00:37

Zaratuştra şeýle diýdi / filosofiki roman

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 307 | Добавил: Haweran | Теги: Fridrih Nişse | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Filosofiýa bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 6
0
1 silapmuham  
1368
...Kitaby ele alanyňda şuny terjime etmek örän uly iş bolardy diýip oýlapdym.
Hany, haýyrly-ugurly bolsun!

0
2 hoşowaz  
390
Test...

0
3 gomulgen11  
1366
Wow Zaratuştraň terjimesi

0
4 hoşowaz  
390
Wi bolaýdy indi. Sorry.
Irden gözümedir öýtdüm bu eseriň terjimesi. Brawo.

0
5 Haweran  
411
Şuny 2018-nji ýylda ýaşuly ýazyjylarymyzyñ biri terjime edip ýörendigini we tamamlanda saýtda paýlaşmaga berjekdigini aýdypdy.
Ondan bäri bäş ýyl geçdi. Öñräk romandan habar sorasam, soñky wagtlar "Görogly" roman-epopeýasyny ýazýandygyny we şoña başagaý bolup "Zaratuştra şeýle diýdini" ýarpy taşlandygyny (şeýle-de bolsa, biziñ terjimämiz paýlaşylyp bolansoñ, onuñ terjimesinden bölekleri-de bereris) aýtdy ("Görogly" romanynyñ birinji kitaby ýazylyp gutarlan, ýakynda onam saýtda okyjylaryñ dykgatyna ýetireris).
Soñ oglanlaryñ birinde Nişsäniñ bu kitabyna gözüm düşdi we hem okamak, hem okamak bilen bir wagtyñ özünde terjime etmek üçin aldym. Çünki Nişse we onuñ "Zaratuştrasy" bir okap geçeniñ bilen düşünip bolmaýan çuññurdan çuñ eser. Ony özüñçe gaýtadan ýazmak, özüñçe şerh etmek gerek, sebäp bu kitap awtoryñ özi aýtmyşlaýyn "hemme döwürleriñ", "hemmeleriñ we hiç kimiñ kitaby". Munda ýer ýüzüniñ ähli jemgyýetlerine bolşy ýaly, biziñ häzirki jemgyýetçilik durmuşymyza-da degişli ýiti signallar bar, elbetde, añlap başarana.
Terjimede, şol sanda indiki paýlaşyljak bölümlerde-de säwlikler bolup biler (kyn, jogapkärli işe baş goşanymy bilýän). Romanyñ orginaly şahyrana dilde, goşgy bilen ýazylan, rus dilindäki terjimesini iñ kämil terjime hasap edýän - aýdym ýaly hiñlenip okabermeli, türk dilindäki terjimesi biraz ýoýulan we prozalaç dilde terjime edilipdir. Aslynda-ha netim ikisindenem peýdalanyp, goşgy formasynda terjime etmekdi. Bu iññän köp zähmeti we wagty talap edýär. Zähmetinden ýaltanmasagam, beýle köp wagt bizde ýok. Esasy zat, terjimä synanşyk. "Taýak gelýänçä ýumruk" diýipdirler. Belki, geljekde muñam hötdesinden geljek merdanlar tapylar.
Ýerlikli bellikleriñizi gaýgyrmañ, seslenmeleriñize garaşýarys. Eser göwnüñizden turar diýip umyt edýärin.

0
6 silapmuham  
1368
Öňem Daşoguza myhman düşüp mäşewe içen üç ahallynyň biri gözlerini ýaşardyp "Haý şol hassaňyz öläýdi öýdýän" diýen anekdoty ýadyma düşdi.
Görogly hakda roman Pyragy hakdaky romanlar ýaly bolaýmasa.
Belki Hudaý bir kämil eser bolgaýda

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]