19:31

Gygyrmak bilen

GYGYRMAK BILEN

Gapyl ýatma, adam, tur işiñi gör,
Geçdi kerwen, durmaz gygyrmak bilen;
Ajal gelip, tutar ýakañdan bir gün,
Tutansoñ, aýrylmaz çygyrmak bilen.

Azygyñ taýýar et, ýagşy çag - bu çag,
Ara gorkulydyr, gerekdir ýarag,
Tetärik kem, wagt teñ, menziliñ-ýyrag,
Ýetdirmez özüñe zarp urmak bilen.

Rast ýol barka, egri ýola gider sen,
Neçün beýle özüñ asy eder sen,
Aga-döne gedem-gedem äder sen,
Goýmazlar parahat bu ýörmek bilen.

Pelek tora salar ahyr aldaýyp,
Sen ondan bihabar gezer sen gaýyp,
Ýörer sen, "dünýäni tutaýyn" diýip,
Tutdurmaz bu dünýä ýüwürmek bilen.

Aýama diländen elde bar zadyñ,
Jan öýünden ber diñläne öwüdiñ,
Garyp bolsa ady bolmaz ýigidiñ,
Tutanda daglary oburmak bilen.

Söweş güni mert ýarasyn baglamaz,
Namart gaçar, dönüp soñun saglamaz,
Akly bolan ölüsine aglamaz,
Ölen dirilermi bagyrmak bilen?

Wagtyna ýetmeýin, baglar bar almaz,
Hazan ýeli çalman, gül reñgi solmaz,
Adam häsiýetin adam hiç bilmez,
Köp bile gezişmän, bir görmek bilen.

Ele düşse ziba, perizat gyzy,
Arwahyñ almasa, ýakmaz owazy;
Köñül islemez ýerden bir ýaman sözi,
Eşitseñ iç gysar sygyrmak bilen.

Gardaşyñ gardaşa sözi ötmese,
Gadyrly bolmasa, köñli ýetmese,
Ýüregi sap bolup, içi bitmese,
Ne magna ýüzüne ýylgyrmak bilen.

Ogry girmez, oba içinde ot görse,
Goýun ýatmaz, agylynda gurt görse,
Är öýüne är ger, mylakat görse,
Ýüz tapmasa, gelmez çagyrmak bilen.

Zeliliniñ watan çykmaz serinden,
Aglap gezer, kim aýrylsa ýerinden,
Süññi haramylar gaýtmaz raýyndan,
Ýaşy gaýdyp, sakgal agarmak bilen.

Gurbandurdy ZELILI.

Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Нawеran | Теги: Gurbandurdy Zelili | Рейтинг: 4.5/6
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Мой милый, будь смелым…» / Goşgular - 07.01.2023
Зеркало / Goşgular - 10.02.2023
Saňa duşup... / Goşgular - 06.01.2023
Durmuşy deňeşdirme / Goşgular - 08.01.2023
Алмаз / Goşgular - 09.02.2023
Зимний час / Goşgular - 03.02.2023
Первый шаг любви / Goşgular - 06.01.2023
«В часы недавнего паденья…» / Goşgular - 16.01.2023
Они моих страданий не поймут / Goşgular - 15.01.2023
Deprem Ve Tedbir / Goşgular - 13.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]