20:45

Bolmagyn

BOLMAGYN

Dünýä ýükün alan bolsaň egniňe,
Ýöreseň gadam ur iliň deňinde.
Minnetli aş goýulsa öňüňde,
Duzdan pes bol, artyk datjak bolmagyn.

Şükür Alla, Biribara bendesiň,
Mert oglusyň, merdanalygy zand edin.
Päkizesiň, halallygy pend edin,
Haramy halala gatjak bolmagyn.

Öz beren rysgalyn asla az görme,
Bermedik rysgalna gözüň gyzdyrma,
Söwda girseň nebsiň gaty azdyrma,
Azajyk utulaý, utjak bolmagyn.

Işiň şowlap, döwran bilen bat açsaň,
Kepil barmy, birden ýolda azaşsaň!
Her ýagdaýda bir mätäje sataşsaň,
Alňasap duşundan ötjek bolmagyn.

Kalbyňa ygtykat – iň uly bagt,
Beýewwar azaşsaň päliňden gaýt,
Dostuň hatasyn aýt garagyna nagt,
Adamy ýeňseden satjak bolmagyn.

Ýazmyrat MÄMMEDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 511 | Добавил: Gurban | Теги: Ýazmyrat Mämmediýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Gar ýagýar / Goşgular - 06.01.2023
Şol gyza / Goşgular - 06.01.2023
Söýginiň güýji / Goşgular - 07.01.2023
"Men şeýle bir goşgy okasym geldi..." / Goşgular - 21.01.2023
Ikimize-de sorag / Goşgular - 07.01.2023
Sabam sen / Goşgular - 06.01.2023
Gep-gürrüňe görä / Goşgular - 06.01.2023
Esgerlikden ýaňy geläýen günlem... / Goşgular - 06.01.2023
Ökünç / Goşgular - 19.01.2023
Ýitirdim! / Goşgular - 30.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]