỳüzüne urlan ỳaly boldy. Ol niredendir bir ỳerden aňyna gaçan “söỳülseň söỳ, söỳülmeseň süỳkenme” diỳen jümläni içinden ajy pikirlendi-de, aỳak çekdi. Özüne zor salyp, ajymtyk ỳylgyrdy:
--Hä bolỳar-la, beỳle bolsa!-diỳdi-de, sägindi. Yene-de birtopar gazaply, kemsidiji, ajy sözler biri-birinden öňürti diỳilmek üçin, gyzlaryň üstüne, ỳagty jahana awy bolup, zäher-zakgun bolup pürkülmek üçin dyzaşyp bogazyna dykyldylar. Emma kalbynyň jümmüşinden iňläp çykan nähilidir birhili juda gamgyn ses assajadan: “Gerek däl! Diỳme!” diỳip pyşyrdady. Bu pyşyrda onuň jigeri gyỳym-gyỳym boldy. Didar özüne rek edip, edil mergimuş içỳän dek zäher-zakgun sözleriň baryny ỳuwutdy-da, yzyna gaỳtdy.
Gadam urdygyça-da öňem-ä öň welin, indi mundane beỳläk-hä asyl hem Maỳsasyz ỳaşap bilmejekdigine ynamy artdy.
“Her zat ederin. Ejemiň-kakamyň aỳagyna ỳykylaryn olar hem baryp onuň ejesi-kakasyna ỳalbararlar. Näme şert goỳsalar boỳun bolaryn, ỳöne ahbetin Maỳsa meniňki bolar. Söỳmese-de, ỳigrense-de Maỳsa meniňki bolar. Sebäbi maňa indi şonsuz geljek hem ỳok, durmuşam, ỳasaỳşam ỳok. Men onsuz hiç zat . Ỳöne bir gezip ỳören boş göwre. Şonuň üçinem ol meni söỳse-de, ỳigrense-de, näme etse-de men oňa hökman ỳetäỳmeli!” diỳip Didar gözi öňüni görmän haỳdap barşyna oỳlanỳardy…

Üçünji pursat-“Tümlük”

