20:45

Ýatdan çykan ýagşylyk / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 333 | Добавил: Haweran | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Sen aman bol bu dünýäde / hekaýa - 22.01.2024
Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Surat / nowella - 14.03.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 mango  
651
Öňem okapdym. Gowja hekaýa.
Gyzykly gurluşy bar. Dädesiniň sözüni hekaýaň içine steržen edip goýuşyňy haladym. Ýöne Gözel daýza o sözlerden bihabar galdy :-) зато bize aýan.
—-
- Bolupdyr-da, senden karz soraýan bolsalar, senem karz al-da berip goýber. Ynha menem saňa karzymy berýän.
“karzymy?” “Bergimi” bolaýmasyn.

1) Gözel daýza giň maňlaýyna düşüp duran ak saçlaryny ýokary sylyp
2) …maňlaýna düşüp duran ak saçlaryny sylyp
Bu Gözel daýzaň endigidirem welin, iki gezek ýatlamak, hemem ak saçlarynyň maňlaýyna düşüp duranyny ýatlamak artyk ýaly.

Gowy hekaýa.
Hekaýaň gahrymanam dädesiniň ogly eken.
(hadysly ýeri. Gaharly wagtyň ýatmaly diýip düşünmeli däl öýdýän. Gaharly wagtyň pozisiýaňy üýtget, dik duran bolsaň otur… ýalymyka diýýän. Menem eşitdim ýöne doly anyk biemok).

0
2 MURGAP  
1401
Hezil etdim okap hakyky durmuşda bolaram belki bolyan däldirem. Hekaýa şeýlede bolmalymyka diýän meñ pikirimçe.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]