« 1 2 ... 5 6 7 8 9 »

GÖMLEN GURRUK / rowaýat-poema

Bir gije nikasy gyýylan naçar,
Guşak çözüp durka bir nagra çekdi.
Diýeninde ’’Gara bagtym günäkär"
Agzyndan çabyrap ot ýalyn ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 531 | Добавил: Gurban | Дата: 23.04.2019 | Teswirler (0) | Теги: Italmaz Akmyradow

GAÝYP BOLAN GYZ HAKYNDA ROWAÝAT

Oguz ýaýlasynda etekläp dagy,
Bir şalygyñ dü ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 773 | Добавил: Nurdan | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (4) | Теги: Gülşirin Hanowа

JELALEDDIN 

Geçmişim, şu günüm hakda oýlanyp,   
Göz öñüme ge ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 512 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (1) | Теги: Döwletmyrat Nuryýew

NAMYS

Ýagşy günleriň ýolunda
Müň sany ýaman ýatyr.
(Gündogar pähimi)

I.

Orakmy, aňňalmy,
Synnymy, keser,
Eýermi, gaňňamy,
Howutmy, çelek,< ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 745 | Добавил: Gurban | Дата: 02.04.2019 | Teswirler (3) | Теги: Kerim Gurbannepesow

DOSTUMA

I.

Gel bu gün biz bile edeli söhbet,
Sözleşmek, gürleşmek adatyn açyp.
Gün geldikçe daşlaşylýar öñküden,
Täze dörän dostlañ doslugyn guçyp-
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 770 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (5) | Теги: Laçyn Öwezowa

GARRYGALA-GANLYGALA

• Awtory hakynda kelam agyz

Amangözel Hudaýberenowa 1939-njy ýylda, Garrygala etrabynyň Garakel obasaynda dogulan. Ol şahyr hökmünde, döredijili ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 641 | Добавил: Мylayym | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel HUDAÝBERENOWA

KEREMLI SÄHRA

Alaň, alaň,
seleň sähra.
Gül-läleli kerem sähra.
Eteginde belent gaýa
Meňzäp otyr beýik gala.
Egrem-egrem ýollar bilen,
Säherden tä ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 465 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

MUGALLYMNAMA / liriki poema

Hat – sowgat agzalsa,
Mekdep agzalsa,
Seniň sada keşbiň, ýatda mugallym!
Çalaran başyňa gurban bolaýyn,
Hany, geçmişiňi ýatla, muga ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 549 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

DESSAN DESSELERI

Dessanlaryň şasy «Ýusup–Züleýha»,
Asyrlar gulaçlap aşyp ba ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 572 | Добавил: Raýdaş | Дата: 29.12.2018 | Teswirler (0) | Теги: Nabat Meläýewa

MALAZGIRT SÖWEŞI

~ Atyñ näme diýip kişñeýär, Şady?
~ Özüm bolup haýbat atýar ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 779 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (3) | Теги: Toyly Öwezow

OSWENSIM OWAZLARY

▶ SYÝAHATÇYÑ MONOLOGY

Seýil edip giñ jahanyñ ýüzüni,
Müñläp-müñläp harabany gördüm men.
Şol harabañ keseklerniñ hersinde
Dyñzap duran gara dony g ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 3653 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (1) | Теги: Annaberdi Agabaýew

ISGENDER

Iller Isgenderi tanaýarmykan?
Oña Makedoniýa bolupdyr mekan.
Filip patyşanyñ ogly Isgender
Şöhratparaz, görip bir adam eken.

Filip öldi, ogly häkimli ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 710 | Добавил: Gurban | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (0) | Теги: Abaý Kunanbaýew

ЛЕГЕНДА ОБ ОГУЗ ХАНЕ

Враг жаждет крови,
Враг, как смерть сама,
Крадется, к конским припадая гривам.
Уж близко он — на острие холма
Его орда гудит нетерпе ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 733 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.11.2019 | Teswirler (1) | Теги: Atamyrat Atabaýew

OGUZNAMA

Giriş

Allaň gudratyndan bar boldy ýokdan,
Bu bütün barlyga permandy Hakdan.

Zeminiň ýüzüne gerekdi bir zat,
Ýagny, Hak nazary siňen ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 896 | Добавил: Garaýolly | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (2) | Теги: Nurmuhammet Andalyp

■ Duşakly Nurnazar mollum (N.Jumanazarow) we ýene birnäçe mirasgärler Tejen Babadaýhanda Tekeleriň bäş galaly eýýamynda hanlyk eden Hojamşükür hanyň guburyny gözläp tapypdyrlar. Ol öňden ýerli ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 650 | Добавил: Oguzhan_aga | Дата: 15.10.2018 | Teswirler (6) | Теги: Baýram-Kelet

TÜMLÜKDEN DOGAN GÜN

Asmanyň ýüzüni bulutlar örtüp.
Damjalap başlapdy ýerleri sürtüp.

Ýaz ýagşydy “goýar derrew” diýdimde.
Mündim maşynyma ýollar ümsümle.

... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 571 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.10.2018 | Teswirler (0) | Теги: Amangeldi Nurgeldiýew

HALYÇY

Bozup ukusyny aladaňdanyň,
Sarsdyryp daşlaryň dymyşlygyny,
Debsiläp jülgeleň gamyşlygyny,
Topar atly girdi çetinden obaň.
Buýruk:
Bir adamam sypd ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 609 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.10.2018 | Teswirler (0) | Теги: Atajan Annaberdi

AMUL ARSLANY

Däli tolkunlaryn kenara urup,
Jeýhun ak köpügin saçýar her ýana ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 594 | Добавил: afrasyyap | Дата: 04.10.2018 | Teswirler (0) | Теги: Gülşirin Hanowа

HARPLARYÑ JÜLGESI

Men bir täsin jülçä duşdum,
Bagy-bossan- ülje, üzüm.
Gürrüň berjel, sizem eşdiň,
Şahalary düzüm-düzüm...

Ýöne, onda miwä derek,
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 603 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

S Ö Ý G I

I.

Eý, dünýäniň yşkyn demine jemlän,
Bägül lebi deýin jebil ezizim.
Dünýä sygmaý duýgyň ýandyryp barýan,
Peýkam bolup, maňa degdi, ezizim.
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 628 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow