POST MORTEM

Aradan çykmagymyň bir ýyllygyna

2018-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne geçen gijesi Maksat Bäşimow aradan çykdy[1]. Ol ýer ýüzünde bary-ýogy 27 ýyl ýaşapdy – dem salyml ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 532 | Добавил: Мylayym | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (4) | Теги: Maksat Bäşimow

ÖZÜNI ILKI ISA MESIH, SOÑRA DEÇJAL DIÝIP YGLAN ETDI!

ABŞ-nyñ Florida ştatynyñ ýaşaýjysy ruhany Žoze Luis De Žesus Miranda özüni Isa pygamber diýip yglan edip: "Men ýer ýüzüne ikinji ge ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 644 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (2)

MURGAP DERÝASYNYÑ KÖNE HANASYNYÑ AÝAGYNDA

■ Murgap derýasynyň peşgeşi

Gojaman Murgabyň jülgesinde ýerleşýän Mary welaýaty häzir Türkmenistanyň energetika hem-de senagat taýdan ösen, ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 584 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Akmyrat Babaýew

ÜÇ MÜÑ ÝYLLYK ÇANAK KIME DEGIŞLI?

Ysraýylly arheologlar Ierusalimiñ günorta eteginde geçiren gazuw-agtaryş işleriniñ dowamynda tapylan çanak böleginiñ ýüzündäki ýazgynyñ ibrany dilinde häzi ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 398 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (0)

ISA PYGAMBER HAÇA ÇÜÝLENMÄN EKENI!

Gýoteborg uniwersitetiniñ ylahyýetçisi Gunnar Samuelsson birinji asyrdan galan antiki ýazgylara esaslanyp geçiren barlaglarynda Isa pygamberiñ (a.s.) hris ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 493 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (0)

…Oslagsyz ýagdaýda nazary nazara sataşanda ýüregi jigläp gitdi. “Şolmuka?! Dälmikä?!” diýen galagoply pikir onuň süňňüni goram-gowşak etdi. Ol özüniň näme edýändigine-de düşünmän öň ýanyndaky hatara s ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 566 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

AK NIÝET

Köňül içre aý dogup, ýalkym salsa göwnüňe,
Haýyr donly pikirler görer ýoda-ýoluny.
Hoşniýetli oýlaryň eger gelse amagy,
Seniň aýaň içine döker bary-ýoguny.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Garaýolly | Дата: 25.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Şyhymyrat Abdyllaýew