20:35

Şyh Şibli - Şyblan baba

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 956 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Kasym Nurbadow | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Taryhy ýerler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Мylayym  
83
Şibli baba barasynda köpden bäri okasym gelýärdi. Gökdäki dilegim ýerde gowuşdy Ýazana-ýetirene sagbolsun!

0
2 Pero  
801
Injir musulman üçin halal dämi näme???

0
3 Bagabat  
43
@menliasyrowa91, bu makalada:
Şibli şeýle diýipdir: “Diňe halal iýjekdigime özüm-özüme söz beripdim. Bir gezek meýdana seýrana çykanymda, injir agajyna gözüm düşdi. Miwesinden iýäýeýin diýip, elimi uzadanymdan bir ses geldi: “Beren sözüňi ýada sal, bu ýahudynyň mülküdir”.
Şibli injirden elini çekipdir...

Diýen ýerinde injiriň haramdygy ýa-da mekruhdygy göz öňünde tutulmaýar. Kesekiň emlägine: "bu ýahudynyň mülküdir" el urmagyň haramdygy aýdylýar.
Injir bolsa, Kurany-Kerimde agzalýan miwedir.
Kurany-Kerimiň 95-nji "At-Tin" (Injir) süresi bar. Ol başlananda şeýle başlanýar:

Bissimyllahy ar-Rahmany er-Rahymy,

95:1
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
Wat-Tini Waz-Zaýtuun - Injirden we zeýtundan ant içýän!

0
4 Pero  
801
Hawa, Serdar aga, ünssüz okapdyryn, keseki mülki barada eken. Sag boluñ!

0
5 Bagabat  
43
Baş üstüne.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]