09:57

Ýaz ýagşy

ÝAZ ÝAGŞY

Ýaz ýagşy, şol ýagyp dur şabyrdap, 
Damjalary şol kakyp dur aýnamy, 
Ýaz ýagşy, şol ýagyp dur şabyrdap, 
Asman hasrat çekip, aglaýan ýaly.

Käte-käte çakyp gidýär ýyldyrym, 
Tüm gara gijäniň ýaryp göwsüni, 
Ýatladýan ýaly ol maňa ýyllaryň, 
Arman bilen geçip giden möwsümi.

Ýag sen, ýaz ýagşy kalbymy joşdur, 
Saňa meňzäp ýaşaýyn men dünýäde, 
Ýag sen ýagyş, ýuw Zeminiň kükregin, 
Gowy günler kän bor ýaly dünýäde.

Ýag sen ýagyş, eziz Watan güllesin, 
Bägüller açylsyn, guşlar saýrasyn. 
Diýarymda gülki sesi ýaňlanyp, 
Gülki-şatlyk alyslara ýaýrasyn. 

■ SURATYŇ

Meniň albomymda ýylgyryp otyr, 
Näçe ýyldan bäri seniň suratyň, 
Käte-käte duýgularma dil bitip, 
Meň dertli ýüregme däri suratyň.

sähranyň, alaňlaryn depesin, 
Göz öňüme getir, durlar nepesim, 
Gulagyma geler mylaýym sesiň, 
Gözümiň röwşeni, nury suratyň.

Ýatladar ýaz güni açylan güli, 
Gül yşkynda perwaz urýan bilbili, 
Aramyza salyp gör, näçe ýyly, 
Garap otyr köňül zary suratyň.

Hyýalymda gelip on sekiz ýaşa, 
Her gezek garamda getirýäň joşa, 
Kän külpetler inderýärsiň bu başa, 
Garamyk gözleriň zary suratyň.

Men düşünýän sensiz maňa dünýä ýok, 
Seň mähirli suratyňdan ganma ýok, 
Men seni ömürlik söýenligim hak, 
Saklap ýörün şondan bäri suratyň.

■ JAŇ ETME

Ýaňy süýji uka giden mahalym, 
Jaň edip oýarma, indi jaň etme, 
Yzda galdy şol arzylan mahalyň, 
Ýalbarýaryn indi maňa jaň etme.

Ýaşyl ýaýla ýaşyl begres geýende, 
Gunçalar ýaz ýagşa başyn egende, 
Aý agyllap, daň ýyldyzy doganda, 
Küýsäpdimle indi maňa jaň etme.

Seýikläp bolmaýar döwülse aýna, 
Nädeýin bu kysmat düşüpdir paýma, 
Indi giç, jaň edip hasratda goýma, 
Bary geçdi, indi maňa jaň etme.

Köredip ýürekde söýginiň joşun,
Seň üçin goýmaga taýýardym başym,
Söýgüde utuldym iň aýny ýaşym, 
Bary geçdi indi maňa jaň etme.

Jaň edip ölçerme öçen odumy, 
Birçak weýran etdiň köňül şadymy, 
«Tutman» diýip, kasam etdim adyňy,
Ýalbarýaryn, indi maňa jaň etme. 

■ DAGLAR

Elmydama seniň belentdir başyň, 
Ömür boýy üstüň dumanly daglar. 
Alyslardan gaýdan bilýän ýok ýaşyň, 
Duýaňok aňzagy, jöwzany daglar.

Kemerlerňe çyksam açylar göwnüm, 
Üstüňde nijeler edendir öwrüm, 
Nazarym eglener syn eden döwrüm, 
Alýaryn men senden ylhamy daglar.

Algyr bürgütleriň bolup mesgeni, 
Senden kemal tapar göwnüň islegi, 
Bilmerin hiç haçan sussypesligi, 
Göwnümde goýmarsyň gumany daglar.

Saňa çyksaň kuwwat gelýär billere, 
Saňa baksaň şygyr gelýär dillere, 
Ugrukdyrýaň meni dogry ýollara, 
Göwnüme getirmän gümany daglar.

Jerenler gezendir owlagyn gizläp, 
Mergenler gezendir awuny gözläp, 
Baramda üstüňden bagtymy yzlap, 
Mydam aram berýäň sen jana daglar.

Biliňden syzylyp çykan çeşmeleň, 
Derdine dermandyr saňa teşneleň, 
Näçe asyr seň üstüňde düşlener, 
Hiç kim çözüp bilmez sowaly daglar.

Gülnabat AKYÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Нawеran | Теги: Gülnabat Akyýewa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Ты придёшь и обнимешь…» / Goşgular - 24.01.2023
Белой ночью / Goşgular - 06.02.2023
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…» / Goşgular - 19.01.2023
Pyraga ýüzlenme / Goşgular - 08.01.2023
К 16 января 1814 года / Goşgular - 16.01.2023
Başlyk hakynda ballada / Goşgular - 29.01.2023
Şahyryň beýikligi nämede? / Goşgular - 07.01.2023
Петербургская ночь / Goşgular - 14.01.2023
«Рожь вокруг волновалась… и шелест стеблей…» / Goşgular - 29.01.2023
Päk asmanyň ýyldyzlary / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 345  
O diýen däl...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]