16:56

Ýüzlenme

ÝÜZLENME

Goý, bilsinler seniň aşygymdygňy
Göwünli däldigiň özge ýarlara.
Çekinme-de tanat bu gün özüňi
Goşgulamdan seni “gözleýänlere”.

Aýdyň bol! Tegmilsiz duýgulaň ýaly
Gizlensin kalbynda nogsanlyk ba:rlar.
Diýsinler: “Jümri deý bukdaklamakdan
Olar juda başga-başga ynsanlar”.

Şeýle bir söy, gorkma bozular öýdüp,
Mukaddes saýylan söýginiň çägi.
Eger yşkda bolan bolsady serhet
Döremezdi munça şygyrlaň käni.

Aýt, söýgüsiz pursadymyň ýokdugyn,
Peşgeş edýän her gününde ömrümiň.
Paş et ýetmezini artygym bilen
Bir ýalnyş sebäpli sarsan göwnümiň.

Gizleme ummanlar sygan kalbymda
Käte ornuň bolmaýşyny bir damja.
Şonda seniň gursagyňa ýassanyp,
Hamsygýanym, säher Güneş dogýança.

Hem-de adamlaryň göreçlerine
Ýük bolmajak bolup, uzakly günläp,
Köçeleri penjireden synlaýşym
Ayt, täzelik däl-de bolandygny däp.

Hatda ýazanlarmy okajaklara
Agram düşmeginden howatyrlanşym.
Bilýänsiň, kitaba netlä:n işlermi
Yekeje şygyra sygdyrjak bolşum.

Goý, bu gün goşgymdan seni gözlänler,
Bilsinler, ömürlik gerekdigiňi,
Emma yeke zady aýtma, gadyrlym –
Melekdigiňi…

Gurbanjemal ANNAKOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 344 | Добавил: Мylayym | Теги: Gurbanjemal Annakоwa | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Abdalyň oýy / Goşgular - 10.01.2023
Письмо к*** / Goşgular - 04.01.2023
Семинаристу, писавшему эпиграмму / Goşgular - 28.01.2023
«Опавший лист дрожит от нашего движенья…» / Goşgular - 15.01.2023
Поэзия – бог / Goşgular - 31.01.2023
Diýarym / Goşgular - 08.01.2023
Beýle ýagdaý bolmawersin her kimde... / Goşgular - 13.01.2023
Слово / Goşgular - 07.01.2023
Çapraz ykbal / Goşgular - 19.01.2023
Ф.Е.Коршу / Goşgular - 11.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]