« 1 2 ... 6 7 8 9 »
EJEM

(Elegiýalar)

I.

Başymyz dik, zada zar däl, bolçulyk,
Bir oňatlyk, etseň arzuw hyýaly.
Günler barýar islegiňe gowşuryp,
Bu seň küýsäp ýö ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 598 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

AÝDERE

Gören adamlaryň gözün egleýär,
Çynarly dereleň söwüdi, hozy.
Köňül hyýalyňy aýdym eýleýär,
Daglaryň depesi hyýaldan doly.

Bulaklaň sesine gulak as ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 589 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (2) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

AGTYK

(Liriki nagyş)

Eziz Allam, şükrüm kändir emriňe,
S ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 618 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

PARAWBIBI

/Rowaýat-poema/

"Duşmanyñ gahryndan gaçan,
Gara dagdan gapy açan,
Jennetiñ törüne geçen,
Parawbibi, senden medet!"
(Zyýaratçylaryñ dileg ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 1073 | Добавил: Нawеran | Дата: 05.09.2018 | Teswirler (4) | Теги: Röwşen Taganow

TÜRKMEN RUHUNYÑ ÖWÜŞGINI

▶ ÖKÜZ

I

Salam, Öküz,
Şöhrat-şanyñ,
Ýakynymda-daşymdadyr.
Saña tagzym -
Oguz hanyñ,
Beýik kowmy-hyşdy ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 606 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.09.2018 | Teswirler (1) | Теги: Ilmet Gurban

ÇÖREK HAKYNDA OÝLANMA

I.

Ygşyldap otursa mawy asman dek—
Sümmülli meýdanyň duşundan geçsem-
Her sapar, her sapar oýa batýan men—
Sümmülli meýdanyň duşund ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 854 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

URUŞ

I.

Tisginip oýandym, gijäniň ýary,
Hanjar deýin oklar bagr ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 761 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2020 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

SARSMAZ SELJUKLAR

Atyn ýüzin salyp barýar seljuklar,
Al-asmanda pasyrdaýar T ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 789 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.02.2021 | Teswirler (4) | Теги: Ilmet Gurban

MELGUNYÑ AŞHANASY

Şany öldüribem goýmady mekir,
Gije-gündiz edip gezdi bet pikir.

Ýene-de Zahhagyñ öñünden çykdy,
Indi ol çekinjeñ bir ýetginjekdi.

... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 729 | Добавил: afrasyyap | Дата: 15.08.2018 | Teswirler (0) | Теги: Abulkasym Firdöwsi

 ŞANAMA

■ Akyl-paýhasyñ tarypy

Wagt boldy gürrüñ berse bir dana,
Indi paýhas hakda ähli merdana.

Paýhas waspyn edip dilden dür saç sen,
Hekaý ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 694 | Добавил: afrasyyap | Дата: 08.08.2018 | Teswirler (0) | Теги: Abulkasym Firdöwsi

ASMAN PERISI

Käte şeýle bolýar, Ýeriň ýüzünde,
Perişde pisintli adamlar dörä ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 664 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.05.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gülşirin Hanowа

JELALEDDIN

• Ýagşy günlerdäki ýatlama

Watanym — Garaşsyz, ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 723 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.07.2018 | Teswirler (2) | Теги: Aşyrmät Garly

GÖKDEPE GALASY

(liriki oýlanma)

Gökdepe galasy... Ah bilen guss ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 732 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.07.2018 | Teswirler (0) | Теги: Rejepgeldi Baýramow

SERWI AGAJY ÝA-DA SENTIMENTAL POEMA

Ondan bäri geçdi nijema ýyllar,
Ýadarça wagt geçdi bolsady ekseň.
Şäherdäki şöhlebaldyr gözeller
Boý alan çaga deý çykdy köýnekden ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 779 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2020 | Teswirler (2) | Теги: Nobatguly Rejebow

ŞAHYR ÝÜREGI

Şahyryñ ýüregi nähili bolýar?
Niçik bolýar şahyrlaryñ ýüregi?
Ölçäp bolarmyka onuñ göwrümin,
Şahyryñ ýüregi ulumy, kiçi?
Duýýarmyka derdini öz döwr ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 666 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.07.2020 | Teswirler (2) | Теги: Orazguly Annaýew

OGUZ ASLYNYÑ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNE ALKYŞLY RUHY ÝAÑLARY

# Zamananyñ belent hyjuwly sedasy

■ DÖWRÜÑ JARÇYSY:

- Gulak goýuñ,
eý, halaýyk,
gadym oguzla ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 691 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.06.2018 | Teswirler (1) | Теги: Döwlet Garkyn

GAÇGAK

(Dag rowaýaty)

Garun gaçdy dag keýginden çalasyn,
Bürgüt görüp gaçan towşandan beter.
Taşlap gaçdy agalaryn, atasyn,
Gaçdy ol duşmandan aly ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 761 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.06.2018 | Teswirler (1) | Теги: Mihail Lermontow

OGUZ HAN HAKYNDA ROWAÝAT

Duşman yrsaraýar,
Duşman sürünýär.
Hol uzakda ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 785 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.06.2018 | Teswirler (4) | Теги: Atamyrat Atabaýew

BIRINJI MAÝ DEKLARASIÝASY

(Içeri işler ministrlerine hat)

...Dañyp arkasyna kädi-küýzesin,
Beýrut bazarynda suw satýan fellah
Agşam düşse, sanap ýygnan teññesin ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 556 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Annaberdi Agabaýew

AÇ-AÇAN GÜRRÜÑ

Daljygyp girdiñ-de kabinetiñe,
Gapyny düýnküden gatyrak itdiñ,
Bir güman inen deý köñülýetiñe,
Ýeñsäñi daraklap, çekgäñi tutduñ.

Düşündim. ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 637 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.06.2020 | Teswirler (0) | Теги: Annaberdi Agabaýew