14:11

Guý, ýagyş!

GUÝ, ÝAGYŞ!

Guý, ýagyş! Eziber tallaň saçlaryn,
Geliber müň ýylky ýollaryň bile.
Ýöne dag daşlaryn alyp gaýtma,
Dag başynda ýatan silleriň bile.

Guý sen, ikiýana bulap baglary,
Böwri ýarylana dönsün bu asman.
Baglar buýmaz ýagşyň ýagany bile,
Ýagşyň döwen güli guramaz asla.

Nämüçindir özüm bilip bilemok.
Sen gökden ineňde batýaryn gama.
Bir dilegim, ýüregimde gat ýasan
Geçen günleň ýatlamasyn gozgama.

Ýada salma çagalygyň günlerin,
Döwür geçdi «ös, saçym, ös saçlykdan».
Ikibaşdan, gözün baglap enemiň,
Aýakýalaň, başy açyk daş çykman.

Sen tans oýna belent jaýlaň başynda,
Suw-sil et asfaltly daş-töweregmi,
Hemem ilkidurmuş päkligiň bile
Durla meniň bu şäherli ýüregmi.

Guý sen ýagyş! Güwläp-güwläp geçeňsoň,
Beýhuş eder biziň şäherli seri.
Şäheriň çetinde asfalt gutaryp,
Aňyrda sähranyň başlanýan ýeri.

Şäher tarapyndan gelýän binalaň
Sesin eşdip çigildem hem jümjüme,
Ýol berer «Ýollarňyz ak bolsun» diýip.
Bu beýik hem Adalatly hüjüme.

Häzir bolsa, guýuber sen joş bile,
Ýöne daşy düňdermesin silleriň.
Durlaber sen bu şäherli ýüregmi
Hemem jümjümäniň uzyn tellerin!

Gurbannazar EZIZOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Мylayym | Теги: Gurbannazar EZIZOW | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Ynanarmykan? / Goşgular - 30.01.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]