…Şol pursatda saỳ-sebäp bilen sataşan, hiç zatdan habary ỳok tanyş oglany göwnibirlik bilen: “ Hol ilerki Baỳlynyň gyzy Maỳsa-da durmuşa çykỳar, indiki hepde toỳy.” diỳende kimdir birmähnet, doňỳürek, göze görünmeỳän, tüm-garaňky biri Didaryň kalbyna aralaşdy. Özüniň äpet ỳekedabany bilenem Didaryň kalbyna nur çaỳyp, şöhle saçỳan Maỳsanyň gözlerine çalymdas goşa ỳyldyzy bir uranda çym-pytrak etdi. Şondan soň Didaryň ütin dünỳäsini tümlük gaplap aldy. Goỳy, şepbeşik, batga batan ỳaly, ỳuwdup barỳan tümlük…
Soňra tanşy Didara ỳene-de nämedir bir zatlary gürrüň berdi. Didar hem on yep-esli wagt diňledi. Emma onuň aỳdỳan zatlaryna dynnym ỳalyjagam düşünmedi. Ỳöne güň ỳaly bolup “hä-hawa” diỳdi durdy. Ahbetinem tanşy bilen hoşlaşdy-da, gaỳtdy.
Onuň ỳöräp gelşi jany teninden çykana meňzeỳärdi. Islemezlik bilen kämahal bir ädip mytdyldap barỳardy. Ol gurruk guỳy dek boşap galan göwnüni çar ỳanyndaky gijeden müň esse beter garaňkylygyň gaplap alandygyny syzỳardy. Özem ol garaňkylyk ony barha beter dolduryp, barha beter goỳalỳardy.
“Indi ỳaşamagyň geregi hem ỳok.” diỳip kalbyndaky tümlügiň içinde ỳaňlanyp gitdi.
--Manysy hem ỳok!-diỳip Didar dodaklaryna siňdirip pyşyrdady.
“Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin beỳle boldy? Ol düşünmedimi? Ỳa-da men düşündirip bilmedimmi?” diỳip aňynda bir uçgunjyk pikir ỳylpyldap gitdi. Emma lapykeç garaňkylyk ony bada-bat bogdy. “Näme üçin bolanda näme? Indi munuň ähmiỳeti barmy? Maỳsa özgäniňki… Şunuň bilenem bary gutardy… Ỳat, tur, çabalan, oỳlan, kelle döw, gynan, başyňy ỳere ur, topragy bagyrtla, agla, doňňara-daş bolup çyda… Indi hiç haỳsynyň ähmiỳeti hem ỳok, peỳdasy hem… Barybir Maỳsa özgäniňki, bar zat hem gutardy. Bu elhençlikden gitjek ỳeriň hem ỳok, etjek alajyň hem…”
Didar uludan demini aldy. Ol şeỳlebir ỳadawdy. Şeỳlebir irgindi welin, hiç zadyçeni-çaky däldi. Hatda hasrat çekmäge-de mejaly ỳokdy. Aslyỳetinde bu ỳerde göräỳmäge bolan zat hem ỳok ỳaly… Zorluk bilen özüňi söỳdürip bolmaỳar, ỳalbaryp-öželenib-ä asyl hem… Onda men näme üçin beỳle hala düşdüm?! Men onuň bilen halaşmadym, söỳüşmedim, wada berişmedim, hiç-hili garaçomak aramyza düsmedi. Onuň özi öz islegi bilen durmuşa çykỳar. Onsoň men näme üçin bu taỳda?! Men onuň nämesi? Ol meniň nämäm?”
--Hiç zadyň!-diỳip Didaryň kalbyndaky tümlük onuň pikirine jogap hökmünde güňleç seslendi.
“Hiç zadym bolsa näme üçin men beỳdip ỳörün?! Asla şunça ỳyllap men her günümde, her pursatymda hiç zadyň pikirini edip, hiç zadyň arzuwyny edip, hiç zadyň ugrunda ỳanyp-köỳüp gezdimmi?!... Bu näme üçin beỳle bolỳar ahyry? Özem neçüỳn ala-böle meniň bilen şeỳle boldy?”
--Bu zat her kimde birhili bolỳar. Her kimde-de özboluşly, özge hiç kimsäniňkä meňzemeỳän üỳtgeşik bolỳar.-diỳip Didaryň kalbyndaky garaňkylyk gozgalaň tapdy:--Birinde ol ỳyldyrym ỳaly ỳalpyldayar-da, dessine-de yzsyz-tozsuz öçüp gidỳär. Birinde ot ỳaly gyssanman tutaşỳar, uzagyndan ỳanara zat galmandan soň ol hem sönüp gidỳär. Birinde ol Aỳ ỳaly ỳuwaşjadan, aỳlar boỳy, ỳyllar boỳy dogỳar hem-de hiç wagt öçmän dünỳäsini ỳagtyldyp durỳar. Onsoňam Aỳ doganynda hernäçe ỳagty bolsa-da barybir ỳyldyzlar görünỳär ahyry. Eger Aỳyň öňüni bulut tutaỳsa-da ỳyldyzlar şöhlesi bilen dünỳäňi ỳagtyldyp, Mahy-tabanyň gaỳtadan röwşen enwerini saçjakdygy hakynda umyt döredỳärler. Dördünjilerinde bolsa bu zat edil tomsuň howurly Güni ỳaly assajadan-assajadan dogỳar. Bir doganyndan soňam ol öz jöwzasy bilen ähli zady ỳakyp-ỳandyrỳar. Diňe ỳap-ỳagty Gün galỳar. Eger şol Gün ỳaşaỳsa… Onda kalbyňa gorkunç garaňkylyk aralaşỳar. Men gelỳärin!”
--Hawa, sen gelỳärsiň!-diỳip Didar tassyklady:--Sendenem sypma ỳok. Seni diňe ỳaşamaly…
Didar sägindi. Guran dodaklaryny ỳalap, gyryljak pyşyrdady:--… Ỳa-da ölmeli…
Mytdyldap barşyna Didar näme üçindir ỳyldyzlardan doly gije asmanyna seretdi. Ỳyldyzlar şeỳelbir köpdüler. Şol birwagtda-da olar bir-birinden aňỳetmez daşlykda ỳerleşỳärdi. Didar niredendir bir ỳerden serine ỳelmeşip galan goşa setiri pyşyrdady:
--Köp bolsa-da asmanyň röwşen ỳyldyzy,
Olaryň her haỳsy ỳalňyzyň-ỳalňyzy… Edil meniň ỳaly…-diỳip Didar üstüni yetirdi.
“Hatda derdiňi paỳlaşara-da adam ỳok.”
Didar tukat oỳlandy. “Dostlaryň-a näme, ünsli dinlärler. Duỳgudaşlyk bildirerler. Içlerindenem: “Bäh Didaryň bolup ỳörşüni! Gyz gyt däl ahyry.” diỳerler. Eneň-ataň, doganlaryň her bir zadyňa düỳrmekleri bilen, çyn ỳürekden topularlar welin, olara-da bu zatlary aỳtmak uslyp däl… Eỳ Taňrym, men neneňsi ỳalňyz galdym! Nähili ỳalňyz! Şeỳlebir ỳekesireỳän welin, edil ỳöne çydar ỳaly däl. Taňrym, meni näme üçin beỳle hala düşürdiň ahyry?! Men senden kän zady dilemeỳärdim ahbetin, maňa diňe şol bolsa bolỳardy. Sen bolsa Päk Perwerdigär aldyň-da Günümi söndürip meni zulmat tümlügine oklap goỳberdiň!”
Birdenkä Didaryň bogazy “lyk” doldy. Misli hälden bäri köňlüni gysyp duran tümlük penjesini ỳazan ỳaly, ol birhili sersip, gowşap gitdi. Gözlerinden ajy damjalar paỳrap dökülip ugranyndan soň bolsa ol öňüni görmän ỳoluň gyrasyna çykdy. Tuduň garaňkysyna duwlanyp, hapa diỳmän, zat diỳmän ỳere çökdi. Dyzyny gujaklap, dulugyny dyzynyň üstünde goỳdy. Sesini-üỳnüni çykarman, hiç zat pikirlenmän şol gözüni balkyldatdy oturdy. Ajy damjalar bolsa kämahal bir gözleriniň çetinden syrygyp şol ỳere gaçdy durdylar, şol gaçdy durdylar… Onuň bu bolup oturyşy ömrüniň on ỳylyny bezän jadyly ertekisi bilen hoşlaşdygydy…
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 591 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024
Шер аминь / рассказ - 20.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Can-Kurt  
127
Gyzykly hekaýa sagbolum smile

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]