10:18

Bagt bilen duşuşyk

BAGT BILEN DUŞUŞYK

«Bagt» diýenim geçip gitdi duşumdan, 
Ahmyr edip, uzak mahal naladym. 
Ähli tarap petiklenen ýalydy,
Yş tapmadym halas boljak halatym.

Daýanjym ýitirip, asylyp galdym, 
Gaçan ýaly boldum düýpsüz ummana.
Gygyran mahalym sesim çykmady, 
Men mejbur galypdym diňe dymmaga.

Ýogsam, bu zatlaryň ählijesi-de 
Bolup geçýär eken ruhy dünýämde. 
Hiç bir kişiň meniň bilen işi ýok, 
Başga-da bar eken aglap, diňýän-de.

Bir günem duş geldiň ykbal ýolumda, 
Ol nokady hiç kim bellemän eken. 
Söýgi hakda eşitsemem kän gezek, 
Meň söýgimi hiç kim ellemän eken.

Gördüm doglup bolýanyny täzeden, 
Açylan ýol bilen men öňe eňdim. 
Bagtyň hem söýginiň nämedigini 
Her dem ýatladyp dur goşa perzendim.

■ EJE

Sen hakda juda kän zatlar aýdaryn, 
Sesimi çykarman dymyp otursam. 
Sen häzir uzakda, ýöne ýanymda, 
Eger-de gözlermi ýumup otursam.

Men häzir eşidýän alýan demiňi, 
Duýýaryn men seň ýüregiň urgusyn.
Tolgunyp, söz açsaň bir zatlar hakda, 
Duýaryn durmuşyň tutýan burgusyn.

Ykbalyňy kitap ýaly okadym, 
Bilýärin, duşupsyň kän derde senem. 
Eger-eger gaty görüp bilemok, 
Käte bir ýerliksiz iňirdeseňem.

Biz alty gyz — alty sany perzendiň, 
Elbetde, ýok maşgalada aga-ini. 
Ýöne ynanýaryn, ýalňyşlam bilen 
Artdyran däldirin saçyň agyny.

Çagalarym maňa: «Eje» diýende, 
Beýik bagtdan paýly ene bolýaryn. 
«Eje» diýip, gujagyňa dolamda, 
Ýene şol öňki çagajyk bolýaryn...

■ ŞÜKÜR

Soñky döwür bir ahwala duş gelýän,
Ýatlamalar aýlanyp ýör düýnümde.
Pynhanlyk hem syrly günler ýat maňa,
Duşuşman ekenim tallaň düýbünde.

Aşyk bolanymy duýan däldirler, 
Many alyp, ýeňil gopýan ökjämden. 
Belki, men aşygam bolan däldirin, 
Hat çykanok entek-entek bukjamdan.

Meniň ýagdaýyma düşünmez her kim, 
Söýgi ýodasyndan sowlanlar biler.
Biziň duşuşyga «ýaryş» diýlerdi, 
Woleýbol oýnardym oglanlar bilen.

Elbetde, durmuşda her zatlar bolýar, 
Synaga döz gelmek — dyza çökmezlik! 
Hiç kimsäni geň galdyryp bilmersiň, 
Bolar iň gowusy gözýaş dökmezlik.

Adatdaky ýaly alnyma ýazlan, 
Elbetde, bar kä ýerlerde ýalňyşam. 
Men ömrümden, men özümden razy, 
Çünki söýgüdenem paýym almyşam...

Baýramgül POLLYÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 375 | Добавил: Нawеran | Теги: Baýramgül Pollyýewa | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Сон пророческий / Goşgular - 19.01.2023
Подражание арабскому / Goşgular - 03.02.2023
«Мне ни к чему одические рати…» / Goşgular - 21.01.2023
«Как некий юноша, в скитаньях без возврата…» / Goşgular - 07.02.2023
Dagdaky ot hakynda / Goşgular - 08.01.2023
«Пошутила я – и другу слово молвила…» / Goşgular - 19.01.2023
«Там, в полусумраке собора…» / Goşgular - 14.01.2023
Годы в былом / Goşgular - 11.02.2023
На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023
Милая дева, зачем тебе знать, что́ жизнь нам готовит…» / Goşgular - 28.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]