20:38

Gunça

GUNÇA

Säheriñ nurana ýuwulan ýüzün,
Görmekligem görenlere bagtdan.
Gülaby tagamly mylaýym sözüñ,
Suw alan miwedir ter daragtdan.

Ir açylan gül dek ýalbyrap çyksañ,
Guba gazdan edalydyr ädimiñ.
Mähriñi inderip, sen gülüp baksañ,
Bu dünýäde armany ýok adamyñ.

Näziksiñ,
Ezizsiñ,
Ejiz dälsiñ sen.
Kölgede ekilip, ösen gül kimin.
Keşbiñde görýärin dört
                                             paslyñ keşbin,
Seniñ bilen Zemin dälmi bu Zemin?!

Uz keşde çekmäge ezber elleriñ,
Täsin maşynlaryñam tilsimin tapar.
Zähmete beslenip geçen ýyllaryñ,
Islese, kölleri derýaga salar.

On ýediñ owsunjy humary ýeten,
Gözellik görküne kemen gatan sen.
Elbetde, hoş gylyk bahardan paýy,
Bolmaly şatlykdan ýükün tutan sen.

Nowbahar bakyşly,
Dürdäne huşly.
Bir bagt bagyny bezejek gunça,
Seniñ kalbyñ bolsa näçeräk joşly,
Meniñ saña söýgim möwç alar şonça.

*   *   *

Ata-ene ömrüñ goşa söýesi,
Muña mydam bil baglaýar adamzat.
Bardy-geldi bular birden synaýsa,
Bu ýagdaýa ynanmazam adamzat.

Meñkem şeýle boldy:
Pelegiñ zährin
Eýýäm ençe ýola dadanam bolsam,
Boýnuma goýsa-da şeýle bolarny,
Oglan-oglanjyk däl adamam bolsam.

Hiç ynanyp bilmedim men bu işe,
Göýä ýalan ýaly ejem ýoklugy.
Başujuny saklap onlarça gije,
Bir gije giderdim uka saklygy.

Bu hata, meñ üçin iñ elhenç hata,
Ýada düşse ejir çekýän, gynalýan.
Enesiz dünýäde juwanlyk nirde,
Salym artýar,
Nurbat gowşap, könelýän.

Bir ýyl geçdi, indi şeksiz ynandym,
Ýitirip durmuşa ýakynlygymy.
Şu gün duýup galdym ýekeligimi,
Indi boýun aldym ýetimligimi.

Çoluk REJEBOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 400 | Добавил: Нawеran | Теги: Çoluk Rejebow | Рейтинг: 3.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Солдаты Дзержинского / Goşgular - 13.02.2023
Февраль / Goşgular - 31.01.2023
Зимой / Goşgular - 06.01.2023
«Скала к скале; безмолвие пустыни…» / Goşgular - 07.01.2023
Pulsuz günüm. Duşuşykda / Goşgular - 06.01.2023
«Весенней полночью бреду домой усталый…» / Goşgular - 03.02.2023
Kommunist / Goşgular - 27.01.2023
К 16 января 1814 года / Goşgular - 16.01.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Duýgy / Goşgular - 01.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]