23:16

"Abraýly" adam / hekaýa

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 140 | Добавил: Moderator | Теги: Döwlet Esenow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Satiriki hekaýalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Ependi  
284
Dogry. Menem bir wakany gürlesem bolarmyka? Umuman agamyň dilinden esidenim.

"Kireý edip ýörkäm oçurym ýetdi. Ýagdaýy gowy klasdaşym maşynyň öňüne girip ýatdy şo bolşuna. Pulunam öňünden, tarpedan üstüne taşlady. "Klas, birden puluny bermän düşmäýin, öňünden goýýandyryn".
- Senden pul soraýan barmy?
- Bu seň öz işiň.
Derrewem yzy doldy, äkitdim oba ählisini. Yzdakylaň hemmesi düşse-de bu düşenok, ukuda, oýananok.
"Borlaý, ýatsyn, häzir öýüne düşürin, maşgara etmäýin ile" diýip durkam, üç sany gelneje yzymy doldurdy. Äkitdim ýene şähere, düşürdim olaram. Şo wagt ukudan oýandy.
- Entegem dolaňokmaý klas, ýor äkitsene çaltrak öýe. Pih-pah samsyk, eşek ýaly göwräň bar. Obaň gürrüňini etme-de işle bu wagt. Hakyky samsyklar kireý edýändir... Umuman, barynçam bir döşüme gaýtarmadym, galan zady boldy...

Doly salonyň puluny berdi, "öýe düşürgin" diýdi. Soňam ýene ýatdy. Öýüne ertip gaýtdym. Gepem çekdim aýalyndan, "men içirip gelen ýaly boldum" .
Ýöne, ol bilenok obaň içine bir gezek baryp gaýdyp, maşynda ençe sagat uklanny, yzyna gelişini, soňam maňa igenişini.

Dogrudyr, şol agam şuny hem gürrüň beripdi gülüşdirip.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]