SERKERDE ŞAHYR
    
Eziz Watany gözüň göreji deýin gorap saklamak halkymyzyň ata-baba gelýän nusgalyk ýörelgesidir. Biz onuň gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan beýik tar ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 588 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Arzygül Möwlamowa

BEREKEDIÑ AÇARY
    
Her bir işde haýyr bar. Özümize bagly ýa-da bagly bolmadyk ýagdaýlar, bolup geçýän wakalar durmuş öwrümleri bilen sazlaşyp, ykbalymyzy emele getirýär ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 410 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Göwher Hydyrowa

JIGERBENDIM SIZ...

Ah, setirlem, meň ýangynly setirlem,
Ýürekden syzdyrlyp dile getirlen.
Barmaklarmy galam edip gijeler,
Syýa üçin gara bagra batyrlan.

Perim hem ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 483 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (7) | Теги: Rahmanguly Tumaç

SÜLEÝMANYÑ AÇARY (Clavicula Salomonis)

Danalygy bilen halk arasynda şöhrat gazanan Süleýman pygamber özi ýaly pygamber we patyşa bolan Dawut aleýhissalamyñ ogludyr. Adatdan daşary we göze g ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 685 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (4)

ŞEHADETİNİN 32.YILINDA NECDET KOÇAK

Büyük kahraman, mücadeleci dava adamı Dr. Necdet Koçak ile 1965’de bana göndermiş olduğu bir mektupla tanışma şerefine nail olmuştum.Yeri doldurulamaz ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 596 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fewzi Türker

DİNİME KÜFREDEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA

Birleşik Amerika Devletleri’nin Bağdat sivil valisi Sn.Paul Bremer gibilere eskiden sömürge valisi adı verilirdi. Sn.Bremer, bir süre önce Osmanlı İmpar ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 582 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Fewzi Türker

TÜRKMEN DİRİLİŞİNİ ANCAK GENÇLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Türkmenler can çekişmekte ve ölmek üzere olan bir hasta adama benzer. Yıllarca yoksulluk, bakımsızlık ve kimsesizlik yüzünden, kaderine ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 609 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fewzi Türker

KÖWÜŞJIK HEM PÖKGÜJIK HAKYNDA ERTEKI

Bir bar eken, bir ýok eken. Ýok zatlar-da hakykatdanam ýokmyş, bar zatlar bolsa çyndanam barmyş. Günlerde bir gün kakasy körpe oguljygyna täp-täzeje köw ... Doly oka»

Категория: Ertekiler | Просмотров: 820 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (12) | Теги: Serdar Ataýew

*  *  *
Şahyr diýip salamlaşýar bir kişi,
Ýasdamy, toýdamy parhy ýok nirde,
Jan ýaşulym sen-ä görjek-le işi,
Şol ýeke sözüň-de at salýar serde.

Seniň ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 470 | Добавил: Raýdaş | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

IGDE GÜLLÄNDE

Baharyň gelmegi bilen adamlar ýukaldylar. Meniň eýýäm üçünji sapar student gyşyny sowup, student baharyny garşy alşymdy. Ýöne bu owadanlygy welin, çypbakaý çynym, birinji sapa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 515 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Kakabaý Çaryýew

■ Iki dostuň kyssasy
    
Iki dost çöl içinden barýan ekenler. Birdenkä olaryň sözi azaşyp, biri beýlekisiniň dulugyna şarpyk çalypdyr. Mazaly awunsa-da, urlan kişi elem ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 486 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Orazmyrat Myradow

RUBAGYNYÑ ÜÇÜNJI SETIRI
    
Bir gezek 7-8 ýaşlyja kiçijek çaga maňa sowal berdi: «Ýedi ýediň näçe?». Men: «Kyrk dokuz» diýip, oglankam ýat tutula ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 525 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Myradow

EDEP — EBEDI GYMMATLYK
    
Terbiýeli perzendi ösdürip ýetişdirip, il hataryna goşmak örän uly jogapkärçiligi talap edýär. Biziň şu günki gün perzentlerimize berýän ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 523 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sona Ilmuhammedowa

ÇEPER EDEBIÝATYÑ TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli ugurlary boýunça ösüşler gazany ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 770 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Güljahan Gurbanmyradowa

MEDENI MIRASY ÖWRENMEGIÑ TÄZE MEKDEBI
    
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary sazlaşykly ösýär. ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 480 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýrambike Toýlyýewa

BILÝARD

Bilýard stoluň üstünde oýnalýan birnäçe oýnuň birleşen görnüşi hasaplanýar. ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 471 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (1)

IÑ ULY ŞEÝTAN BERLINDE ÝAŞAÝAR!

Injil boýunça ýörite hünärmen Adela Kollinz iñ uly şeýtanyñ Germaniýanyñ paýtagty Berlinde ýaşaýandygyny öñe sürdi.
“Biblical Archaelogical Revie ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 628 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0)