NOEL BABA DÄL - AÝAZ BABA!

Bütin dünýäde bellenilip geçilýän Täze ýyl baýramçylygyn ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 777 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (5) | Теги: Has Türkmеn

DERWEZE

…Tyrk, tyrk, tyrk…
Onuň duran ýeri derwezäniň öňüdi. Kimdir biri-de iç ýüzünden derwezäni assaja kakýardy. Ol geň galdy. Derweze diýleni daş ýüzünden kakylmaly dälmi, nä?! ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 528 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

…Gowy ömür sürdüler…
…Ýöne…
…Şol “ýönesi” bar-da…
…Äý ýöne, bu ýalançyda “ýönesiz” zat barmy?!
Bularyňam segseni seňselediberen ömrüniň bilelikde ýaşalan altmyşa golaýynyň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 689 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

BAGTYÑ BOLSUN MENSIZ

Şondan soň aýryldyk, görmedik asla,
Ne-de sen hakynda ýatlandy gaýdyp.
Güneşe suw sepip sowatjak bolduk,
Isledik aýrylmak ýalňyzja galyp.
< ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 525 | Добавил: ahallydan | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Amangözel Gurbanowa

EJIZLEYAN

Bakma oglan beýle içgin,
Söýgä düşýän ejizleýär.
Söýen wagtym düşse çigin,
Menem şonda ejizleýän.

Käbäm meni söýüň mydam,
Mähir bilen bol ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 441 | Добавил: ahallydan | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel Gurbanowa

GIBRID ADAM DÖRETMEK MEÝILNAMASY

Google-nyñ emeli añ taslamasynyñ ýolbaşçysy Reý Kurzwell ABŞ-nyñ Nýu-Ýork şäherinde geçirilen Ýokary Maliýe konferensiýasyna gatnaşanda, öñümizdäki on bäş ý ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 504 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (3)

GUSSALY YÜREK

Söýgä düşmez gussa doly ýüregim,
Derek tapman kän kösendi ykbaldan.
Maňa sowgat edip ýaşlyk günlerin,
Kän soldurdy geldi-geçer ykmanda.

Ýan ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 471 | Добавил: ahallydan | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel Gurbanowa

MAGTYMGULYNYÑ DILI

Dil meselesi türkmeniň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň öz halky üçin guran şygyrýet mülküniň akyldarlyk köşgüniň iň kuwwatly sütüni bolup durýar.
Aslynda dünýä halk ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 685 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

IÑ KÖP ÝAŞAN ADAM: LI ÇING YUEN

Adamyñ ortaça ýaşy segsen ýaş hasap edilýär. Gadymy döwürlerde 500-600, hatda 1000-2000 ýaşan adamlar hakynda rowaýatdyr gürrüñler baram bolsa, edil häzirki ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 573 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (0)