07:28

Giç

Категория: Goşgular | Просмотров: 615 | Добавил: Edebiýatşynas | Теги: Eziz Amannazarоw | Рейтинг: 4.6/5
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Erjellik / Goşgular - 05.01.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Siziñki / Goşgular - 30.01.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Победителям / Goşgular - 29.02.2024
Mürze ýigit / Goşgular - 12.03.2024
Düýşgowuran / Goşgular - 08.04.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024

Teswirleriň ählisi: 7
0
1 Bagtygül  
291
Toba ýaş oglan diýer ýaly däl. Haýsy goşgusyny okasaň ýöne "mazar" bolup dur.
Söýgi hakda ýazylan ajaýyp goşgusyny göremok menä.

0
2 Edebiýatşynas  
30
Bagtygül, herkim öz durmuşynyň täsiri esasynda hem ýazyp bilerä? Bu oglanyň görernini adam gören däldir...

1
3 Garaýolly  
27
Edebiyatshinas, dogry aydyañ. Shygryñ setirlerinde gowshaklyk bar bolsa da, mazmun jahtden alanyñda oglanda adatdan dashary bir hikmetana alamatlaryñ bardygy duyulyan yaly. Entek yash oglanyñ beyle'sayyr-bayyr geplemesi asman gudratyndan ayratyn pay alan shahyryñ bolshuna meñzeyar meniñce. Oglanyñ shygyrlarynyñmazmuny meni gaty tolgundyrdy. Goshgynyñ ceperciligi babatda bolsa ol heniz turgenleshmaniñ delalatyna bagly. Yagny, ozuniñ zahmetine degishli koplenc.

0
4 Bagabat  
43
Ýaşlykda döredijilik bilen meşgullanyp başlaýanlaryň hemmesi hem eseriň tragiki äheňini has güýçlendirmek üçin iň ýeňil usuly - ölümi (mazary, ajal hasratyny) ulanmaga ýykgyn edýärmikä diýýärin. Onsoňam öz tejribämden bilýärin, ýigrimi ýaşda ölüm bir erteki ýaly hakyky däl, hiç haçan gelmejek zat ýaly bolup görünýär. Ony diňe öz ýazýan zadyňy "gözýaşa ýugurmak" üçin oýnawaç ýaly görýärsiň. "Ýaşlyk maksimalizmi" diýlip ýöne ýere aýdylmaýar. Ol ýaşda hemme zat şeýlebir ýiti kabul edilýär.

0
5 Bagabat  
43
@Haweran, gaty jaýdar aýdypsyň: "Düýnki ölenem bir, 1000 ýyl mundan öň ölenem bir". Biparhlyk - adamzadyň ikinji zanny. Belki, şeýle bolmagy gowudyram. Hemme zady ýürege salyp ýörmäge hiç bir ýüregem çydamaz. Dünýäniň gowusyna-erbedine döz gelmäge mümkinçilik berýänem şol biperwaýlyk bolmaly. Şygyr barada bolsa...Entek kän işlemeli. Sebäbi her näme diýselerem, şygyr ilki bilen taraşlanyp-taraşlanyp nepislik derejesine eltilen owadan setirlerden emele gelýär. Şeýle çeper nepislik hem setirleriň özünde saklaýan duýgusynam-pikirinem müň esse güýçlendirýär.

0
6 Bagabat  
43
Elbetde, şygyr setirleri gödeňsizden gelen tagaşyksyz bolubam güýçli bolup biler. Ýöne "betnyşanlygyňam öz owadanlygy bar" diýlişi ýaly, şygyrda oňaryp aýdylan gödeňsizlik hem özüniň ýitiligi, täsirliligi bilen nepislige öwrülýär.

1
7 Hаwеrаn  
245
Soñ beyle pikirlerden saplanyp gidyan ekeniñ. Eziz hem kem-kemden daşlaşar-la

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]